EkumenickýZachariáš4

Zachariáš

Piate videnie: Svietnik medzi olivami1 Po­tom sa vrátil an­jel, čo so mnou hovoril, a zo­budil ma ako človeka, ktorého budia zo sna. 2 Spýtal sa ma: Čo vidíš? Od­povedal som: Vidím sviet­nik celý zo zlata s nádobkou na­vrchu. Je na ňom sedem lámp a sedem lievikov pre lam­py hore. 3 Pri ňom sú dve olivy, jed­na na­pravo od nádob­ky a druhá naľavo. 4 Opýtal som sa a po­vedal som an­jelovi, čo so mnou hovoril: Čo je to, pán môj? 5 An­jel, čo so mnou hovoril, mi od­povedal: Ne­vieš, čo to znamená? Po­vedal som: Nie, pán môj. 6 Od­vetil mi: To je Hos­podinovo slovo Zerub­bábelovi: Nie silou ani mocou, ale mojím duchom! — znie výrok Hos­podina zá­stupov. 7 Kto si ty, veľký vrch? Pred Zerub­bábelom budeš rovinou! On vy­nesie hlav­ný kameň za po­kriku: Milosť, milosť pre neho! 8 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podina: 9 Zerub­bábelove ruky založili ten­to dom, jeho ruky ho do­končia a spoz­náš, že ma k vám po­slal Hos­podin zá­stupov. 10 Kto po­hŕda dňom malých začiat­kov? Za­radujú sa, keď uvidia v Zerubbábelovej ruke kameň a olov­nicu. 11 Nato som sa spýtal: Čo znamenajú tie dve olivy na­pravo a naľavo od sviet­nika? 12 Druhýk­rát som sa oz­val a spýtal som sa ho: Čo znamenajú dve olivové ratoles­ti, čo vy­práz­dňujú zo seba zlato dvoma zlatými rúr­kami? 13 Od­povedal mi: Ne­vieš, čo je to? Po­vedal som: Nie, pán môj. 14 Nato po­vedal: To sú dvaja synovia po­mazaní olejom, čo stoja pred Pánom celej zeme.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček