Ekumenický1. Korintským3

1. Korintským

Boží spolupracovníci1 A ja, bratia, ne­mohol som k vám hovoriť ako k duchovným, ale ako k telesným, ako k nedospelým v Kristovi. 2 Kŕmil som vás mliekom, nie pev­ným po­kr­mom; neboli by ste ho totiž znies­li, ba ešte ani teraz ne­môžete, 3 pre­tože ste ešte stále teles­ní. Či nie ste vari teles­ní a nekonáte pri­veľmi ľud­sky, keď vlád­ne medzi vami závisť a svár? 4 Veď keď jeden tvr­dí: Ja som Pav­lov! a druhý za­se: Ja Apol­lov! , nie ste azda teles­ní ľudia? 5 Veď ktože je Apol­lo? A kto je Pavol? Služob­níci, skr­ze ktorých ste uverili, a to každý tak, ako mu dal Pán. 6 Ja som sadil, Apol­lo polieval, ale Boh dáva vzrast. 7 A tak nič nie je ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, iba Boh, ktorý dáva vzrast. 8 No ten, čo sadí, a ten, čo polieva, pat­ria k sebe, ale každý do­stane od­menu podľa vlast­nej práce. 9 My sme totiž Boží spolu­pracov­níci; vy ste Božia roľa a Božia stav­ba. 10 Podľa Božej milos­ti, ktorá mi bola daná, ako múd­ry staviteľ položil som zá­klad a iný ďalej na ňom stavia; ale každý nech si dá po­zor, ako na ňom stavia. 11 Nik totiž ne­môže položiť iný zá­klad než ten, ktorý je už položený, a tým je Ježiš Kris­tus. 12 Ak však na tom­to zá­klade stavia nie­kto zlato, strieb­ro, drahokamy, drevo, seno, slamu, 13 dielo každého vy­j­de najavo. Ten deň to ukáže, pre­tože sa zjaví v ohni, a sám oheň pre­skúša dielo každého, aké je. 14 Ak dielo, ktoré nie­kto po­stavil, vy­drží, do­stane od­menu. 15 Ak nie­koho dielo zhorí, utr­pí škodu; sám však bude za­chránený, ale tiež akoby cez oheň. 16 Azda ne­viete, že ste Božím chrámom a že vo vás pre­býva Boží Duch? 17 Ak nie­kto kazí Boží chrám, toho Boh zničí; lebo Boží chrám je svätý a tým ste vy! 18 Nech ni­kto ne­klame sám seba! Ak si nie­kto z vás na­mýšľa, že je múd­ry v tomto veku, nech sa stane bláz­nom, aby sa stal múd­rym. 19 Lebo múd­rosť toh­to sveta je pred Bohom bláz­nov­stvom. Veď je na­písané: Múd­rych chytá v ich chyt­rác­tve. 20 A za­se: Pán po­zná myšlien­ky múd­rych, že sú már­ne. 21 Nech sa teda ni­kto nech­váli ľuďmi, veď všet­ko je vaše: 22 či Pavol, či Apol­lo, či Kéfas, či svet, či život, či sm­rť, veci prítom­né, či budúce: všet­ko je vaše, 23 vy ste však Kris­tovi a Kris­tus je Boží.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček