EkumenickýZachariáš1

Zachariáš

Výzva na obrátenie1 V ôsmom mesiaci druhého roku Dári­ovej vlády za­znelo slovo Hos­podina k prorokovi Za­chariášovi, synovi Berechiju, Id­dov­ho syna tak­to: 2 Hos­podin sa veľmi hnevá na vašich ot­cov. 3 Po­vedz im teda: Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Vráťte sa ku mne — znie výrok Hos­podina zá­stupov — a ja sa vrátim k vám, hovorí Hos­podin zá­stupov. 4 Nebuďte ako vaši ot­covia, ku ktorým volali skorší proroci: Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Od­vráťte sa teda od svojich zlých ciest a od svojich zlých skut­kov; no ne­počúvali a ne­všímali si ma — znie výrok Hos­podina — 5 a vaši ot­covia, kde sú? A proroci — vari budú žiť večne? 6 A či moje slová a ustanovenia, ktoré som nariadil svojim sluhom prorokom, nezasiah­li vašich ot­cov? Vtedy sa ob­rátili a vraveli: Ako sa Hos­podin zá­stupov roz­hodol, čo s nami urobí podľa našich ciest a skut­kov, tak s nami aj urobil. Prvé videnie: Jazdec a kone7 Dvad­siaty štvr­tý deň jedenás­teho mesiaca — mesiaca šebat — v druhom roku Dária, za­znelo slovo Hos­podina k prorokovi Za­chariášovi, synovi Berechiju, Id­dov­ho syna, tak­to: 8 Videl som v noci: Hľa, ktosi sedel na ryšavom koni. Stál medzi myr­tami v hlbine a za ním boli ryšavé, plavé a biele kone. 9 Spýtal som sa: Pane, čo sú tieto veci? Od­povedal mi an­jel, ktorý so mnou hovoril: Ja ti ukážem, čo sú. 10 Muž, čo stál medzi myr­tami, od­povedal tak­to: To sú tí, ktorých Hos­podin po­slal pre­chádzať zemou. 11 Hos­podinov­mu an­jelovi, ktorý stál medzi myr­tami, od­vetili: Pre­chádzali sme zemou a videli sme, že celá zem je po­koj­ná. 12 Hos­podinov an­jel od­povedal tak­to: Hos­podin zá­stupov, do­kedy sa nech­ceš zmilovať nad Jeruzalemom a nad jud­skými mes­tami, na ktoré sa hneváš už sedem­desiat rokov? 13 Hos­podin od­povedal an­jelovi, ktorý so mnou hovoril, dob­ré a po­tešujúce slová. 14 Nato mi an­jel, ktorý so mnou hovoril, po­vedal: Ohlasuj: Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Veľmi hor­lím za Jeruzalem a za Sion 15 a veľmi sa hnevám na sebavedomé národy, ktoré na­pomáhali zlo, keď som sa iba trochu hneval. 16 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin: Ob­rátim sa k Jeruzalemu s milosrdenstvom, bude v ňom vy­budovaný môj dom — znie výrok Hos­podina zá­stupov — a nad Jeruzalemom sa na­tiah­ne merad­lo. 17 Ďalej hlásaj: Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Moje mes­tá budú ešte oplývať dob­rom, Hos­podin ešte po­teší Sion a opäť si vy­volí Jeruzalem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček