Ekumenický1. Korintským6

1. Korintským

Riešenie sporov pred neveriacimi1 Ak má nie­kto z vás spor s iným, ako sa opováži súdiť sa pred ne­spravod­livými, a nie pred svätými? 2 Veď či ne­viete, že svätí budú súdiť svet? Ak teda vy máte súdiť svet, nie ste schop­ní roz­súdiť maličkos­ti? 3 Vari ne­viete, že budeme súdiť an­jelov, o čo viac veci všed­ného života? 4 Keď teda máte spory vo veciach všed­ného života, beriete si za sud­cov takých, ktorí ne­majú v cirkvi vážnosť? 5 Hovorím to na vaše za­han­benie. Azda niet medzi vami ani jed­ného roz­um­ného, ktorý by vedel roz­riešiť spor medzi svojimi brat­mi? 6 Ale brat sa súdi s bratom, a k tomu ešte pred ne­veriacimi! 7 Veď už to je vaša pre­hra, že máte medzi sebou súd­ne spory. Prečo radšej ne­znášate kriv­du? Prečo radšej ne­tr­píte škodu? 8 Ba na­opak: Vy kriv­díte a škodíte bratom! 9 Ne­viete vari, že ne­spravod­liví nebudú dedičmi Božieho kráľov­stva? Ne­mýľte sa! Ani smil­níci, ani mod­los­lužob­níci, ani cudzoložníci, ani pros­titúti mužov, ani ich súložníci, 10 ani zlodeji, ani lakom­ci, ani opil­ci, ani rúhači, ani vy­dierači nebudú dedičmi Božieho kráľov­stva. 11 A takýmito ste nie­ktorí boli. No boli ste ob­mytí, ba po­svätení a aj ospravedl­není v mene Pána Ježiša Kris­ta a v Duchu nášho Boha. Telo — chrám Ducha12 Všet­ko smiem, no nie všet­ko mi osoží. Všet­ko smiem, ale ja sa ničím nedám zo­tročiť. 13 Po­kr­my sú pre žalúdok a žalúdok pre po­kr­my! Boh však ob­ráti i jed­no, i druhé nav­nivoč. No telo nie je pre smils­tvo — je pre Pána a Pán pre telo. 14 Boh však vzkriesil Pána a aj nás vzkriesi svojou mocou. 15 Ne­viete az­da, že vaše telá sú Kris­tovými úd­mi? Mám teda z Kristových urobiť údy smil­nice? Roz­hod­ne nie! 16 Alebo či ne­viete, že kto sa od­dáva smil­nici, je s ňou jed­no telo? Veď sa aj hovorí: Budú dvaja jed­no telo. 17 Kto sa však od­dáva Pánovi, je s ním jeden Duch. 18 Varuj­te sa smils­tva! Každý hriech, ktorého sa človek do­pus­tí, je mimo tela. Kto však smil­ní, hreší proti vlast­nému telu. 19 A vari ne­viete, že ne­pat­ríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás pre­býva a ktorého máte od Boha? 20 Boli ste draho vy­kúpení. Oslavuj­te teda Boha vo svojom tele.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček