Roháček2. Samuelova10

2. Samuelova

Chanún potupí poslov Dávidových. Vojna.1 Po­tom sa stalo, že zo­mrel kráľ synov Am­monových, a kraľoval Chanún, jeho syn, na jeho mies­te. 2 Vtedy riekol Dávid: Učiním milosť Chanúnovi, synovi Náchašov­mu, jako aj jeho otec učinil mne milosť. A tak po­slal Dávid svojich služob­níkov, aby ho nimi po­tešil ohľad­ne jeho ot­ca. A tak prišli služob­níci Dávidovi do zeme synov Am­monových. 3 Ale kniežatá synov Am­monových po­vedali Chanúnovi, svoj­mu pánovi: Či mys­líš, že Dávid ctí tvoj­ho ot­ca, že ti po­slal tešiteľov? Či azda nie pre­to po­slal Dávid svojich služob­níkov k tebe, aby pre­zkúmal mes­to a prešpehoval ho, aby ho potom podvrátil? 4 A tak vzal Chanún služob­níkov Dávidových a oholil každému polo­vicu jeho brady a každému od­strihol jeho rúcha do polo­vice, až do jeho rozk­roku, a po­slal ich preč. 5 Keď to potom oznámili Dávidovi, po­slal im na­proti, lebo mužovia boli veľmi zo­havení. A kráľ po­vedal: Po­buďte v Jerichu, do­kiaľ ne­pod­ras­tú vaše brady; po­tom sa na­vrátite. 6 A keď videli synovia Am­monovi, že sa zošk­livili Dávidovi, po­slali synovia Am­monovi posols­tvo a najali za mzdu Arama z Bét-rechoba a Arama z Cóby, dvad­sať tisíc peších, a kráľa Maachy, tisíc mužov, a Iš-tóba, dvanásť tisíc mužov. 7 Keď to počul Dávid, po­slal Joába a všet­ko voj­sko chrab­rých bojovníkov. 8 A vy­j­dúc synovia Am­monovi zriadili sa do boja pri vchode do brány. A Aram z Cóby a z Rechoba a Ištób a Maacha z­riadili sa osobitne na poli. 9 A keď videl Joáb, že je proti nemu ob­rátený šík boja zp­redu i zo­zadu, vy­bral zo všet­kých vy­braných z Iz­raela naj­súcejších a zriadil ich proti Aramovi. 10 A ostatok ľudu od­dal do ruky Abišaja, svoj­ho brata. A zriadil ich proti synom Am­monovým. 11 A po­vedal: Ak bude Aram sil­nejší ako ja, budeš mi na po­moc, a keby synovia Am­monovi boli sil­nejší ako ty, prij­dem ja tebe po­môcť. 12 Buď sil­ný, a buďme zmužilí za svoj ľud a za mes­tá svoj­ho Boha! A Hos­podin učiní to, čo bude dob­ré v jeho očiach. 13 No, keď sa pri­blížil Joáb i ľud, ktorý bol s ním, do boja proti Aramej­com, utiek­li pred ním. 14 A synovia Am­monovi vidiac, že uteká Aram, utiek­li aj oní pred Abišajom a vošli do mes­ta. A Joáb sa vrátil od synov Am­monových a prišiel do Jeruzalema. Porazení Aramejci slúžia Dávidovi.15 A keď videli Aramej­ci, že sú porazení pred Iz­raelom, zase sa shromaždili do­ved­na. 16 A Hadadézer pošlúc pos­lov vyviedol Aramej­cov, ktorí bývali za riekou, a prišli do Chelama, a Šobach, veliteľ voj­ska Hadadézerov­ho, pred nimi. 17 Keď to oznámili Dávidovi, shromaždil celého Iz­raela a prej­dúc cez Jor­dán prišiel do Chelama. A Aramej­ci sa zriadili do boja proti Dávidovi a bojovali s ním. 18 Ale Aramej­ci utiek­li pred Iz­raelom. A Dávid po­bil m­nohých z Aramej­cov poraziac sedemsto vozov a štyrid­sať tisíc jazd­cov a za­bil aj Šobacha, veliteľa ich voj­ska, a zo­mrel tam. 19 Keď po­tom videli všet­ci kráľovia, služob­níci Hadadézerovi, že sú porazení od Iz­raela, uzav­reli po­koj s Iz­raelom a slúžili mu. A vtedy sa už báli Aramej­ci po­máhať synom Am­monovým.

Roháček2. Samuelova10