EkumenickýZachariáš6

Zachariáš

Ôsme videnie: Štyri vozy s koňmi1 Znova som zo­dvihol zrak, po­zrel som a videl som štyri vozy vy­stupovať spomedzi dvoch vr­chov; vr­chy boli bron­zové. 2 V prvom voze boli ryšavé kone, v druhom čier­ne, 3 v treťom biele a vo štvr­tom voze kone strakaté a moc­né. 4 Oz­val som sa a spýtal som sa an­jela, ktorý hovoril so mnou: Čo je to, pán môj? 5 An­jel mi od­vetil: To sú štyri nebes­ké vet­ry, ktoré vy­chádzajú z miesta, kde stáli pred Pánom celej zeme. 6 Voz s čiernymi koňmi ide do sever­nej krajiny, za nimi vy­chádzajú biele kone, strakaté však idú do južnej krajiny. 7 Vy­šli moc­né a usilovali sa prej­sť krížom-krážom zem. Po­vedal: Choďte, prej­dite zemou! A tak prešli zem krížom-krážom. 8 Po­tom na mňa za­volal a riekol mi: Po­zri sa, tie, čo idú do sever­nej krajiny, mi v severnej krajine upokoja ducha. Koruna pre veľkňaza9 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podina: 10 Vez­mi od zajat­cov, z pokolenia Chel­daja, Tóbiju a Jedaju, čo prišli z Babylonu, a choď v ten is­tý deň do domu Jóšiju, syna Cefan­ju, 11 a vez­mi strieb­ro a zlato. Urob korunu a polož ju na hlavu veľkňaza Jozuu, syna Jócadaka. 12 Po­vedz mu: Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Po­zri, muž, ktorého meno je Výhonok, vy­ras­tie na svojom mies­te a vy­buduje Hos­podinov chrám. 13 On vy­buduje Hos­podinov chrám, poc­tia ho slávou a bude sedieť a panovať na svojom tróne; kňaz bude pri jeho tróne a medzi oboma bude zhoda. 14 Koruna bude v Hospodinovom chráme pamiat­kou na Chelema, Tóbiju, Jedaju a Chéna, synov Cefan­ju. 15 Aj tí, čo sú vzdialení, prídu a budú budovať Hos­podinov chrám. A tak po­znáte, že ma k vám po­slal Hos­podin zá­stupov. Stane sa to, ak budete po­zor­ne počúvať hlas Hos­podina, svoj­ho Boha.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček