Ekumenický1. Korintským1

1. Korintským

Pozdrav1 Pavol, z Božej vôle po­volaný apoštol Kris­ta Ježiša, a brat Sós­tenés 2 Božej cir­kvi v Korinte, po­sväteným v Ježišovi Kris­tovi, po­volaným svätým a všet­kým, ktorí vzývajú meno nášho Pána Ježiša Kris­ta na každom mies­te u nich aj u nás: 3 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta. 4 Ne­pres­taj­ne ďakujem svoj­mu Bohu za vás, za Božiu milosť, ktorá vám bola daná v Ježišovi Kris­tovi, 5 za to, že ste v ňom boli obohatení všet­kým: každým slovom i každým po­znaním. 6 Keďže sa medzi vami utvr­dilo svedec­tvo o Kristovi, 7 nechýba vám nijaký dar milos­ti, kým čakáte na zjavenie nášho Pána Ježiša Kris­ta. 8 On vás bude upevňovať až do kon­ca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Kris­ta. 9 Ver­ný je Boh, ktorý vás po­volal do spoločen­stva svoj­ho Syna Ježiša Kris­ta, nášho Pána. Roztržky v spoločenstve10 Na­pomínam vás však, bratia, menom nášho Pána Ježiša Kris­ta, aby ste hovorili jed­nomyseľne a neboli medzi vami rozt­ržky, ale aby ste boli zjed­notení v tom is­tom zmýšľaní i úsud­ku. 11 Od ľudí z domu Chloé som sa totiž do­zvedel o vás, bratia moji, že sú medzi vami sváry. 12 Mám na mys­li to, že každý z vás hovorí: Ja som Pav­lov! Ja som Apol­lov! Ja zas Kéfasov! Ja Kris­tov! 13 Veď či je Kris­tus roz­delený? Vari bol za vás ukrižovaný Pavol? Alebo ste boli po­krs­tení v Pavlovom mene? 14 Ďakujem Bohu, že som ni­koho z vás ne­po­krs­til, iba Kris­pa a Gája, 15 aby nik ne­povedal, že ste boli po­krs­tení v mojom mene. 16 Ba po­krs­til som aj Štefanasovu domác­nosť, inak ne­viem, či som po­krs­til aj nie­koho iného. 17 Kris­tus ma totiž ne­pos­lal krs­tiť, ale ohlasovať evan­jelium, nie však múd­rosťou slova, aby Kris­tov kríž nebol vy­práz­dnený. Kristus — Božia moc a Božia múdrosť18 Veď slovo o kríži je bláz­nov­stvom pre tých, čo sú na ces­te k záhube, nám však, ktorí smerujeme k spáse, je Božou mocou. 19 Veď je na­písané: Zmarím múd­rosť múd­rych a roz­um­nosť roz­um­ných zničím. 20 Kde je múd­ry? Kde zákon­ník? Kde rečník toh­to veku? Ne­ob­rátil azda Boh múd­rosť toh­to sveta na bláz­nov­stvo? 21 Pre­tože svet z prejavov Božej múd­ros­ti ne­poz­nal Boha svojou múd­rosťou, za­páčilo sa Bohu spasiť veriacich bláz­nov­stvom ohlasovania. 22 Židia totiž žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múd­rosť, 23 my však hlásame Kris­ta ukrižovaného — pre Židov síce po­horšenie a po­hanov bláz­nov­stvo, 24 ale pre po­volaných, tak Židov, ako aj Grékov, Kris­ta, Božiu moc a Božiu múd­rosť. 25 Božie bláz­nov­stvo je totiž múd­rejšie ako ľudia a Božia slabosť sil­nejšia ako ľudia. 26 Veď sa po­zrite, bratia, akých si vás po­volal! Niet medzi vami mnoho múd­rych podľa tela ani mnoho moc­ných, ani mnoho urodzených. 27 Čo je pre svet bláz­nivé, to si Boh vy­volil, aby za­han­bil múd­rych, a čo je pre svet slabé, to si Boh vy­volil, aby za­han­bil moc­ných; 28 Boh si vy­volil, čo je v očiach sveta ne­urodzené a opo­vr­hované; áno, vy­volil si to, čo nie je, aby zmaril to, čo je, 29 aby sa nik pred Bohom ne­vys­tatoval. 30 Vy ste však z neho v Ježišovi Kris­tovi, ktorý sa nám stal múd­rosťou od Boha, spravod­livosťou a po­svätením i vy­kúpením, 31 aby — ako je na­písané, ten, kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček