Ekumenický1. Korintským8

1. Korintským

Mäso obetované modlám1 Po­kiaľ ide o mäso obetované mod­lám, vieme, že „všet­ci máme po­znanie“. Po­znanie však vedie k namyslenosti, kým lás­ka buduje. 2 Ak si nie­kto mys­lí, že niečo už ú­pl­ne spoz­nal, ešte to ne­poz­ná tak, ako treba. 3 Ak však nie­kto miluje Boha, toho Boh po­zná. 4 Po­kiaľ teda ide o to, či sa smie jesť mäso obetované mod­lám, vieme, že niet nijakej mod­ly na svete a že ok­rem jed­ného Boha niet iného. 5 Aj keď sú takz­vaní bohovia na nebi či na zemi — akože je mnoho takých bohov a pánov —, 6 no my máme jed­ného Boha Ot­ca, z ktorého je všet­ko a my sme tu pre neho, a jed­ného Pána Ježiša Kris­ta, skr­ze ktorého je všet­ko a aj my sme skr­ze neho. 7 Lenže toto po­znanie ne­majú všet­ci. Nie­ktorí sú až doteraz takí zvyk­nutí na mod­ly, že jedia toto mäso ako obety mod­lám, ich svedomie je ne­is­té a pre­to je poškvr­nené. 8 Po­krm nás však ne­prib­ližuje k Bohu. Ak nejeme, nič ne­strácame, ak jeme, nič nezís­kame. 9 Len dbaj­te, aby táto vaša sloboda nebola na po­horšenie slabým. 10 Ak totiž teba, ktorý máš po­znanie, nie­kto uvidí stolovať v modlárskom chráme, či sa tým aj jeho slabé svedomie ne­po­smelí, aby aj on jedol mäso obetované mod­lám? 11 A tak slabý brat, za ktorého zo­mrel Kris­tus, za­hynie pre tvoje po­znanie. 12 Keď tak­to hrešíte proti bratom a ubíjate ich slabé svedomie, hrešíte proti Kris­tovi. 13 Pre­to ak po­krm po­horšuje môj­ho brata, radšej nebudem vôbec jesť mäso, len aby som svoj­ho brata ne­pohoršil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček