EkumenickýZachariáš9

Zachariáš

Očista pohanských národov1 Výrok. Slovo Hos­podina proti krajine Chad­rak a Damas­ku, jeho príbyt­ku, lebo Hos­podinovi pat­rí hlav­né mes­to Aramu a všet­ky iz­rael­ské kmene. 2 Aj Chamát s ním hraničí, aj Týrus a Sidon, hoci sú veľmi múd­re. 3 Týrus si po­stavil opev­nenie, na­kopil strieb­ra sťa prachu a rýdzeho zlata ako blata na uliciach. 4 Hľa, Pán sa ho zmoc­ní, zrazí jeho bohat­stvo do mora a mes­to po­hl­tí oheň. 5 Aškalón to uvidí a bude sa báť, Gaza sa bude hroz­ne zvíjať, aj Ek­rón, lebo jeho nádej zväd­la; kráľ Gazy za­hynie a Aškalón nebude obývaný. 6 V Ašdóde budú bývať miešan­ci a ukončím pýchu Filištín­cov. 7 Od­stránim z jeho úst krv, spomedzi zubov ich ohav­nos­ti. Aj on zo­stane pre nášho Boha a bude ako vod­ca v Judsku a Ek­rón ako Jebúseji. 8 Utáborím sa pred svojím domom ako hliad­ka pred tými, čo tiah­nu sem a tam a ne­ob­sadí ich už utláčateľ. Áno, už teraz hľadím očami. Mesiáš, knieža pokoja9 Hlas­ne plesaj, dcéra Si­on, zvučne jasaj, dcéra Jeruzalem. Po­zri, tvoj kráľ pri­chádza k tebe, je spravod­livý a prináša víťazs­tvo, je po­kor­ný a jaz­dí na oslovi, na os­liat­ku, mláďati os­lice. 10 Vy­ničím vozy z Efrajima a kone z Jeruzalema, vy­tratia sa bojové kuše; bude hlásať po­koj národom, jeho vláda siaha od mora až k moru a od Rieky až do končín zeme. 11 A tebe pre krv tvojej zmluvy vy­vediem zajat­cov zo stud­ne, v ktorej niet vody. 12 Vráťte sa do pev­nos­ti, zajat­ci nádeje; dnes oznamujem: Dvoj­násob­ne ti od­platím. 13 Lebo si na­tiah­nem Júdu ako luk Ef­rajima vložím doň ako šíp; po­vzbudím tvojich synov, Si­on, proti tvojim synom, Jávan, urobím ťa podob­ným hr­din­skému meču. 14 Hos­podin sa zjaví nad nimi, jeho šíp vy­razí sťa blesk, Pán, Hos­podin za­trúbi na roh, bude po­stupovať v južných vích­roch. 15 Hos­podin zá­stupov bude štítom nad nimi, zhl­tnú kamene z praku, budú po nich šliapať, budú piť krv ako víno a na­pl­nia sa ako kropáč a ako rohy ol­tára. 16 V ten deň ich za­chráni Hos­podin, ich Boh, ako stádo svoj­ho ľudu, lebo budú ako drahokamy čelen­ky, žiariace nad jeho zemou. 17 Lebo čo je jeho šťas­tie a čo jeho krása? Obilie pros­peje mladíkom a mladé víno pan­nám.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček