Bible212. Letopisů31

2. Letopisů

1 Když to ce­lé skonči­lo, všich­ni příchozí z Iz­rae­le se ro­ze­š­li. Cestou v jud­ských měs­tech roz­bíje­li po­svátné slou­py, káce­li Ašeři­ny kůly a boura­li obětní výši­ny a ol­táře všu­de v Ju­dovi a Ben­jamínovi, ale i v Efrai­movi a Mana­se­sovi, dokud je ne­vy­mý­ti­li. Teprve pak se všich­ni Iz­rael­ci vrá­ti­li do svých měst, každý do svého kraje. Příděly kněžím a levitům2 Eze­chiáš roz­dě­lil kněží a levi­ty do od­dílů, pod­le kterých pak všich­ni plni­li své kněžské či levi­tské úko­ly, ať už šlo o zápalné a pokojné obě­ti, o po­mo­cné práce nebo o dě­kování a chvály v branách Hos­po­di­nova tá­bo­ra. 3 Král od­dě­lil část svého majetku jako příspěvek na zápalné obě­ti jak ranní, tak večerní a také o so­bo­tách, novo­luních a slavnos­tech, jak jsou pře­depsá­ny v Zákoně Hos­po­di­nově. 4 Obyva­te­lům Je­ruzalé­ma přikázal ode­vzdávat podíl kněžím a levi­tům, aby se moh­li plně věnovat Hos­po­di­novu záko­nu. 5 Jakmi­le se ta zpráva rozšíři­la, synové Iz­rae­le za­ča­li přinášet množství prvo­tin z obi­lí, ví­na, ole­je, medu a z veškeré úro­dy. Při­nes­li také štědrý desá­tek ze všech věcí; 6 synové Iz­rae­le i Ju­dy, kteří byd­le­li v jud­ských měs­tech, to­tiž při­nes­li desá­tek z ov­cí, koz a býčků. Přináše­li také desátky ze své úro­dy, které za­svě­ti­li Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu, a vrši­li je na hro­ma­dy. 7 Tyto hro­ma­dy za­ča­li vršit ve třetím měsíci a skonči­li až v sedmém měsíci. 8 Když přišel Eze­chiáš se svý­mi hodnostáři a vi­dě­li ty hro­ma­dy, dob­rořeči­li Hos­po­di­nu i jeho lidu Iz­rae­li. 9 Eze­chiáš se na ty hro­ma­dy vy­ptával kněží a levi­tů. 10 Nej­vyšší kněz Aza­ri­áš z domu Sádo­kova mu od­po­věděl: „Od chvíle, kdy li­dé za­ča­li do Hos­po­di­nova chrá­mu přinášet příspěvky, má­me jíd­la do sytosti a ještě hodně zbývá. Hos­po­din požeh­nal své­mu lidu tak, že ještě to­lik přebývá.“ 11 Eze­chiáš pro­to ne­chal v Hos­po­di­nově chrá­mu zří­dit ko­mo­ry. Když je připravi­li, 12 svědo­mi­tě do nich snes­li příspěvky, desátky a za­svěcené da­ry. Do­hle­dem nad nimi byl po­věřen levi­ta Ko­naniáš a jeho zástup­cem byl jeho bra­tr Ši­mei. 13 Pod­le roz­hodnutí krále Eze­chiáše a správ­ce Božího chrá­mu Aza­ri­áše pak Ko­naniáš a jeho bra­tr Ši­mei k sobě přibra­li úředníky Je­chie­la, Aza­ziáše, Na­cha­ta, Asae­la, Je­ri­mo­ta, Jo­zaba­da, Elie­la, Jismachiáše, Ma­cha­ta a Benajáše. 14 Dob­rovolné dary Bohu byly svěře­ny Ko­re­mu, synu Jimnovu, strážné­mu Východní brá­ny. Ten měl vy­dávat Hos­po­di­novy příděly a sva­tosvaté věci. 15 V kněžských měs­tech měl po­mo­cníky Ede­na, Min­ja­mi­na, Ješuu, Še­majáše, Ama­ri­áše a Še­chaniáše, kteří svědo­mi­tě roz­dělova­li příděly bratřím v jednot­livých kněžských směnách, mladým stejně jako starým. 16 Roz­dělova­li je všem mužům od tří let výše, kteří byli uve­deni ve jmenných se­z­na­mech – všem, kteří při­cháze­li do Hos­po­di­nova chrá­mu za každo­denní­mi po­vinnost­mi pod­le druhu práce, služebního za­řazení a smě­ny. 17 Roz­dělova­li příděly kněžím, kteří byli uve­deni v se­z­na­mech pod­le svých ot­cov­ských rodů, a také levi­tům od dvaceti let výše pod­le je­jich služebního za­řazení a smě­ny. 18 Rodové se­z­namy za­hrnovaly ce­lé ro­di­ny – manželky, ne­mluvňa­ta, syny i dce­ry, ce­lé to množství. Ti všich­ni se mu­se­li svědo­mi­tě po­svěcovat, aby byli svatí. 19 Výše uve­dení muži v každém městě roz­dělova­li příděly kněžím ze synů Áro­nových, ži­jícím na obe­cní půdě na předměstích. Při­dělova­li je každé­mu knězi mužského po­hlaví a každé­mu levi­tovi, uve­dené­mu na je­jich rodovém se­z­na­mu. 20 Tak to Eze­chiáš za­ří­dil po ce­lém Jud­s­ku. Jednal dobře, správně a věrně před Hos­po­di­nem, svým Bo­hem. 21 Ve všem, co si před­sevzal, ať už šlo o Boží chrám nebo o Zákon a přikázání, hledal svého Boha a věnoval se tomu ce­lým srd­cem. Pro­to se mu daři­lo.

Bible212. Letopisů31

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček