EkumenickýZachariáš8

Zachariáš

Prísľub pre zvyšok ľudu1 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podina: 2 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Veľmi hor­lím za Si­on, veľkým hnevom zaň hor­lím. 3 Tak­to hovorí Hos­podin: Vrátim sa na Sion a budem bývať upro­stred Jeruzalema. Vtedy sa Jeruzalem bude volať Ver­né mes­to a vrch Hos­podina zá­stupov Svätý vrch. 4 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Ešte budú na uliciach Jeruzalema sedieť star­ci a staren­ky; každý s palicou v ruke pre svoj vy­soký vek. 5 A ulice mes­ta budú pl­né chlap­cov a dievčat hrajúcich sa na jeho uliciach. 6 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Ak je to ne­možné v očiach zvyšku toh­to ľudu v jeho dňoch, vari to bude ne­možné aj v mojich očiach? — znie výrok Hos­podina zá­stupov. 7 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Hľa, ja za­chránim svoj ľud z krajiny východu a z krajiny západu sln­ka. 8 Pri­vediem ho, takže bude bývať v Jeruzaleme. Bude mojím ľudom a ja budem jeho Bohom v pravde a spravod­livos­ti. 9 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Nech spev­nejú ruky vás, čo v týchto dňoch počúvate tieto slová z úst prorokov, ktorí boli pri tom, keď sa kládol zá­klad domu Hos­podina zá­stupov, aby sa po­stavil chrám. 10 Lebo pred tými dňami nebola pláca pre človeka, ani žiad­ne kr­mivo pre dobytok. Kto od­chádzal alebo pri­chádzal, ne­mal po­koj od ne­priateľov: ob­rátil som všet­kých ľudí proti sebe. 11 Teraz však nebudem k zvyškom toh­to ľudu taký ako v predchádzajúcich dňoch — hovorí Hos­podin zá­stupov. 12 Semenom bude po­koj, vinič prinesie ovocie, zem vy­dá svoju úrodu, nebesá dajú svoju rosu a toto všet­ko dám do dedičs­tva zvyšku toh­to ľudu. 13 Ako ste boli kliat­bou medzi národ­mi, dom Júdov a dom Iz­raelov, tak vás vy­slobodím a budete požeh­naním. Neboj­te sa, nech spev­nejú vaše ruky! 14 Lebo tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Ako som za­mýšľal robiť vám zle, keď ma vaši ot­covia hnevali — hovorí Hos­podin zá­stupov —, a nezľutoval som sa, 15 tak som si opäť v týchto dňoch zau­mienil robiť dob­re Jeruzalemu a Júdov­mu domu. Neboj­te sa! 16 Toto sú príkazy, ktoré máte za­chovávať: Hovor­te každý prav­du svoj­mu blížnemu, vo svojich bránach na­stoľuj­te prav­du, právo a po­koj, 17 nech nik ne­zmýšľa vo svojom srd­ci zle proti svoj­mu blížnemu a ne­miluj­te krivú prísahu, lebo toto všet­ko sú veci, ktoré nenávidím — znie výrok Hos­podina. 18 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podina zá­stupov: 19 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Pôst štvr­tého, pôst piateho, pôst sied­meho a pôst desiateho mesiaca bude pre Júdov dom dňami plesania, rados­ti a veselej oslavy. Pre­to miluj­te prav­du a po­koj! 20 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Ešte prídu národy a obyvatelia veľkých miest 21 a obyvatelia jed­ného mes­ta pôj­du do druhého a po­vedia: Poďme, vy­ber­me sa udob­riť Hos­podinovu tvár a hľadať Hos­podina zá­stupov; pôj­dem aj ja! 22 Pôj­du mnohí ľudia a moc­né národy hľadať Hos­podina zá­stupov do Jeruzalema a udob­riť Hos­podinovu tvár. 23 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: V tých dňoch sa chopí desať mužov z národov všet­kých jazykov ob­ruby odevu jud­ského muža, pev­ne ho uchopia a po­vedia: Chceme ísť s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček