Roháček2. Samuelova20

2. Samuelova

Šeba odtrhne Izraela. Ženiny Dávidove.1 A na­hodil sa tam nejaký muž beliála, nešľachetník, ktorému bolo meno Šeba, syn Bich­riho, muž Jeminiho. Ten za­trúbil na trúbu a po­vedal: Ne­máme podielu na Dávidovi ani ne­máme dedičs­tva v synovi Izai­ho! Každý ku svojim stánom, Iz­raelu! 2 A tak od­išli hore všet­ci mužovia Iz­raelovi od­stúpiac od Dávida a išli za Šebom, synom Bich­riho. Ale mužovia Júdovi pri­dŕžali sa svoj­ho kráľa, od Jor­dána až po Jeruzalem. 3 A tak prišiel Dávid do svoj­ho domu, do Jeruzalema. A kráľ vez­múc desať žien, ženín, ktoré bol zanechal, aby do­zeraly na dom, dal ich do domu stráže a za­opat­roval ich po­travou, ale ne­vošiel k nim. A boly za­vrené až do dňa svojej smr­ti, vdov­stvo za života muža. Joáb zákerne zavraždí Amazu.4 Po­tom riekol kráľ Amazovi: Svolaj mi mužov Júdových vo troch dňoch a ty sa tiež dostanov tu. 5 A Amaza od­išiel, aby svolal Júdu, ale sa one­skoril vy­še času, ktorý mu uložil. 6 Vtedy riekol Dávid Abišajovi: Teraz nám horšie urobí Šeba, syn Bich­riho, než Ab­salom. Ty poj­mi služob­níkov svoj­ho pána a stíhaj ho, aby si nenašiel ohradených miest a ne­zmizol nám z oka. 7 A tak vy­šli za ním mužovia Joábovi i Keréťania i Peléťania i všet­ci udat­ní mužovia a vy­šli z Jeruzalema, aby stíhali Šebu, syna Bich­riho. 8 A keď už boli pri tom veľkom kameni, ktorý je v Gibe­one, pri­chádzal Amaza pred nimi. A Joáb mal opásaný svoj plášť svoj­ho rúcha a na ňom opasok meča, pri­pätý na svojich bed­rách v jeho pošve. A keď vy­šiel Joáb oproti Amazovi, meč vypadol, a Joáb ho vzal do ruky. 9 A Joáb po­vedal Amazovi: Či sa máš dob­re, môj brat? A Joáb chytil pravou rukou Amazu za bradu, aby ho boz­kal. 10 Ale Amaza sa nech­ránil, aby bol po­zoroval na meč, ktorý bol v ruke Joábovej. A tak mu ho vrazil do brucha a vy­kydol jeho vnútor­nos­ti na zem, ani mu nedal druhej rany, a zo­mrel. A Joáb a Abišaj, jeho brat, stíhali potom Šebu, syna Bich­riho. 11 A ktorýsi muž zo služob­níkov Joábových stál nad ním a hovoril: Kto má rád Joába, a kto je za Dávida, za Joábom! 12 A Amaza, po­váľaný v krvi ležal prostred hrad­skej. A keď videl muž, že sa za­stavuje všetok ľud, od­vliekol Amazu s hrad­skej na pole a hodil na neho rúcho vidiac, že každý, kto prišiel na neho, za­stavil sa. 13 A keď bol od­prataný s ces­ty, prešiel ta každý za Joábom stíhať Šebu, syna Bich­riho. 14 A prešiel všet­ky po­kolenia Iz­raelove, po Ábel a po Bét-maachu, i celé Bérim, a shromaždili sa a prišli tiež za ním. Múdra žena zachráni mesto vydajúc hlavu Šebovu.15 A tedy prij­dúc obľah­li ho v Ábele Bét-maachy a na­sypali proti mes­tu val, takže stál pri von­kajšej hradbe, a všetok ľud, ktorý bol s Joábom, hubil, aby roz­boril a svalil múr. 16 Tu za­volala nejaká múd­ra žena z mes­ta: Počuj­te, počuj­te! Po­vedz­te, prosím, Joábovi: Pri­blíž sa sem, aby som pre­hovorila s tebou! 17 A keď sa pri­blížil k nej, po­vedala žena: Či si ty Joáb? A odpovedal: Som. A ona mu riek­la: Počuj slová svojej služob­nice! A po­vedal: Čujem. 18 A ona mu po­vedala na­sledov­ne: Prv hovorievali p­rí­slov­ne, že vraj d­riev sa is­tot­ne opýtajú v Ábele, a tak vy­konajú! 19 Ja som z pokojných a ver­ných Iz­raelových! A ty hľadáš, ako usmr­tiť mes­to a mater v Iz­raelovi! Prečo chceš po­hl­tiť dedičs­tvo Hos­podinovo? 20 Na to od­povedal Joáb a riekol: To nech je preč, nech je preč odo mňa! Ne­po­hl­tím ani nezahubím! 21 Nie tak je vec! Ale nejaký muž s vr­chu Ef­rai­mov­ho, menom Šeba, syn Bich­riho, po­z­dvihol svoju ruku na kráľa, na Dávida, vy­daj­te toho samot­ného, a odídem od mes­ta! A žena riek­la Joábovi: Hľa, jeho hlava ti bude vy­hodená cez múr. 22 Po­tom prišla žena ku všet­kému ľudu vo svojej múd­ros­ti, a zoťali hlavu Šebu, syna Bich­riho, a vy­hodili k Joábovi. Vtedy za­trúbil na trúbu, a roz­išli sa od mes­ta každý do svojich stánov. A Joáb sa na­vrátil do Jeruzalema ku kráľovi. Vláda Dávidova.23 A Joáb bol nad všet­kým voj­skom Iz­raelovým, a Benai­áš, syn Jehojadov, nad Keréťan­mi a nad Peléťan­mi. 24 Adorám bol nad daňou, a Jozafat, syn Achilúdov, bol kan­celárom. 25 Ševa bol pisárom, a Cádok a Ebiatár boli kňaz­mi. 26 Aj Ira Jair­ský bol kňazom Dávidovým.

Roháček2. Samuelova20