Ekumenický1. Korintským11

1. Korintským

1 Na­podobňuj­te ma, ako ja na­podobňujem Kris­ta! Závoj žien pri bohoslužbách2 Chválim vás teda, že vo všet­kom na mňa pamätáte a držíte sa tradície, ako som vám ju odo­vzdal. 3 Chcem však, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kris­tus, hlavou ženy je muž a hlavou Kris­ta Boh. 4 Každý muž, ktorý sa mod­lí alebo prorokuje so za­halenou hlavou, zne­ucťuje svoju hlavu. 5 Každá žena, ktorá sa mod­lí alebo prorokuje s nezahalenou hlavou, zne­ucťuje svoju hlavu; je to jed­no a to is­té, ako keby si ju oholila. 6 Lebo ak sa žena nezahaľuje, môže sa dať hoci aj ostrihať. Ak je však pre ženu po­tupou ostrihať sa alebo oholiť, nech sa za­haľuje. 7 Muž si však ne­má za­haliť hlavu, pre­tože je Božím ob­razom a Božou slávou, kým žena je slávou muža. 8 Veď nie je muž zo ženy, ale žena z muža. 9 Lebo ani muž nebol stvorený pre ženu, ale žena pre muža. 10 Pre­to má mať žena na hlave znamenie moci kvôli an­jelom. 11 Ibaže v Pánovi nieto ani ženy bez muža, ani muža bez ženy. 12 Lebo ako je žena z muža, tak je aj muž skr­ze ženu, a všet­ko je z Boha. 13 Po­súďte sami medzi sebou: Sluší sa, aby sa žena mod­lila k Bohu s nezahalenou hlavou? 14 Vari vás ne­učí sama príroda, že mužovi je na po­tupu, keď má dl­hé vlasy, 15 no žene, keď má dl­hé vlasy, je to na slávu? Lebo dl­hé vlasy do­stala na­mies­to závoja. 16 Ak by sa však nie­kto chcel o tom šk­riepiť, ani my, ani Božie cir­kvi to ne­máme vo zvyku. Zlozvyky pri Pánovej večeri17 Keď toto pri­pomínam, nech­válim vás, že sa schádzate nie na osoh, ale na škodu. 18 Predovšet­kým totiž počúvam, že keď sa schádzate v cirkvi, vy­skytujú sa medzi vami rozt­ržky, a do is­tej miery tomu aj verím. 19 Veď musia byť medzi vami aj rozt­ržky, aby sa ukázalo, kto z vás sa osvedčí. 20 Keď sa teda tak­to schádzate, to nie je požívanie Pánovej večere. 21 Veď keď si pri jedení každý pred­loží svoju večeru, po­tom jeden hladuje a druhý sa opíja. 22 Ne­máte vari vlast­né domy, kde by ste jed­li a pili? Alebo na­toľko znevažujete Božiu cir­kev a za­han­bujete tých, čo nič ne­majú? Čo vám mám po­vedať? Mám vás po­chváliť? Za to vás nech­válim! Ustanovenie Pánovej večere23 Veď ja som prijal od Pána to, čo som vám aj odo­vzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb 24 a keď vzdával vďaky, lámal ho a po­vedal: Toto je moje telo, ktoré je pre vás. Toto rob­te na moju pamiat­ku! 25 Podob­ne po večeri vzal aj kalich a po­vedal: Ten­to kalich je nová zmluva v mojej kr­vi. Toto rob­te, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiat­ku! 26 Kedykoľvek teda jete ten­to chlieb a pijete z tohto kalicha, zves­tujete Pánovu sm­rť, kým ne­príde. Nehodná účasť na Pánovej večeri27 Pre­to ktokoľvek by nehod­ne jedol chlieb alebo pil kalich Pána, pre­viní sa proti telu a krvi Pána. 28 Nech teda skúma človek sám seba a tak je z chleba a pije z kalicha. 29 Lebo kto je a pije, a nerozoz­náva telo, je a pije si od­súdenie. 30 Pre­to je medzi vami veľa slabých a chorých a viacerí umierajú. 31 Keby sme však sami seba súdili, neboli by sme súdení. 32 Tým však, že nás súdi Pán, vy­chováva nás, aby sme neboli od­súdení so svetom. 33 A tak, bratia moji, keď sa zídete jesť, čakaj­te jeden na druhého! 34 Ak je nie­kto hlad­ný, nech sa naje doma, aby ste sa ne­schádzali na od­súdenie. Os­tat­né veci usporiadam, keď prídem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček