EkumenickýZachariáš2

Zachariáš

Druhé videnie: Štyri rohy a štyria remeselníci1 Po­z­dvihol som zrak, po­zrel som a videl štyri rohy. 2 Nato som sa spýtal an­jela, ktorý so mnou hovoril: Čo je to? Od­povedal mi: To sú rohy, ktoré roz­metali Jud­sko, Iz­rael a Jeruzalem. 3 Po­tom mi Hos­podin ukázal štyroch remesel­níkov. 4 Spýtal som sa: Čo sa títo chys­tajú robiť? Od­povedal mi: Tie rohy sú tí, čo roz­metali Jud­sko, že nik ne­z­dvihol hlavu, ale títo ich prišli za­strašiť a zvrh­núť rohy národov, čo zdvih­li roh proti Jud­sku, aby ho roz­metali. Tretie videnie: Muž s meracím povrazom5 Po­z­dvihol som zrak, po­zrel som a videl muža, čo držal v ruke merací po­v­raz. 6 Nato som sa spýtal: A ty kam ideš? Od­povedal mi: Pre­merať Jeruzalem, chcem vidieť, aký bude široký a aký dl­hý. 7 Po­tom vy­šiel an­jel, ktorý so mnou hovoril, a iný an­jel mu vy­šiel v ústrety. 8 Po­vedal mu: Bež a po­vedz tomu mladíkovi: Jeruzalem sa za­pl­ní a ot­vorí pre množs­tvo ľudí, aj zvieratá budú v ňom. 9 A ja — znie výrok Hos­podina — budem oh­nivou hrad­bou okolo neho a slávou upro­stred neho. 10 Beda, beda! Utekaj­te zo sever­nej krajiny — znie výrok Hos­podina —, lebo som vás rozp­týlil ako štyri nebes­ké vet­ry — znie výrok Hos­podina. 11 Beda! Za­chráň sa Si­on, ty, čo bývaš u babylonskej dcéry! 12 Lebo tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov, ktorý ma na svoju slávu po­slal k národom, čo vás vy­plienili. Lebo kto sa vás dot­kne, dotýka sa zrenice môj­ho oka. 13 Hľa, zaženiem sa na nich rukou a stanú sa korisťou svojich sluhov; vtedy spoz­náte, že ma po­slal Hos­podin zá­stupov. 14 Plesaj a raduj sa, dcéra Si­on, po­zri, pri­chádzam a budem bývať upro­stred teba — znie výrok Hos­podina. 15 V ten deň sa pri­poja k Hospodinovi mnohé národy a budú mojím ľudom a budem bývať upro­stred teba; vtedy spoz­náš, že ma k tebe po­slal Hos­podin zá­stupov. 16 Po­tom Hos­podin vez­me Jud­sko do vlast­níc­tva ako svoj dedičný podiel vo svätej zemi a zasa si vy­volí Jeruzalem. 17 Stíš sa pred Hos­podinom, každé stvorenie, lebo vy­chádza zo svoj­ho svätého príbyt­ku!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček