EkumenickýZachariáš1,6

Zachariáš 1:6

A či moje slová a ustanovenia, ktoré som nariadil svojim sluhom prorokom, nezasiah­li vašich ot­cov? Vtedy sa ob­rátili a vraveli: Ako sa Hos­podin zá­stupov roz­hodol, čo s nami urobí podľa našich ciest a skut­kov, tak s nami aj urobil.


Verš v kontexte

5 a vaši ot­covia, kde sú? A proroci — vari budú žiť večne? 6 A či moje slová a ustanovenia, ktoré som nariadil svojim sluhom prorokom, nezasiah­li vašich ot­cov? Vtedy sa ob­rátili a vraveli: Ako sa Hos­podin zá­stupov roz­hodol, čo s nami urobí podľa našich ciest a skut­kov, tak s nami aj urobil. 7 Dvad­siaty štvr­tý deň jedenás­teho mesiaca — mesiaca šebat — v druhom roku Dária, za­znelo slovo Hos­podina k prorokovi Za­chariášovi, synovi Berechiju, Id­dov­ho syna, tak­to:

späť na Zachariáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 Ale moje slová a moje ustanovenia, ktoré som pri­kázal svojim služob­níkom prorokom, či ne­stih­ly vašich ot­cov? Takže sa ob­rátili a riek­li: Jako nám za­mýšľal učiniť Hos­podin Zá­stupov, podľa našich ciest a podľa našich skut­kov, tak učinil s na­mi.

Evanjelický

6 Či moje slová a moje ustanovenia, ktoré som uložil svojim sluhom, prorokom, nezasiah­li vašich ot­cov? Ob­rátili sa a uznali: Ako si Hos­podin moc­nos­tí pred­sav­zal s nami naložiť podľa našich ciest a podľa našich skut­kov, tak aj naložil s na­mi.

Ekumenický

6 A či moje slová a ustanovenia, ktoré som nariadil svojim sluhom prorokom, nezasiah­li vašich ot­cov? Vtedy sa ob­rátili a vraveli: Ako sa Hos­podin zá­stupov roz­hodol, čo s nami urobí podľa našich ciest a skut­kov, tak s nami aj urobil.

Bible21

6 Ale má slova a mé výno­sy, které jsem svěřil svým služebníkům pro­rokům, ty pře­ce vaše otce do­stih­ly! Teh­dy se ob­rá­ti­li a uzna­li: ‚Hos­po­din zástupů se roz­ho­dl s ná­mi naložit, jak si za­s­louží­me za své ces­ty a za své jednání.‘“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček