Roháček2. Samuelova4

2. Samuelova

Smrť Iš-bóšetova.1 Keď po­tom počul syn Sau­lov, že zo­mrel Ab­ner v Heb­rone, kles­ly jeho ruky, a celý Iz­rael sa predesil. 2 A syn Sau­lov mal dvoch mužov, veliteľov čiat; jed­nému bolo meno Baana, a meno druhému bolo Rechab. Boli to synovia Rim­mona Beerót­skeho, zo synov Ben­jaminových. Lebo aj Beerót sa počíta k Ben­jaminovi. 3 A Beeróťania boli utiek­li do Git­tai­ma a po­hos­tínili a po­hos­tínia tam až do tohoto dňa. 4 A Jonatán, syn Sau­lov, mal syna chromého na nohy. Päť rokov mal, keď prišla zvesť o Sau­lovi a Jonatánovi z Jez­reela. Vtedy ho vzala jeho chôva a utekala. A stalo sa, keď sa ponáhľala utekajúc, že padol a okrivel. A bolo mu meno Mefibóšet. 5 A odíduc synovia Rim­mona Beerót­skeho, Rechab a Baana, vošli, keď bolo horúco na deň, do domu Iš-bóšetov­ho. A on ležal na po­steli, jako mal obyčaj, cez poludnie. 6 A vošli ta, až do­pro­stred domu, jako keby boli chceli brať obilie, a bod­li ho do brucha. A Rechab a Baana, jeho brat, utiek­li. 7 Lebo keď boli vošli do domu, ležal na svojej po­steli vo svojej ložnici, a tedy bod­li ho a za­bili a uťali jeho hlavu. A vzali jeho hlavu a išli ces­tou jor­dán­skej doliny Araby celú noc. 8 A donies­li hlavu Iš-bóšetovu k Dávidovi do Heb­rona a po­vedali kráľovi: Hľa, tu je hlava Iš-bóšeta, syna Sau­lov­ho, tvoj­ho ne­priateľa, ktorý hľadal tvoju dušu. Ale Hos­podin po­mstil dnes môj­ho pána kráľa na Sau­lovi a na jeho semene. Dávid dá zabiť jeho vrhov.9 Ale Dávid od­povedal Rechabovi a Baanovi, jeho bratovi, synom Rim­mona Beerót­skeho, a riekol im: Ako že žije Hos­podin, ktorý vy­kúpil moju dušu zo všet­kých úz­kos­tí, 10 že keď som toho, ktorý mi oznámil, hľa, vraj, zo­mrel Saul, a ktorému sa zdalo, že zves­tuje radost­nú zvesť, po­chytil a za­bil v Cik­lagu, toho, ktorý ch­cel, aby som mu dal od­menu za jeho radostnú zvesť, 11 tým skorej pot­res­cem sm­rťou bezbožných mužov, k­torí zavraždili spraved­livého muža v jeho dome na jeho po­steli! A tak teraz či by som ne­mal po­hľadávať jeho krv z vašej ruky a ne­mal vás od­pratať zo zeme? 12 A Dávid roz­kázal mláden­com, a za­bili ich a po­utínali im ruky i nohy a po­vesili ich pri ryb­níku v Heb­rone a hlavu Iš-bóšetovu vzali a po­chovali v hrobe Ab­nerovom v Heb­rone.