Bible212. Letopisů28

2. Letopisů

Achaz, král judský1 Achaz se stal králem ve dvaceti letech a kraloval v Je­ruzalémě šestnáct let. Ne­dělal však, co je v Hos­po­di­nových očích správné, jako kdy­si jeho otec David, 2 ale ří­dil se způso­by iz­rael­ských králů. Ne­chal dokon­ce od­lít so­chy baalů, 3 sám pá­lil ka­di­dlo v údo­lí Ben-hi­nom a vlastní syny pro­váděl ohněm pod­le ohavných zvyk­lostí národů, které Hos­po­din vy­hnal před syny Iz­rae­le. 4 Obětoval a pá­lil ka­di­dlo na po­svátných výšinách, návrších a pod kde­jakým košatým stro­mem. 5 Pro­to ho Hos­po­din, jeho Bůh, vy­dal do ru­kou ara­mej­ského krále. Ara­mej­ci ho po­razi­li, za­ja­li mno­ho za­jat­ců a od­ve­dli je do Damašku. Právě tak padl do ru­kou iz­rael­ské­mu krá­li, a ten mu způso­bil hroz­nou porážku. 6 Pe­kach, syn Re­ma­liášův, po­bil za je­diný den 120 000 jud­ských mužů, samých udatných bo­jovníků, pro­tože opusti­li Hos­po­di­na, Boha svých ot­ců. 7 Efraim­ský bo­jovník Zi­chri za­bil králova syna Maa­sejáše, správ­ce paláce Azri­ka­ma i králova po­bočníka Elkánu. 8 Synové Iz­rae­le za­ja­li svým bra­trům 200 000 žen a dětí a po­bra­li jim spoustu kořisti, kte­rou si odnes­li do Sa­maří. 9 Tam ale byl je­den Hos­po­dinův pro­rok jménem Oded. Když se voj­sko vrace­lo do Sa­maří, vy­šel jim na­pro­ti. „Hleďte,“ ře­kl jim. „Hos­po­din, Bůh vašich ot­ců, se hněval na Ju­du, a tak vám je vy­dal do ru­kou. Zuřivost, s ja­kou jste je po­vraž­di­li, ale vo­lá do ne­be! 10 A k tomu si ještě chcete zot­ročit jud­ské a je­ruzalém­ské dě­ti jako své sluhy a služky? Copak sami nemá­te před Hos­po­di­nem, svým Bo­hem, žádný hřích? 11 Pro­to mě teď po­s­lech­ně­te a vrať­te ty za­jat­ce zpátky svým bra­trům. Ji­nak pro­ti vám vzplane Hos­po­dinův hněv!“ 12 Teh­dy po­vsta­li něk­teří efrai­mští vůd­cové – Aza­ri­áš, syn Jo­chananův, Be­re­chiáš, syn Meši­le­mo­tův, Je­ze­chiáš, syn Šalumův, a Ama­sa, syn Chadlajův – a vy­stou­pi­li pro­ti těm, kdo se vrace­li z bo­je. 13 „Ne­voď­te sem ty za­jat­ce! " řek­li jim. „Chcete snad, abychom se pro­vi­ni­li pro­ti Hos­po­di­nu, tak aby se naše hří­chy a viny ještě roz­množi­ly? Už jsme se pře­ce pro­vi­ni­li dost na to, aby na Iz­rae­li spočíval Boží hněv!“ 14 Vo­jáci se tedy před ve­li­te­li a ce­lým shro­mážděním vzda­li za­jat­ců i kořisti. 15 Jmenovi­tě us­tano­vení muži se pak za­jat­ců uja­li a z kořisti ob­lék­li všech­ny na­hé. Ob­lék­li je a obu­li, dali jim najíst a na­pít, ošetři­li je, všech­ny vy­čerpané naloži­li na osly a přive­dli je k je­jich bra­trům do Pal­mového měs­ta Je­ri­cha. Po­tom se vrá­ti­li do Sa­maří. 16 V té době po­slal král Achaz k asyr­ské­mu krá­li žádost o po­moc. 17 Edom­ci to­tiž znovu při­táh­li, za­útoči­li na Judu a od­vádě­li za­jat­ce. 18 Do měst v pod­hůří a do jud­ského Nege­vu navíc vpad­li Fi­lištíni a do­by­li Bet-še­meš, Ajalon, Ge­de­rot a také So­cho, Timnu a Gimzo s je­jich ves­nice­mi a usa­di­li se tam. 19 Tak Hos­po­din pokořil Judu kvů­li iz­rael­ské­mu krá­li Achazovi, pro­tože sváděl Judu na scestí a zce­la zra­dil Hos­po­di­na. 20 Asyr­ský král Tiglat-pi­lesar sice k ně­mu při­táhl, ale spíše ho sužoval, než aby ho po­sí­lil. 21 Achaz vy­plenil Hos­po­dinův chrám, králov­ský palác i domy uro­zených, aby mohl ob­da­rovat asyr­ského krále, ale ne­bylo mu to k niče­mu. 22 I během svého soužení zrazoval Hos­po­di­na čím dál víc. Ta­kový byl král Achaz. 23 Obětoval da­mašským bo­hům, kteří ho po­razi­li, pro­tože si mys­lel: „A­ra­mej­ským králům po­máhají je­jich bo­hové. Když jim budu obětovat, po­mo­hou i mně.“ Jeno­mže oni ho jen sráže­li, tak jako ce­lý Iz­rael. 24 Achaz také vzal náčiní Božího chrá­mu a okleš­til jeho za­řízení. Po­tom za­mkl dveře Hos­po­di­nova chrá­mu a na kde­jakém je­ruzalém­ském nároží si zří­dil ol­táře. 25 V každém z jud­ských měst na­dělal obětní výši­ny k pálení ka­di­dla cizím bo­hům. Tak po­pou­zel Hos­po­di­na, Boha svých ot­ců. 26 Ostatní jeho skutky i všech­ny jeho způso­by jsou od počátku až do kon­ce sepsá­ny v Knize jud­ských a iz­rael­ských králů. 27 Když Achaz spoči­nul u svých předků, po­chova­li ho ve městě Je­ruzalémě, ale na po­hře­biště králů Iz­rae­le ho ne­vnes­li. 28 Na jeho místě pak kraloval jeho syn Eze­chiáš.

Bible212. Letopisů28

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček