Roháček2. Samuelova5

2. Samuelova

Aj Izrael pomaže Dávida za kráľa.1 Po­tom prišly všet­ky po­kolenia Iz­raelove k Dávidovi do Heb­rona a riek­ly: Hľa, my sme tvoja kosť a tvoje telo. 2 Už dáv­no, ešte keď bol Saul kráľom nad na­mi, ty si vy­vodil a do­vodil Iz­raela. A ok­rem toho ti riekol Hos­podin: Ty budeš pásť môj ľud, Iz­raela, a ty budeš voj­vodom nad Iz­raelom. 3 A tak prišli všet­ci starší Iz­raelovi ku kráľovi do Heb­rona, a kráľ Dávid učinil s nimi sm­luvu v Heb­rone pred Hos­podinom, a potom pomazali Dávida za kráľa nad Iz­raelom. 4 Trid­sať rokov mal Dávid, keď začal kraľovať, a kraľoval štyrid­sať rokov. 5 V Heb­rone kraľoval nad Júdom sedem rokov a šesť mesiacov a v Jeruzaleme kraľoval trid­saťt­ri rokov nad celým Iz­raelom i nad Júdom. Jebuzej porazený.6 A kráľ i jeho mužovia od­išli do Jeruzalema proti Jebuzejovi, ktorý obýval tú zem a k­torý povedal Dávidovi: Ne­voj­deš sem, iba ak od­strániš slepých a krivých. Lebo vraveli vo svojej ubez­pečenos­ti: Nevojde Dávid sem. 7 Ale Dávid zau­jal hrad Si­on. To je mes­to Dávidovo. 8 A Dávid riekol toho dňa: Ktokoľvek za­bije niek­torého Jebuzeja, srúti ho do výmoliny, aj tých krivých a slepých, ktorých nenávidí duša Dávidova. Pre­to hovoria: Slepý a krivý ne­voj­de do domu. 9 Po­tom býval Dávid na tom hrade a na­zval ho mes­tom Dávidovým. A Dávid ho vystavil do­kola od Mil­lo až do vnút­ra. 10 A Dávid vše pro­spieval a bol väčším a väčším, a Hos­podin, Bôh Zá­stupov, bol s ním. Chíramovi poslovia.11 A Chíram, kráľ Týru, po­slal po­slov k Dávidovi a pos­lal mu aj cedrové drevo i tesárov a kameniarov murovať, a vy­stavili Dávidovi dom. 12 A Dávid po­znal, že Hos­podin ho ustanovil za kráľa nad Iz­raelom a že po­vzniesol jeho kráľov­stvo pre svoj ľud Iz­raela. Ďaľšie ženy a synovia Dávidovi.13 A Dávid si vzal ešte viaceré ženiny i ženy z Jeruzalema, od­kedy bol prišiel z Heb­rona, a tedy ešte sa narodili Dávidovi viacerí synovia a viaceré dcéry. 14 A toto mená tých, ktorí sa mu narodili v Jeruzaleme: Šam­mua, Šobab, Nátan a Šalamún, 15 a Jib­chár, Elišua, Nefeg a Jafia, 16 a Elíšama, Eliada a Elípalet. Vojny s Filištínmi.17 A keď počuli Filištíni, že po­mazali Dávida za kráľa nad Iz­raelom, vy­šli hore všet­ci Filištíni hľadať Dávida. A Dávid počujúc o tom sišiel do hradu. 18 A Filištíni prišli a roz­ložili sa v doline Refaim. 19 Vtedy sa pýtal Dávid Hos­podina a po­vedal: Či mám ísť hore proti Filištínom, či ich vydáš do mojej ruky? A Hos­podin riekol Dávidovi: Iď, lebo cele iste dám Filištínov do tvojej ruky. 20 A tak prišiel Dávid do Bál­peracíma a tam ich porazil Dávid a po­vedal: Hos­podin pre­tr­hol mojich ne­priateľov predo mnou, jako keď voda pre­trh­ne b­reh. Preto na­zval meno toho mies­ta Bál-peracím. 21 A zanechali tam svoje rytiny, a po­bral ich Dávid a jeho mužovia. 22 A ešte znova vy­šli Filištíni hore a roz­ložili sa v doline Refaim. 23 A keď sa pýtal Dávid Hos­podina, riekol: Ne­poj­deš hore. Obídi ich, aby si sa im dos­tal od chrb­ta a prij­deš na nich na­proti morušiam. 24 A bude, keď počuješ šust krokov po vr­choloch moruší, vtedy sa ponáhľaj, lebo vtedy vy­šiel Hos­podin pred tebou, aby uderil na tábor Filištínov. 25 Dávid učinil tak, ako mu pri­kázal Hos­podin, a bil Filištínov od Geby, až ako ideš do Gázera.