EkumenickýZachariáš12

Zachariáš

Úzkosť Jeruzalema1 Výrok. Hos­podinovo slovo proti Iz­raelu. Tak znie výrok Hos­podina, ktorý rozp­re­strel nebesá a založil zem, ktorý utvoril ducha v človeku: 2 Po­zri, ja urobím Jeruzalem čašou opojenia pre všet­ky okolité národy; ale bude to platiť aj pre Jud­sko, keď bude ob­liehať Jeruzalem. 3 V ten deň urobím Jeruzalem priťažkým kameňom pre všet­ky národy. Všet­ci, čo ho budú dvíhať, sa cel­kom doráňajú. Všet­ky národy zeme sa zhromaždia proti sebe. 4 V ten deň — znie výrok Hos­podina — pos­tih­nem každého koňa strachom a každého jeho jazd­ca šialen­stvom, ale nad domom Júdu budem mať ot­vorené oči a všet­ky kone národov raním slepotou. 5 Vtedy si vod­covia Júdu po­mys­lia: Sila obyvateľov Jeruzalema spočíva v Hospodinovi zá­stupov, ich Bohu. 6 V ten deň urobím vod­cov Júdu podob­nými roz­páleným kot­lom na dreve i oh­nivej fak­li medzi snop­mi; budú po­hl­covať všet­ky okolité národy na­pravo i naľavo, ale Jeruzalem ostane ďalej na svojom mies­te, v Jeruzaleme. 7 Hos­podin za­chráni najprv stany Júdu, aby sa sláva Dávidov­ho domu a sláva obyvateľov Jeruzalema ne­zväčšila na úkor Jud­ska. 8 V ten deň bude Hos­podin štítom pre obyvateľov Jeruzalema. Po­tkýnajúci sa medzi nimi bude v ten deň ako Dávid a Dávidov dom bude na ich čele ako Boh, ako Hos­podinov an­jel. Nárek nad Mesiášom9 V ten deň sa budem usilovať poraziť všet­ky národy, ktoré pôj­du proti Jeruzalemu. 10 No na Dávidov dom a na obyvateľov Jeruzalema vy­lejem Ducha milos­ti a úpen­livých prosieb. Po­tom budú hľadieť na mňa, ktorého pre­bod­li. Budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom, a bedákať, ako sa bedáka nad pr­vorodeným. 11 V ten deň na­stane veľký nárek v Jeruzaleme ako nárek nad Hadad-Rimónom v údolí pri Megid­de. 12 Krajina bude nariekať, každý rod osobit­ne. Rod Dávidov­ho domu osobit­ne a jeho ženy zvlášť; rod Nátanov­ho domu osobit­ne a jeho ženy zvlášť; 13 rod Léviho domu osobit­ne a jeho ženy zvlášť; rod Šimeiho osobit­ne a jeho ženy zvlášť. 14 Všet­ky os­tat­né rody osobit­ne a ich ženy zvlášť.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček