Ekumenický1. Korintským16

1. Korintským

Zbierka pre núdznych v Jeruzaleme1 Po­kiaľ ide o zbierku pre svätých, aj vy urob­te tak, ako som to pri­kázal cir­kvám v Galácii. 2 Nech si každý z vás v prvý deň po sobote od­loží, čo by mohol usporiť, aby sa zbier­ky nerobili vtedy, keď prídem. 3 Keď však prídem, pošlem so sprievod­ným lis­tom tých, ktorých uznáte za hod­ných, aby zanies­li váš dar do Jeruzalema. 4 Ak by však bolo vhod­né, aby som šiel aj ja, pôj­du so mnou. Apoštolove zámery5 Prídem k vám, keď prej­dem Macedón­sko, lebo Macedón­skom iba prej­dem, 6 ale u vás azda po­bud­nem alebo aj pre­zimujem, aby ste ma vy­pravili, kam­koľvek by som šiel. 7 Nech­cem vás totiž vidieť len tak let­mo, lebo dúfam, že ak do­volí Pán, nejaký čas u vás po­bud­nem. 8 V Efeze ostanem až do Turíc, 9 lebo sa mi tam ot­vorili veľké dvere čin­nos­ti, ale aj protiv­níkov je mnoho. 10 Ak však príde Timotej, hľaďte, aby sa u vás ne­musel báť; veď koná Pánovo dielo ako aj ja. 11 Nech ním teda nik ne­pohŕda. Vy­prav­te ho však v pokoji, aby prišiel ku mne, lebo ho očakávam s bratmi. 12 Po­kiaľ ide o brata Apol­la, veľmi som ho prosil, aby šiel k vám s bratmi, ale vôbec ne­mal vôľu teraz ísť. Pôj­de však, keď bude na to vhod­ný čas. Záverečné nariadenia a pozdravy13 Bed­lite, stoj­te pev­ne vo viere, vzmužte sa a buďte sil­ní! 14 Všet­ko nech sa medzi vami deje v láske! 15 Prosím vás, bratia: Viete o Štefanasovom dome, že je pr­votinou Acháj­ska a že sa dali do služby svätým; 16 ochot­ne sa im i každému, kto spolu­pracuje a usilov­ne slúži, aj vy pod­riaďte. 17 Teším sa Štefanasov­mu, For­tunátov­mu i Achaj­kov­mu príchodu, že mi na­hradili vašu ne­prítom­nosť. 18 Tak po­tešili môj­ho i vášho ducha. Takých si teda vážte. 19 Po­zdravujú vás cir­kvi Ázie. Po­zdravujú vás mnohok­rát v Pánovi Ak­vila a Pri­ska, aj spoločen­stvo cir­kvi v ich dome. 20 Po­zdravujú vás všet­ci bratia. Po­zdrav­te sa na­vzájom svätým boz­kom! 21 Toto je môj, Pav­lov, vlast­noručný po­zdrav. 22 Ak nie­kto ne­miluje Pána, nech je pre­kliaty! Maranat­ha! 23 Milosť Pána Ježiša nech je s vami. 24 Moja lás­ka nech je s vami všet­kými v Kristovi Ježišovi!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček