EkumenickýZachariáš7

Zachariáš

Pravý pôst1 Vo štvr­tom roku kráľa Dária, štvr­tý deň deviateho mesiaca kis­lev za­znelo slovo Hos­podina Za­chariášovi. 2 Vtedy Bét-El po­slal Sar-Ecera, Re­gem-Melecha a jeho mužov ob­mäkčiť Hos­podina 3 a spýtať sa kňazov, ktorí sú pri dome Hos­podina zá­stupov, a prorokov: Mám plakať a pos­tiť sa v piatom mesiaci, ako som to robil už toľké roky? 4 Nato mi za­znelo slovo Hos­podina zá­stupov: 5 Po­vedz všet­kému ľudu krajiny i kňazom: Keď sa po­stíte a nariekate v piatom a sied­mom mesiaci — a je to už sedem­desiat rokov — na­ozaj sa po­stíte kvôli mne? 6 A keď jete a pijete, či nie kvôli sebe jete a pijete? 7 Či to nie sú slová, ktoré ohlasoval Hos­podin pro­stred­níc­tvom dáv­nych prorokov, keď bol Jeruzalem obývaný a žil v pokoji, aj s okolitými mes­tami, a keď bol obývaný Negev aj Šefela? 8 Po­tom slovo Hos­podina za­znelo Za­chariášovi: 9 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Na súde spravod­livo súďte a pre­ukazuj­te si na­vzájom milo­sr­den­stvo a lás­kavosť! 10 Vdovy, siroty, cudzin­cov a chudob­ných ne­ut­láčaj­te a vo svojich srd­ciach ne­zmýšľaj­te zle jeden o druhom! 11 Ne­venovali mu však po­zor­nosť, ob­rátili sa chrb­tom a za­pchali si uši, aby ne­počuli. 12 Srd­ce si za­tvr­dili ako kremeň a ne­počúvali zákon ani slová, ktoré im Hos­podin zá­stupov po­slal pro­stred­níc­tvom svoj­ho ducha cez dáv­nych prorokov. Pre­to ich pos­tihol veľký hnev Hos­podina zá­stupov. 13 Keď volal, ne­počúvali. Tak nech si len volajú, nebudem ich počúvať, hovorí Hos­podin zá­stupov. 14 A rozp­týlil som ich medzi všet­ky národy, ktoré ne­poz­nali. Krajina po nich spu­stla tak, že už nechodili sem a tam. Tak­to urobili nád­her­nú zem pu­statinou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček