Ekumenický1. Korintským9

1. Korintským

Práva apoštola1 Azda nie som slobod­ný? Nie som apoštol? A ne­videl som Ježiša, nášho Pána? Nie ste azda vy moje dielo v Pánovi? 2 Ak by som aj pre iných nebol apoštol, pre vás iste som; veď vy ste pečaťou môj­ho apoštolátu v Pánovi. 3 Toto je moja ob­rana proti tým, čo ma súdia: 4 Ne­máme azda právo jesť a piť? 5 Vari podľa prí­kladu os­tat­ných apoštolov a bratov Pána i Pet­ra ne­máme právo brať si so sebou ses­tru, ženu? 6 Alebo len ja a Bar­nabáš ne­máme právo ne­pracovať? 7 Kto kedy vojenčí na vlast­né trovy? Kto vy­sadí vinicu, a neje z jej úrody? Alebo kto pasie stádo, a neživí sa mliekom od stáda? 8 Vari to hovorím iba ľud­sky? Nehovorí to aj zákon? 9 Veď v Mojžišovom zákone je na­písané: Mlátiacemu volovi nezaviažeš hubu. Azda sa Boh stará iba o voly? 10 Nehovorí to vari pre nás? Veď pre nás bolo na­písané: Kto orie, má orať v nádeji, a kto mláti, má mlátiť v nádeji, že do­stane svoj podiel. 11 Keď sme teda medzi vami siali duchov­né, je veľkou vecou žať teles­né? 12 Ak iní majú u vás toto právo, prečo nie skôr my? 13 Vari ne­viete, že tí, čo pôsobia v svätej službe, živia sa z chrámu a slúžia pri ol­tári, majú podiel z oltára? 14 Pre­to aj Pán pri­kázal tak, aby tí, čo ohlasujú evan­jelium, z evanjelia aj žili. 15 Ja som však z toho nič ne­vy­užil. Ani toto som ne­na­písal pre­to, aby sa mi tak stalo. Lebo radšej by som aj umrel, než by mi nie­kto zmaril túto moju chválu. 16 Veď ak zves­tujem evan­jelium, to nie je pre mňa chvála; je to moja po­vin­nosť a beda mi, ak ho nebudem ohlasovať. 17 Ak to konám zo svojej vôle, mám od­menu; ak však nie zo svojej vôle, pl­ním zverenú úlohu. 18 Aká je teda moja od­mena? Taká, že keď hlásam evan­jelium, hlásam ho za­dar­mo a ne­vy­užívam právo, ktoré mi z evanjelia pri­slúcha. 19 Lebo hoci som aj slobod­ný voči všet­kým, dal som sa do služby všet­kým, aby som zís­kal čím viacerých. 20 Pre Židov som sa stal akoby Židom, aby som zís­kal Židov; pre tých, čo sú pod zákonom, bol som ako ten pod zákonom, aby som zís­kal tých, čo sú pod zákonom — i keď nie som pod zákonom. 21 Pre tých, čo sú bez zákona, stal som sa ako ten bez zákona, aby som zís­kal tých, čo sú bez zákona — aj keď pred Bohom nie som bez zákona, lebo som pod Kris­tovým zákonom. 22 Pre slabých som sa stal slabým, aby som zís­kal slabých. Pre všet­kých som sa stal všet­kým, aby som za­chránil as­poň nie­ktorých. 23 A všet­ko to robím pre evan­jelium, aby som mal na ňom podiel. 24 Ne­viete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všet­ci, ale iba jeden do­stáva cenu? Bežte tak, aby ste ju do­siah­li. 25 Veď každý pre­tekár sa zdržiava všet­kého; oni to robia pre­to, aby zís­kali porušiteľný veniec, my však ne­porušiteľný. 26 Ja teda bežím nie akoby bez cieľa a zápasím nie ako ten, kto udiera do prázd­na. 27 A za­ob­chádzam tvrdo so svojím telom a ov­ládam ho, aby kým iným kážem, sám som ne­zlyhal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček