Ekumenický1. Korintským5

1. Korintským

Odsúdenie smilstva1 Do­kon­ca počuť, že je medzi vami smils­tvo, a to také smils­tvo, akého niet ani medzi po­han­mi, totiž, že nie­kto ob­cuje s manželkou svoj­ho ot­ca. 2 A vy sa ešte vy­statujete, nie aby ste sa radšej rmútili a vy­lúčili spomedzi seba toho, kto sa takéhoto činu do­pus­til. 3 Ja sám, hoci teles­ne vzdialený, no duchom prítom­ný, už som — akoby prítom­ný — roz­hodol, že toho, čo to urobil, 4 treba v mene nášho Pána Ježiša, keď sa stret­neme vy a môj duch, s mocou nášho Pána Ježiša 5 vy­dať satanovi na záhubu tela, aby bol duch v Pánov deň za­chránený. 6 To, čím sa chválite, nie je dob­ré. Ne­viete az­da, že trocha kvasu pre­kvasí celé ces­to? 7 Vy­čis­tite starý kvas, aby ste boli novým ces­tom, keďže ste nek­vaseným chlebom; veď Kris­tus, náš veľkonočný Baránok, bol obetovaný. 8 Sláv­me teda sviat­ky nie so starým kvasom ani s kvasom zla a nešľachet­nos­ti, ale s nekvaseným chlebom čis­toty a prav­dy. 9 V liste som vám na­písal, aby ste sa ne­stýkali so smil­ník­mi. 10 Nie však vôbec so smil­ník­mi toh­to sveta či s lakomcami, vy­dieračmi a mod­los­lužob­ník­mi, veď to by ste museli odísť zo sveta. 11 Chcel som vám na­písať, aby ste sa ne­stýkali s takým, ktorý sa nazýva bratom, no pri­tom je smil­ník, lakomec, mod­los­lužob­ník, rúhač, opilec alebo vy­dierač; s takými ani len nejedávaj­te! 12 Veď prečo by som mal súdiť tých, čo sú mimo nás? Ne­súdite vari tých, čo sú vnút­ri? 13 Tých však, čo sú mimo, bude súdiť Boh. Od­stráňte zlého spomedzi seba!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček