EkumenickýZachariáš13

Zachariáš

1 V ten deň bude ot­vorený prameň pre Dávidov dom a pre obyvateľov Jeruzalema na očis­tu z hriechu a nečis­toty. Zánik modloslužby a falošných prorokov2 V ten deň — znie výrok Hos­podina zá­stupov — vy­hubím z krajiny meno modiel a nebudú na ne viac spomínať. Aj prorokov a ducha nečis­toty od­stránim z krajiny. 3 Ak bude ešte nie­kto prorokovať, jeho otec a mat­ka, ktorí ho zrodili, mu po­vedia: Ne­os­taneš nažive, lebo si v mene Hos­podina hovoril lož. Pre­bod­ne ho otec i mat­ka, ktorí ho zrodili, pre­tože prorokoval. 4 V ten deň sa za­han­bia proroci, každý za svoje videnie, keď budú prorokovať, a ne­ob­lečú si srs­tený plášť na oklamanie druhých. 5 Každý po­vie: Ja nie som prorok, som len človek, čo ob­rába pôdu, veď pôdu vlast­ním už od mlada. 6 Ak sa ho nie­kto spýta: Čo sú to za rany na tvojej hrudi? , od­povie: Tie som utŕžil v dome mojich priateľov. Očista Božieho ľudu7 Meč, po­vs­taň proti môj­mu pas­tierovi a proti mužovi, čo mi je blíz­ky — znie výrok Hos­podina zá­stupov. Udri pas­tiera a stádo sa roz­pŕch­ne! K maličkým však ob­rátim svoju ruku. 8 Z celej krajiny — znie výrok Hos­podina — dve tretiny zo­mrú, za­hynú, ale tretina z nej zo­stane. 9 Tú tretinu pre­vediem cez oheň a pre­tavím ich, ako sa taví strieb­ro, a vy­skúšam ich, ako sa skúša zlato. Budú vzývať moje meno, ja ich vy­počujem. Po­viem: To je môj ľud, a on po­vie: Hos­podin je môj Boh.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček