EkumenickýHaggeus2

Haggeus

Prísľub slávy nového chrámu1 dvad­siateho pr­vého dňa sied­meho mesiaca za­znelo slovo Hos­podina pro­stred­níc­tvom proroka Ag­gea tak­to: 2 Spýtaj sa jud­ského mies­to­držiteľa Zerub­bábela, syna Šeal­tíelov­ho, a veľkňaza Jéšuu, syna Jócadakov­ho, a os­tat­ného ľudu: 3 Kto os­tal medzi vami z tých, ktorí videli ten­to dom v jeho pr­vot­nej sláve? A ako ho vidíte teraz? Či sa nez­dá vašim očiam ako holé nič? 4 Vzmuž sa však teraz, Zerub­bábel — znie výrok Hos­podina! Vzmuž sa, veľkňaz Jéšua, syn Jócadakov! Vzmuž sa, všetok ľud krajiny — znie výrok Hos­podina! Pracuj­te, lebo ja som s vami — znie výrok Hos­podina zá­stupov: 5 Toto je zmluva, čo som uzav­rel s vami pri vašom od­chode z Egypta, že môj duch ostane medzi vami, neboj­te sa! 6 Lebo tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Bude to len o malú chvíľu a ja za­trasiem nebom a zemou, i morom a suchou zemou. 7 Keď za­trasiem i všet­kými národ­mi, prídu skvos­ty všet­kých národov a na­pl­ním ten­to dom slávou, hovorí Hos­podin zá­stupov. 8 Moje je strieb­ro, moje je zlato — znie výrok Hos­podina zá­stupov. 9 Budúca sláva toh­to domu bude väčšia ako pred­chádzajúca — hovorí Hos­podin zá­stupov — a na tom­to mies­te budem udeľovať po­koj — znie výrok Hos­podina zá­stupov. Prísľub Božieho požehnania10 Dvad­siateho štvr­tého dňa deviateho mesiaca, v druhom roku Dária, za­znelo slovo Hos­podina prorokovi Ag­ge­ovi: 11 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Vy­žiadaj si od kňazov po­učenie o takejto veci: 12 Keby nie­kto v záhybe svoj­ho rúcha niesol po­svätené mäso a záhybom svoj­ho rúcha by sa dot­kol chleba, niečoho vareného, vína, oleja alebo akéhokoľvek po­kr­mu, či to bude po­tom po­svätené? Kňazi od­povedali: Nie! 13 Nato sa opýtal Ag­ge­us: Keby sa nie­kto poškvr­nený mŕt­volou dot­kol toho všet­kého, či to bude po­tom poškvr­nené? Kňazi od­povedali: Bude poškvr­nené. 14 Nato od­povedal Ag­ge­us: Tak­to je to aj s týmto ľudom a tak­to je to aj s týmto národom predo mnou — znie výrok Hos­podina — a tak­to je to aj s každým dielom ich rúk. Čokoľvek tam obetujú, je poškvr­nené. 15 Teraz však po­zoruj­te, čo sa bude diať odo dneška a ďalej! Ako sa vám vodilo pred­tým, než bol položený kameň ku kameňu na chráme Hos­podinovom? 16 Ak nie­kto prišiel k hŕbe obilia o dvadsiatich mericiach, bolo ich len desať. Ak nie­kto prišiel ku kadi na­brať päťdesiat okovov, bolo ich len dvad­sať. 17 Bil som vás sneťou a hr­dzou, krupobitím som bil prácu vašich rúk, ale ste sa ne­ob­rátili ku mne — znie výrok Hos­podina. 18 Nože po­zoruj­te odo dneška a ďalej, od dvad­siateho štvr­tého dňa deviateho mesiaca, teda odo dňa, keď bol položený zá­klad Hos­podinov­ho chrámu, po­zoruj­te: 19 Či je ešte zrno v sýpke? Veď ani vinič, ani figov­ník, ani granátov­ník, ani oliva ešte nerodia! Odo dneška budem požeh­návať. Prísľub Zerubbábelovi20 Po­tom, dvad­siateho štvr­tého dňa toho is­tého mesiaca, za­znelo po druhý raz slovo Hos­podina k Aggeovi tak­to: 21 Po­vedz jud­skému mies­to­držiteľovi Zerub­bábelovi: Ja za­trasiem nebom i zemou, 22 pre­vrátim kráľov­ské tróny, zničím silu po­han­ských kráľovs­tiev a pre­vrátim vozy aj ich jazd­cov. Kone a ich jazd­ci sa zrútia, každý pad­ne na meč druhého. 23 V ten deň — znie výrok Hos­podina zá­stupov — vez­mem ťa, služob­ník môj Zerub­bábel, syn Šeal­tíelov — znie výrok Hos­podina — a urobím ťa pečat­ným prs­teňom, lebo som si teba vy­volil — znie výrok Hos­podina zá­stupov.

EkumenickýHaggeus2

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček