Roháček2. Samuelova6

2. Samuelova

Prevezenie truhly Božej.1 A Dávid zase shromaždil všet­kých vy­braných v Iz­raelovi, trid­sať tisíc. 2 Po­tom sa zo­bral Dávid a išiel i všetok ľud, ktorý bol s ním, z Baaléjúdu, aby donies­li od­tiaľ truh­lu Božiu hore, nad ktorou sa vzýva Meno, meno Hos­podina Zá­stupov, ktorý tróni na chrubínoch. 3 A vy­ložiac truh­lu Božiu na nový voz vzali ju z domu Abinadába, ktorý bol v Gibei. A Uza a Achio, synovia Abinadábovi, po­háňali nový voz. 4 Tedy vzali ju z domu Abinadábov­ho, ktorý bol v Gibei, a tak išli s truh­lou Božou, a Achio išiel pred truh­lou. 5 A Dávid a celý dom Iz­raelov veseliac sa hrali pred Hos­podinom na všelijaký hudob­ný nás­troj z jedlového dreva, na citary, na har­fy, na bub­ny, na hus­le a na cym­baly. Uza zabitý.6 A tak prišli až po hum­no Náchonovo. A tu vystrel Uza ruku po truh­le Božej a za­chytil ju, pre­tože voly vy­bočily z cesty. 7 Pre­to sa roz­hneval Hos­podin na Uzu, a Bôh ho tam za­bil pre to po­chybenie, a zo­mrel tam pri truh­le Božej. 8 Vtedy sa na­hneval Dávid pre to, že Hos­podin učinil takú trhlinu na Uzovi zabijúc ho. A po­menoval to mies­to Perec-uza, a tak sa volá až do tohoto dňa. 9 A Dávid sa bál Hos­podina toho dňa a po­vedal: Ako prij­de ku mne truh­la Hos­podinova?! Obed-edom.10 Pre­to nech­cel Dávid do­praviť truh­lu Hos­podinovu k sebe, hore do mes­ta Dávidov­ho. Ale Dávid urobil to, aby sa uhla do domu Obed-edoma Gitťan­ského. 11 A tak bývala truh­la Hos­podinova v dome Obed-edoma Gitťan­ského tri mesiace. A Hos­podin požeh­nal Obed-edoma i celý jeho dom. Prevezenie truhly na Sion.12 Po­tom oznámili kráľovi Dávidovi, že vraj Hos­podin požeh­nal dom Obed-edoma i všet­ko, čo má, pre truh­lu Božiu. Vtedy išiel Dávid a do­pravil truh­lu Božiu z domu Obed-edoma hore do mes­ta Dávidov­ho s radosťou. 13 A bolo tak, že keď po­kročili tí, ktorí nies­li truh­lu Hos­podinovu, šesť krokov, obetoval vola a tučný kus dobytka. 14 A Dávid točiac sa vy­skakoval z celej sily pred Hos­podinom. A Dávid bol opásaný ľanovým efodom. 15 A tak Dávid a celý dom Iz­raelov nies­li truh­lu Hos­podinovu hore s radost­ným po­krikovaním a so zvukom trúby. Míchaľ pohŕdla Dávidom.16 A stalo sa, keď vchádzala truh­la Hos­podinova do mes­ta Dávidov­ho, že Míchaľ, dcéra Sau­lova, hľadela z ok­na. A keď videla kráľa Dávida, že po­skakuje a točiac sa vy­skakuje pred Hos­podinom, po­hŕd­la ním vo svojom srd­ci. 17 A keď donies­li truh­lu Hos­podinovu, po­stavili ju na jej mies­to, na­pro­stred stánu, ktorý jej bol po­stavil Dávid. A Dávid obetoval zápal­né obeti pred Hos­podinom i po­koj­né obeti. 18 A keď do­obetoval Dávid zápal­nú obeť i po­koj­né obeti, požeh­nal ľud v mene Hos­podina Zá­stupov. 19 A nadelil všet­kému ľudu, všet­kému množs­tvu Iz­raelov­mu, od muža až po ženu, každému jeden boch­ník chleba, jeden kus pečeného mäsa a jeden kus hroz­nového koláča. A tak odišiel všetok ľud, každý do svoj­ho domu. 20 Po­tom sa na­vrátil Dávid, aby požeh­nal svoj dom. A tu vyšla Míchaľ, dcéra Sau­lova, oproti Dávidovi a po­vedala: Oj, aký sláv­ny bol dnes kráľ Iz­raelov, ktorý sa od­krýval dnes pred očami dievok svojich služob­níkov tak, ako sa od­krývava nie­ktorý z prázdnych ľudí ľahkomyseľných. 21 Na to riekol Dávid Míchali: Pred Hos­podinom, ktorý si ma vy­volil nad tvoj­ho otca a nad celý jeho dom a pri­kázal mi, aby som bol vojvodom nad ľudom Hos­podinovým, nad Iz­raelom, plesal som a budem plesať pred Hos­podinom, 22 a budem ochot­ne ešte opov­rženejším ako to a budem níz­ky vo svojich očiach; a u tých dievok, o ktorých si hovorila, p­ráve u tých budem os­lávený. 23 Pre­to po­tom Míchaľ, dcéra Sau­lova, ne­mala plodu až do dňa svojej smr­ti.