Roháček2. Samuelova8

2. Samuelova

Dávid porazí rôznych nepriateľov.1 Po­tom sa stalo, že Dávid porazil Filištínov a zo­hnul ich. A Dávid vzal mes­to Meteg-amma z ruky Filištínov. 2 A porazil aj Moába a od­meral ich mer­ným lanom po­veliac im ľah­núť na zem a tak odmeral dve mer­né laná na za­bitie a jed­no celé lano na to, aby boli ponechaní žiť. .. A tak sa stali Moábänia Dávidovi služob­ník­mi, donášajúcimi dary. 3 A Dávid porazil aj Hadad-ézera, syna Rechobov­ho, kráľa Cóby, keď išiel, aby znova dobyl pan­stvo na poriečí Eufrata. 4 Dávid zajal od neho tisíc a sedem­sto jazd­cov a dvad­sať tisíc mužov peších. A Dávid popod­rezoval koňom od všetkých vozov žily a ponechal z toho koní pre sto vozov. 5 A keď prišiel Aram, Sýr z Damašku, po­môcť Hadadézerovi, kráľovi Cóby, porazil Dávid z Arama dvad­saťd­va tisíc mužov. 6 A Dávid osadil po­sád­ky v Damašs­kom Aramej­sku. A tak boli Aramej­ci Dávidovi služob­ník­mi, donášajúcimi dary. A Hos­podin chránil Dávida všade, kam­koľvek išiel. 7 Po­tom po­bral Dávid zlaté štíty, ktoré mali služob­níci Hadadézerovi, a do­pravil ich do Jeruzalema. 8 A z Bétachu a Berótaja, z miest Hadadézerových, po­bral kráľ Dávid veľmi mnoho medi. Toj blahoželá Dávidovi.9 A keď počul Toj, kráľ Chamatu, že Dávid porazil všet­ko voj­sko Hadadézerovo, 10 po­slal Toj Jorama, svoj­ho syna, ku kráľovi Dávidovi, aby ho po­zdravil a aby mu blaho­želal, že šťast­ne bojoval proti Hadadézerovi a porazil ho, lebo Hadadézer viedol voj­ny s Tojom. A Joram doniesol so sebou striebor­né nádoby a zlaté nádoby a medené nádoby. Zasvätené Hospodinovi.11 Aj tie za­svätil kráľ Dávid Hos­podinovi so strieb­rom a zlatom, ktoré za­svätil, nadobud­nuté od všet­kých národov, ktoré pod­manil, 12 od Arama, od Moába, od synov Am­monových, od Filištínov, od Amalecha a z koris­ti Hadadézera, syna Rechobov­ho, kráľa Cóby. Dávidovo meno slávne.13 Takým činom si učinil Dávid s­láv­ne meno, keď sa na­vrátil od porazenia Arama v Soľnej doline, k­de porazil osemnásť tisíc. 14 A osadil v Edomei po­sád­ky, po celej Edomei osadil po­sád­ky. A všet­ci Edomej­ci stali sa služob­ník­mi Dávidovými. A tak tedy chránil Hos­podin Dávida všade, kam­koľvek išiel. Dávidova sláva.15 A Dávid kraľoval nad celým Iz­raelom a činil súd a spraved­livosť všet­kému svoj­mu ľudu. 16 A Joáb, syn Ceruje, bol po­stavený nad voj­skom, a Jozafat, syn Achilúdov, bol kan­celárom. 17 Cádok, syn Achitúbov, a Achimelech, syn Ebiatárov, boli kňazmi, a Seraja bol pisárom. 18 A Benai­áš, syn Jehojadov, a Keréťania a Peléťania, a synovia Dávidovi boli pro­stred­kujúcimi úrad­ník­mi dvor­nými.