Roháček2. Samuelova17

2. Samuelova

Chúšai zruší radu Achitofelovu.1 A tak­tiež povedal Achitofel Ab­salomovi: Do­voľ, aby som vy­bral dvanásť tisíc mužov a vstanem a budem prena­sledovať Dávida tej­to noci. 2 A prij­dem na neho, kým je ustatý a zomd­lených rúk, a predesím ho, a utečie všetok ľud, ktorý je s ním, a za­bijem kráľa samot­ného. 3 A tak zase na­vrátim všetok ľud k tebe, lebo jako čo by sa všet­ko na­vrátilo, keď za­hynie muž, ktorého hľadáš, a všetok ľud bude na pokoji. 4 A ľúbilo sa slovo Ab­salomovi i všet­kým starším Iz­raelovým. 5 Ale Ab­salom po­vedal: Nože za­volaj i Chúšai­ho Arechit­ského, a počuj­me i to, čo on po­vie. 6 A keď vošiel Chúšai k Ab­salomovi, po­vedal mu Ab­salom: Tak­to a tak­to hovoril Achitofel. Či máme urobiť podľa jeho slova? Ak nie, hovor ty. 7 A Chúšai po­vedal Ab­salomovi: Nie je to dob­rá rada, ktorú dal Achitofel ten­to raz. 8 Lebo, tak povedal Chúšai, ty znáš svoj­ho otca i jeho mužov, že sú to hr­din­skí mužovia a že sú roz­tr­pčení v duši jako osirelá med­vedica na poli, a k tomu je tvoj otec vojen­ný muž, ktorý nebude nocovať s ľudom. 9 Hľa, on je teraz skrytý v nie­ktorej jame alebo na nie­ktorom opev­nenom mieste, a keby sa stalo, že by padol niek­to z nich h­neď na počiat­ku, a počuje to voľak­to, po­vie: Porážku utr­pel ľud, ktorý ide za Ab­salomom! 10 A keby to bol aj chrab­rý muž, ktorého srd­ce by bolo jako srd­ce ľva, je is­té, že z­malát­nie a rozp­lynie sa jako voda, lebo celý Iz­rael vie, že tvoj otec je udatný, a že chrabrí tí, ktorí sú s ním. 11 Ale radím: Nech sa shromaždí k tebe celý Iz­rael od Dána až po Bér-šebu, k­torého bude jako pies­ku, ktorý je pri mori, čo do množs­tva, a ty poj­deš osob­ne do boja. 12 A prij­deme proti nemu na nie­ktorom mies­te, na ktorom sa naj­de, a spus­tíme sa na neho tak, ako padá rosa na zem, a ne­ponecháme z neho a zo všet­kých mužov, ktorí sú s ním, ani jed­ného. 13 A keby sa shromaždil do niek­torého mesta, donesú, všetok iz­rael­ský ľud, povrazy k tomu mes­tu, a od­vlečieme ho až do po­toka tak, že sa tam nenaj­de ani kamienok. 14 A Ab­salom po­vedal i všet­ci mužovia Iz­raelovi: Lepšia je rada Chúšai­ho Arechit­ského ako rada Achitofelova. Lebo Hos­podin pri­kázal zrušiť dob­rú radu Achitofelovu, aby Hos­podin uviedol zlé na Ab­saloma. Jonatán a Achimaac zanesú Dávidovi zvesť.15 Po­tom po­vedal Chúšai Cádokovi a Ebiatárovi, kňazom, že tak a tak radil Achitofel Ab­salomovi a starším Iz­raelovým, a tak­to a tak­to som ja radil. 16 A tak teraz pošlite rých­le - povedal - a oznám­te Dávidovi a po­vedz­te: Nenocuj tej­to noci na rovinách púšte, ale na každý spôsob prej­di na druhú stranu, aby nebol po­hl­tený kráľ i všetok ľud, ktorý je s ním. 17 A Jonatán a Achimaac stáli pri stud­ni Rogel. A išla diev­ka a oznámila im, a oni od­išli a oznámili kráľovi Dávidovi, lebo sa ne­moh­li ukázať, aby boli vošli do mes­ta. 18 Ale ich videl sluha a oznámil to Absalomovi. A oni dvaja od­išli rých­le a vošli do domu nejakého muža v Bachúrime, ktorý mal studňu vo svojom dvore, a spus­tili sa ta. 19 A žena vzala plach­tu a rozp­re­strela ju na vrch stud­ne a na­sypala na ňu krúp, a ne­zvedelo sa nič. 20 Lebo keď prišli služob­níci Ab­salomovi k žene do domu a po­vedali: Kde je Achimaac a Jonatán? Riek­la im žena: Prešli cez po­tok. A hľadali ich, ale nenašli a na­vrátili sa do Jeruzalema. 21 A stalo sa, keď oni odišli, že vy­šli hore zo stud­ne a odíduc oznámili kráľovi Dávidovi a riek­li Dávidovi: Vstaňte a prej­dite rých­le cez vodu, lebo tak a tak radil proti vám Achitofel. 22 Vtedy vstal Dávid i všetok ľud, ktorý bol s ním, a prešli cez Jor­dán. Než bolo svet­lo ráno, nechýbal ani jeden, ktorý by nebol prešiel cez Jor­dán. Achitofel sa obesí.23 A Achitofel vidiac, že sa ne­urobilo podľa jeho rady, osed­lal os­la, vstal, od­išiel do svoj­ho domu, do svoj­ho mes­ta, a dajúc pat­ričné príkazy usporiadal svoj dom a obesil sa. A tak zomrel a po­chovaný bol v hrobe svoj­ho ot­ca. 24 A Dávid prišiel do Mach­nai­ma. A Ab­salom prešiel cez Jor­dán, on i všet­ci mužovia Iz­raelovi s ním. Amaza veliteľom.25 A Ab­salom ustanovil Amazu na mies­to Joába nad voj­skom. A Amaza bol synom muža, ktorému bolo meno Jit­ra Iz­rael­ský, ktorý vošiel k Abigai­li, dcére Náchašovej, ses­tre Ceruje, mat­ky Joábovej. 26 A tak sa položil Iz­rael a Ab­salom táborom v zemi Gileáde. Šobi, Machir a Barzillaj podporia Dávida.27 A stalo sa, keď prišiel Dávid do Mach­nai­ma, že Šobi, syn Náchašov, z Rab­by synov Am­monových, a Machir, syn Am­mielov, z Ló-debara a Bar­zil­laj Gileád­sky z Rogelíma, 28 donies­li po­steľné veci, medenice a hlinené nádoby jako aj pšenice, jačmeňa, múky, praženého zrna, bôbu, šošovice a rôz­nej pražmy, 29 i medu, mas­la, drob­ného dobyt­ka a krav­ských syr­cov pre Dávida a pre ľud, ktorý bol s ním, aby jed­li. Lebo riek­li: Dozais­ta je ľud hlad­ný, ustatý a smäd­ný na púšti.

Roháček2. Samuelova17