Roháček2. Samuelova11

2. Samuelova

Cudzoložstvo Dávidovo.1 A stalo sa po roku, o čase, keď vy­chádzavajú kráľovia do vojny, že po­slal Dávid Joába a svojich služob­níkov s ním i celého Iz­raela, ktorí po­tom hubili synov Am­monových a obľah­li Rab­bu. Ale Dávid zo­stal v Jeruzaleme. 2 A stalo sa jed­ného dňa po čas večera, že Dávid vstal so svojej po­stele a pre­chádzal sa na po­streší domu kráľov­ho a videl s po­strešia ženu, ktorá sa umývala. A žena bola veľmi pek­ná čo do po­stavy a tvári. 3 A Dávid po­slal pos­la a pýtal sa na tú ženu. A k­tosi povedal: Či nie je to Bat-šeba, dcéra Eliamova, žena Uriáša Hetej­ského? 4 Vtedy po­slal Dávid po­slov a vzal ju, a keď vošla k ne­mu, ležal s ňou. A ona sa bola práve očis­tila od svojej nečis­toty. A na­vrátila sa do svoj­ho domu. 5 A žena otehot­nela a pre­to pošlúc oznámila to Dávidovi a riek­la: Som tehot­ná. 6 Vtedy po­slal Dávid k Joábovi s od­kazom: Pošli ku mne Uriáša Hetej­ského. A Joáb po­slal Uriáša k Dávidovi. 7 A tak prišiel Uriáš k ne­mu. A Dávid sa pýtal, ako sa má Joáb, ako sa má ľud, a jako sa darí voj­na? 8 A potom riekol Dávid Uriášovi: Iď dolu do svoj­ho domu a umy si nohy. A keď vy­šiel Uriáš z domu kráľov­ho, vy­šiel za ním dar kráľov. 9 Ale Uriáš ležal pri dveriach, p­ri vchode do domu kráľov­ho so všet­kými služob­ník­mi svoj­ho pána a ne­odišiel dolu do svoj­ho domu. 10 Vtedy oznámili Dávidovi a riek­li: Uriáš ne­odišiel dolu do svoj­ho domu: A Dávid riekol Uriášovi: Či si ne­prišiel z ces­ty? Prečo si ne­odišiel dolu do svoj­ho domu? 11 A Uriáš po­vedal Dávidovi: Truh­la Božia a Iz­rael i Júda bývajú v stánoch, i môj pán Joáb ako aj služob­níci môj­ho pána táboria na poli, a ja by som mal voj­sť do svoj­ho domu, aby som jedol a pil a ležal so svojou ženou? Jako že žiješ, a jako žije tvoja duša, ne­učiním tej veci. 12 Vtedy riekol Dávid Uriášovi: Zo­staň tu i dnes, a zaj­tra ťa pre­pus­tím. A tak zo­stal Uriáš v Jeruzaleme toho dňa i na­sledujúceho dňa. 13 A keď ho po­zval Dávid, jedol pred ním a pil a opojil ho. Ale večer vy­šiel ľah­núť si na svoje ležište so služob­ník­mi svoj­ho pána, a ne­odišiel dolu do svoj­ho domu. Zavraždenie Uriáša.14 Po­tom ráno sa stalo, že Dávid na­písal Joábovi list a po­slal ho po Uriášovi. 15 A v tom lis­te na­písal toto: Po­stav­te Uriáša do­predu ta, kde je boj naj­tuhší, a po­tom ustúp­te zpät od neho, aby bol uderený a aby zo­mrel. 16 A stalo sa, keď ob­liehajúc strážil Joáb mes­to, že po­stavil Uriáša na mies­to, o ktorom vedel, že sú tam sil­ní mužovia. 17 A keď vy­šli mužovia mes­ta a bojovali proti Joábovi, vtedy pad­lo niekoľko mužov z ľudu, zo služob­níkov Dávidových, a zo­mrel aj Uriáš Hetej­ský. 18 Po­tom po­slal Joáb pos­la a oznámil Dávidovi všet­ko, čo sa týkalo voj­ny. 19 A pri­kázal po­slovi a riekol: Keď do­povieš kráľovi všet­ko o voj­ne, 20 a bude, ak vzplanie prch­livosť kráľova, a po­vie ti: Prečo ste sa pri­blížili k mes­tu, aby ste tam bojovali? Či ne­viete, že strieľajú s múru? 21 Ktože za­bil Abimelecha, syna Jerub­bešetov­ho? Či to nebola žena, k­torá hodila na neho kus žer­nova s múru, a zo­mrel v Tébeci? Prečo ste sa tedy pri­blížili k múru? Vtedy po­vieš. Aj tvoj služob­ník, Uriáš Hetej­ský, zo­mrel. 22 A tak od­išiel po­sol a prij­dúc oznámil Dávidovi všet­ko, pre čo ho po­slal Joáb. 23 A po­sol po­vedal Dávidovi: Pre­moh­li nás tí mužovia a vy­šli proti nám na pole, ale my sme po­tom útočili na nich až po vchod do brány. 24 No, vtedy strelili strel­ci do tvojich služob­níkov s múru, a zo­mreli niek­torí zo služob­níkov kráľových, aj tvoj služob­ník Uriáš Hetej­ský zo­mrel. 25 Vtedy riekol Dávid po­slovi: Tak­to po­vieš Joábovi: Nech nie je tá vec zlá v tvojich očiach, a nech ťa to ne­trápi, lebo meč žerie raz toho a raz toho. Zo­sil­ni svoj boj proti mes­tu a roz­bor ho! A do­daj mu sily. 26 A keď počula žena Uriášova, že zo­mrel Uriáš, jej muž, smútila nad svojím manželom. 27 A keď po­minul smútok, po­slal Dávid po ňu a vzal ju do svoj­ho domu, a bola mu ženou. A porodila mu syna. Ale vec, ktorú vy­konal Dávid, bola zlá v očiach Hos­podinových.

Roháček2. Samuelova11