Ekumenický1. Korintským7

1. Korintským

O manželstve1 Po­kiaľ ide o to, čo ste písali: Dob­re je, ak sa muž nedotýka ženy. 2 Aby sa však za­bránilo smils­tvu, nech má každý svoju ženu a každá nech má svoj­ho muža. 3 Muž nech pl­ní voči žene svoje po­vin­nos­ti a podob­ne aj žena voči svoj­mu mužovi. 4 Žena nie je pánom svoj­ho tela, ale jej muž; podob­ne ani muž nie je pánom svoj­ho tela, ale jeho žena. 5 Ne­odopieraj­te sa jeden druhému, iba ak na určitý čas so vzájom­ným sú­hlasom, aby ste sa venovali mod­lit­be, a po­tom buďte zase spolu, aby vás satan ne­pokúšal, keby ste sa ne­moh­li ov­lád­nuť. 6 Uvádzam to však ako možnosť, nie ako príkaz. 7 Želal by som si, aby všet­ci ľudia boli ako ja, ale každý má od Boha svoj vlast­ný dar: jeden tak, druhý inak. 8 Neženatým, ne­vydatým a vdovám však hovorím: Pre nich je dob­re, ak zo­stanú ako ja. 9 Ale ak sa ne­vedia ov­ládať, nech vstúpia do manžels­tva, lebo je lepšie žiť v manželstve ako horieť vášňou. 10 Ženatým a vy­datým však pri­kazujem — nie ja, ale Pán —, aby žena ne­od­chádzala od svoj­ho muža. 11 Ak by však aj od­išla, nech ostane ne­vydatá, alebo nech sa zmieri so svojím mužom; a muž nech ženu ne­prepúšťa! 12 Os­tat­ným hovorím ja, nie Pán: Ak nie­ktorý brat má ne­veriacu ženu a ona aj naďalej chce s ním žiť, nech ju ne­prepúšťa. 13 A ak nie­ktorá žena má ne­veriaceho muža a ten chce s ňou aj naďalej spolu žiť, nech ho ne­opúšťa. 14 Lebo ne­veriaci muž sa po­sväcuje skr­ze ženu a ne­veriaca žena sa po­sväcuje skr­ze brata. Inak by vaše deti boli nečis­té, teraz sú však sväté. 15 Ale ak sa ne­veriaci od­lučuje, nech sa od­lúči. V takých prípadoch brat alebo ses­tra nie sú ot­roc­ky viazaní, veď Boh nás po­volal k pokoju. 16 Veď ako môžeš vedieť, žena, či za­chrániš svoj­ho muža? Alebo ako môžeš vedieť ty, muž, či za­chrániš svoju ženu? Božie povolanie a stav kresťanov17 Každý však nech žije tak, ako mu určil Pán, a podľa toho, ako ho po­volal Boh. Tak to pri­kazujem vo všet­kých cir­kvách. 18 Bol nie­kto po­volaný ako ob­rezaný? Nech to nezak­rýva! Bol nie­kto po­volaný ako ne­ob­rezaný? Nech sa nedáva ob­rezať! 19 Ob­riez­ka nie je nič, ani ne­ob­riez­ka nie je nič, ale za­chovávanie Božích pri­kázaní. 20 Nech každý zo­tr­vá v tom stave, v ktorom bol po­volaný. 21 Bol si po­volaný ako ot­rok? Nech ťa to ne­trápi! Ale ak by si sa aj mohol stať slobod­ným, radšej to vy­uži! 22 Veď v Pánovi po­volaný ot­rok má v Pánovi slobodu. A podob­ne: Kto bol po­volaný ako slobod­ný, je Kris­tov ot­rok. 23 Draho ste boli kúpení; ne­stávaj­te sa ot­rok­mi ľudí! 24 Bratia, nech každý zo­stane pred Bohom v tom, v čom bol po­volaný. 25 O pannách ne­mám síce príkaz od Pána, ale radím ako taký, ktorého Pán omilos­til, aby bol dôveryhod­ný. 26 Mys­lím si teda, že je dob­ré pre človeka — a to pre na­stávajúcu núdzu —, aby zo­stal tak, ako je. 27 Si viazaný k žene? Ne­vyhľadávaj roz­luku! Si už bez ženy? Nehľadaj ženu! 28 Ale keby si sa aj oženil, ne­zhrešil si; a ak by sa pan­na vy­dala, ne­zhreší. Takíto však budú mať súženie v tele, ale ja vás chcem toho ušet­riť. 29 Mys­lím si, bratia, že čas je krát­ky! Na­pokon aj tí, čo majú ženy, nech sú, akoby ne­mali. 30 Tí, čo plačú, akoby ne­plakali; tí, čo sa radujú, akoby sa neradovali, čo kupujú, akoby nič ne­mali, a tí, 31 čo užívajú svet, akoby ne­užívali, lebo terajšia podoba sveta sa míňa. 32 Chcem však, aby ste boli bez staros­tí. Neženatý sa stará o Pánove veci, ako by sa za­páčil Pánovi. 33 Ale ženatý sa stará o veci sveta, ako by sa páčil žene, 34 a je roz­pol­tený. Ne­vydatá žena a pan­na sa stará o Pánove veci, aby bola svätá telom i duchom. No vy­datá sa stará o veci sveta, ako by sa páčila mužovi. 35 Toto vám však hovorím na váš osoh, nie aby som vám na krk hádzal slučku, ale aby ste sa dôs­toj­ne, ne­pres­taj­ne a sú­stredene venovali Pánovi. 36 Ak si nie­kto mys­lí, že koná nečest­ne voči svojej snúbenici a ak je nad­mieru ov­ládaný túžbou a pat­rí sa, aby si ju vzal, nech urobí, čo chce, neh­reší. Nech sa vez­mú! 37 Kto sa však pev­ne roz­hodol v srdci a nič ho nenúti, ale má moc nad svojou vôľou a usúdil v srdci, že sa s ňou ne­ožení, urobí dob­re. 38 Takže ten, kto sa ožení so svojou snúbenicou, robí dob­re, ale kto sa ne­ožení, koná lepšie. 39 Žena je viazaná do­vtedy, kým žije jej muž. Keď však muž zo­mrie, je slobod­ná a môže sa vy­dať, za koho chce, ale iba v Pánovi. 40 Bude však šťast­nejšia, ak zo­stane tak, as­poň podľa môj­ho úsud­ku. A naz­dávam sa, že aj ja mám Božieho Ducha.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček