EkumenickýZachariáš3

Zachariáš

Štvrté videnie: Veľkňaz Jozua1 Po­tom mi ukázal veľkňaza Jozuu, ktorý stál pred Hos­podinovým an­jelom. Po jeho pravici stál satan, aby na neho žaloval. 2 Hos­podin po­vedal satanovi: Nech ťa Hos­podin po­kar­há, satan! Nech ťa po­kar­há Hos­podin, ktorý si vy­volil Jeruzalem! Či on nie je ob­horok, vy­tr­hnutý z ohňa? 3 Jozua bol ob­lečený v špinavom odeve a stál pred an­jelom. 4 Tým, čo stáli pred ním, od­vetil: Vy­zlečte mu špinavý odev! Jemu po­vedal: Po­zri, sňal som z teba tvoju vinu, aby som ťa ob­liekol do sláv­nost­ného rúcha! 5 Po­tom po­vedal: Položte mu na hlavu čis­tý tur­ban! Vtedy mu položili na hlavu čis­tý tur­ban a ob­liek­li ho do šiat; Hos­podinov an­jel pri­tom stál. 6 Hos­podinov an­jel pri­svedčil Jozu­ovi: 7 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Ak budeš kráčať po mojich ces­tách a budeš za­chovávať, čím som ťa po­veril, aj ty budeš ob­hajovať môj dom a strážiť moje ná­dvoria, umožním ti prí­stup medzi tých, čo tu stoja. 8 Počúvaj teda, veľkňaz Jozua, ty aj tvoji druhovia, čo sedia pred tebou, lebo títo muži sú pred­zvesťou. Po­zri, pri­vádzam svoj­ho sluhu — Výhonok. 9 Aha, tu je kameň, ktorý som položil pred Jozuu: jeden kameň a na ňom sedem očí. Ja vy­ryjem naň znak — znie výrok Hos­podina zá­stupov — a od­stránim vinu tej­to krajiny za jediný deň. 10 V ten deň — znie výrok Hos­podina zá­stupov — na­vzájom sa budú po­zývať pod vinič a figov­ník.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček