Roháček2. Samuelova21

2. Samuelova

Hlad pre Saula a pre Gibeoňanov.1 A bol hlad za dní Dávidových tri roky, rok po roku. A Dávid hľadal tvár Hos­podinovu. A Hos­podin riekol: Je to pre Sau­la a pre jeho dom kr­vi, pre­tože po­bil Gibe­oňanov. 2 Vtedy po­volal kráľ Gibe­oňanov a riekol im o tom: A Gibe­oňania neboli zo synov Iz­raelových, ale z ostat­ku Amorejov, a synovia Iz­raelovi im pri­sahali. Ale Saul hľadal ich po­biť vo svojej hor­livos­ti za synov Iz­raelových a za Júdu. 3 A tedy riekol Dávid Gibe­oňanom: Čo vám urobím a čím smierim, aby ste dob­rorečili dedičs­tvu Hos­podinov­mu? 4 A Gibe­oňania mu po­vedali: Nej­de nám o strieb­ro ani o zlato u Sau­la a u jeho domu ani nám nej­de o to, aby sme nie­koho za­bili z Iz­raela. A tak povedal: Nuž čo tedy hovoríte, čo vám mám urobiť? 5 Na to odpovedali kráľovi: Ide nám o muža, ktorý nás ničil a ktorý mys­lel proti nám to, aby sme boli vy­hladení tak, aby sme ne­ob­stáli ni­kde v ni­ktorom kraji Iz­raelovom. 6 Nech sú nám vydaní sied­mi mužovia z jeho synov, a obesíme ich Hos­podinovi v Gibei Sau­la, vy­voleného Iz­raelov­ho. A kráľ po­vedal: Ja dám. 7 Ale kráľ sa zľutoval nad Mefibóšetom, synom Jonatánovým, synom Sau­lovým, pre prísahu Hos­podinovu, ktorá bola medzi nimi, medzi Dávidom a medzi Jonatánom, synom Sau­lovým. Ricpa.8 A kráľ vzal dvoch synov Ric­py, dcéry Aj­ju, ktorých porodila Sau­lovi, Ar­moniho a Mefibóšeta, a piatich synov ses­try Míchali, dcéry Sau­lovej, ktorých porodila Ad­rialovi, synovi Bar­zil­laja Mecholat­ského. 9 A oddal ich do ruky Gibe­oňanov, ktorí ich po­vesili na vr­chu pred Hos­podinom. A tak pad­li všet­ci siedmi spolu. A boli za­bití vo dňoch žat­vy na začiat­ku žne jačmeňa. 10 A Ric­pa, dcéra Aj­jova, vzala vrecovinu a pre­strela si ju na skalu a bola tam od počiat­ku žat­vy až do­kiaľ sa neroz­lialy na nich vody s neba, a nedala nebes­kým vtákom, aby sad­ly na nich vod­ne, ani poľnej zveri vnoci. 11 A keď sa oznámilo Dávidovi, čo urobila Ric­pa, dcéra Aj­jova, ženina Sau­lova, 12 od­išiel Dávid a vzal kos­ti Sau­love i kos­ti Jonatánove, jeho synove, od občanov Jabeš-gileáda, ktorí ich boli ukrad­li s ulice Bét-šana, kde ich boli po­vesili Filištíni v deň, v ktorý za­bili Filištíni Sau­la v Gil­boe, 13 a tedy dal doniesť od­tiaľ hore kos­ti Sau­love i kos­ti Jonatánove, jeho synove, a sob­rali aj kosti tých po­vesených. 14 A tak po­chovali kos­ti Sau­love i Jonatánove, jeho synove, v zemi Ben­jaminovej v Céle, v hrobe Kíša, jeho ot­ca. A učinili všet­ko, čo pri­kázal kráľ. A po­tom už sa dal Bôh uprosiť zemi. Vojny s Filištínmi. Obri.15 Po­tom mali Filištíni zase voj­nu s Iz­raelom. A tak sišiel Dávid i jeho služob­níci s ním. A keď bojovali s Filištín­mi, ustal Dávid. 16 A Jišbi-benob, ktorý bol z detí ob­ra Rafu, ktorého kopije h­rot vážil tri­sto šek­lov medi, a ktorý mal opásaný nový meč, povedal, že za­biť Dávida. 17 Ale mu po­mohol Abišaj, syn Ceruje, ktorý uderiac Filištína za­bil ho. Vtedy pri­sahali mužovia Dávidovi jemu a riek­li: Ne­poj­deš viacej s nami von do boja, aby si ne­vyhasil sviece Iz­raelovej. 18 A po­tom sa stalo, že zase bola voj­na v Gobe s Filištín­mi. Vtedy za­bil Sib­bechaj Chušat­ský Safa, ktorý bol tiež z detí Rafu. 19 A zase bola voj­na v Gobe s Filištín­mi, a v­tedy zabil El­chanán, syn Jare-oregíma, Bet­lehem­ský, b­rata Goliáša Gitťan­ského, ktorého drevo jeho kopije bolo jako tkáčs­ky návoj. 20 A zase bola voj­na v Gáte. A bol tam muž veľkej po­stavy, ktorý mal po šies­tich prs­toch na svojich rukách i na svojich nohách, počtom doved­na dvadsaťštyri. I ten sa narodil tomu Rafovi. 21 A keď hanil Iz­raela, za­bil ho Jonatán, syn Šam­mu, brata Dávidov­ho. 22 Tí štyria sa narodili Rafovi v Gáte, a pad­li od ruky Dávidovej a od ruky jeho služob­níkov.

Roháček2. Samuelova21