EkumenickýZachariáš11

Zachariáš

1 Ot­vor, Libanon, svoje brány, nech oheň hl­tá tvoje céd­re! 2 Plač, cyp­rus, lebo padol céder: tí, čo boli moc­ní, spust­li. Bedákaj­te, duby Bášanu, lebo poľahol ne­prí­stup­ný les. 3 Počúvaj! Bedákajú pas­tieri, lebo spu­stla ich nád­hera. Počuj, revú levíčatá, lebo spu­stla pýcha Jor­dána. Podobenstvo o pastieroch4 Tak­to hovorí Hos­podin, môj Boh: Pas stádo určené na za­bitie, 5 ktoré majitelia bez­trest­ne za­bíjajú. Jeho kup­ci po jed­nom hovoria: Nech je zvelebený Hos­podin, zbohatol som. Jeho pas­tieri sa nad ním nezľutujú. 6 Ani ja sa už nezľutujem nad obyvateľmi krajiny — znie výrok Hos­podina. Po­zri, vy­dám každého človeka do ruky jeho blížneho a do ruky jeho kráľa. Ro­zdr­via krajinu, ale ja z ich ruky ni­koho ne­vy­trh­nem. 7 Pásol som stádo určené na za­bitie pre kup­cov s ovcami. A vzal som dve palice: jed­nu som na­zval Priazeň, druhej som dal meno Jed­nota, a tak som pásol stádo. 8 V jednom mesiaci som od­stránil troch pas­tierov. Stratil som s nimi tr­pez­livosť a aj oni cítili voči mne znechutenie. 9 I po­vedal som: Nebudem vás pásť. Čo má zo­mrieť, nech zo­mrie; čo má za­hynúť, nech za­hynie, a tie, čo zo­stanú, nech si vzájom­ne obžierajú mäso. 10 Vzal som svoju palicu — Priazeň a zlomil som ju; tým som zrušil svoju zmluvu, ktorú som uzav­rel so všet­kými národ­mi. 11 V ten deň bola zrušená. Vtedy kup­ci s ovcami, čo ma po­zorovali, spoz­nali, že je to slovo Hos­podina. 12 Po­vedal som im: Ak uznáte za dob­ré, daj­te mi moju mzdu, ak nie, nechaj­te tak! Od­vážili mi teda mzdu: trid­sať striebor­ných. 13 Hos­podin mi po­vedal: Hoď ju do po­klad­nice! — tú cen­nú mzdu, ktorou ma ocenili. Vzal som teda trid­sať striebor­ných a hodil som ich do po­klad­nice v Hospodinovom dome. 14 Po­tom som zlomil druhú palicu — Jed­nota, a tým som zrušil brat­stvo medzi Júdom a Iz­raelom. 15 I riekol mi Hos­podin: Ešte raz si vez­mi výs­troj hlúpeho pas­tiera! 16 Hľaď, ja vzbudím v krajine pas­tiera, čo sa ne­obz­rie o tie, čo hynú; nebude hľadať tie, čo sa stratili, nebude hojiť poranené a nebude sa starať o zdravé. Z tučných bude jesť mäso a po­stŕha im pap­rčky. 17 Beda hlúpemu pas­tierovi, čo opúšťa stádo; meč proti jeho ramenu a proti jeho pravému oku. Jeho rameno ú­pl­ne vy­schne a jeho pravé oko cel­kom vy­has­ne.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček