Roháček2. Samuelova9

2. Samuelova

Dávid sa zaujme Mefibóšeta pre Jonatána. Cíba.1 A Dávid riekol: Či je ešte nie­kto, kto by bol po­zos­tal z domu Sau­lov­ho? Lebo by som mu chcel učiniť milosť pre Jonatána. 2 A dom Sau­lov mal sluhu, ktorému bolo meno Cíba. A za­volali ho k Dávidovi. A kráľ mu riekol: Či si ty Cíba? A on odpovedal: Som, tvoj služob­ník. 3 Vtedy riekol kráľ: Či nie je už viacej ni­koho z domu Sau­lov­ho? Lebo by som mu chcel učiniť milosť Božiu. A Cíba po­vedal kráľovi: Je ešte syn Jonatánov, chromý na nohy. 4 A kráľ mu riekol: Kde je? A Cíba odpovedal kráľovi: Hľa, je v dome Machíra, syna Am­mielov­ho, v Ló-debáre. 5 Vtedy po­slal kráľ Dávid po neho a vzal ho z domu Machíra, syna Am­mielov­ho, z Ló-debára. 6 A keď prišiel Mefibóšet, syn Jonatána, syna Sau­lov­ho, k Dávidovi, padol na svoju tvár a po­klonil sa. A Dávid riekol: Mefibóšete! A on povedal: Hľa, tvoj služob­ník. 7 A Dávid mu riekol: Neboj sa, lebo ti is­tot­ne učiním milosť pre Jonatána, tvoj­ho ot­ca, a na­vrátim ti všet­ko pole Sau­la, tvoj­ho ot­ca, a ty budeš jesť chlieb pri mojom stole vždyc­ky. 8 Vtedy sa po­klonil a po­vedal: Čo je tvoj služob­ník, že si po­hliadol na mŕt­veho psa, aký som ja? 9 Po­tom za­volal kráľ Cíbu, služob­níka Sau­lov­ho, a riekol mu: Všet­ko, čo mal Saul a celý jeho dom, dal som synovi tvoj­ho pána. 10 A budeš mu ob­rábať zem, ty i tvoji synovia i tvoji sluhovia a budeš donášať, a tak bude mať syn tvoj­ho pána s­voj chlieb a bude ho jesť, ale sám Mifibóšet, syn tvoj­ho pána, bude vždyc­ky jesť chlieb pri mojom stole. - A Cíba mal pät­násť synov a dvad­sať sluhov. 11 Na to po­vedal Cíba kráľovi: Všet­ko, jako pri­kázal môj pán kráľ svoj­mu služob­níkovi, tak učiní tvoj služob­ník. Ale Mefibóšet, jie pri mojom stole jako nie­ktorý zo synov kráľových. 12 A Mefibóšet mal malého syna, ktorému bolo meno Mícha. A všet­ci, ktorí bývali v dome Cíbovom, boli služob­ník­mi Mefibóšetovi. 13 A Mefibóšet býval v Jeruzaleme, pre­tože on vždy jedol pri stole kráľovom. A kríval na obe svoje nohy.