Bible212. Letopisů1

2. Letopisů

Nový král1 Davi­dův syn Šalo­moun se pevně chopil králov­ské vlá­dy. Hos­po­din, jeho Bůh, byl s ním a ob­dařil ho velko­lepou mo­cí. 2 Šalo­moun se­zval ce­lý Iz­rael, ve­li­te­le tisíců a stovek, soud­ce i všech­ny vznešené vůd­ce iz­rael­ských ot­cov­ských rodů. 3 Ce­lé to shro­máždění se s Šalo­mou­nem ubíralo na výši­nu do Gi­be­o­nu, ne­boť tam stál Boží Stan setkávání, který Hos­po­dinův služebník Mo­jžíš zho­tovil na pouš­ti. 4 (David sice ne­chal Boží tru­hlu přenést z Ki­ri­at-jea­ri­mu do Je­ruzalé­ma, kde pro ni připravil stan, 5 ale bronzový ol­tář, který zho­tovil Be­cale­el, syn Uri­ho, syna Hu­rova, do­sud stál před Příbytkem). Šalo­moun tam s ce­lým shro­mážděním hledal Hos­po­di­na 6 a na tom bronzovém ol­táři u Stanu setkávání obětoval před Hos­po­di­nem na tisíc zápalných obětí. 7 Té noci se Šalo­mou­novi zjevil Bůh a ře­kl mu: „Žá­dej mě o coko­li a dám ti to.“ 8 Šalo­moun Bohu od­po­věděl: „Pro­kázal jsi mé­mu otci Davi­dovi ve­likou přízeň a mě jsi uči­nil králem po něm. 9 Nuže, Hos­po­di­ne Bože, kéž se po­tvrdí slovo, které jsi dal mé­mu otci Davi­dovi. Vž­dyť jsi mě uči­nil králem lidu početného jako zem­ský prach. 10 Dej mi tedy moud­rost a po­znání, abych dove­dl vy­cházet i při­cházet v če­le to­ho­to li­du. Vž­dyť kdo by dokázal spravovat ten­to tvůj ne­smírný lid?“ 11 Bůh Šalo­mou­novi ře­kl: „Pro­tože jsi chtěl právě toto – nežádal jsi pokla­dy, slávu ani smrt svých ne­přá­tel, ba ani dlouhý život sis nežádal, ale chtěl jsi moud­rost a po­znání, abys dokázal spravovat můj lid, nad nímž jsem tě uči­nil králem – 12 pro­to tu moud­rost i po­znání do­staneš. K tomu ti při­dám bo­hatství, pokla­dy a slávu, takže ti ne­bu­de rovného mezi krá­li v mi­nu­losti ani v budoucnu.“ 13 Šalo­moun se pak od Stanu setkávání na gi­be­on­ské výšině ode­bral do Je­ruzalé­ma a kraloval nad Iz­rae­lem. 14 Šalo­moun na­shro­máž­dil vozy i koně, takže měl 1 400 vozů a 12 000 koní, které umístil do vo­zových měst i k sobě do Je­ruzalé­ma. 15 Za jeho vlá­dy bylo v Je­ruzalémě stříb­ra i zla­ta jako ka­mení a ced­rů jako planých fíků v pod­hůří. 16 Koně si král ne­chával dovážet z Egyp­ta a Ki­likie. Královští ob­chodníci je v Ki­likii na­ku­po­va­li za do­hodnuté ce­ny. 17 Vozy dováže­li z Egyp­ta za 600 še­ke­lů stříb­ra a koně za 150 še­ke­lů. Také je vy­váže­li dál pro všech­ny cheti­tské a ara­mej­ské krále. Přípravy na stavbu chrámu18 Šalo­moun se roz­ho­dl po­stavit chrám Hos­po­di­novu jménu a sobě králov­ský palác.

Bible212. Letopisů1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček