Ekumenický1. Korintským2

1. Korintským

Zvesť o ukrižovanom Kristovi1 Aj ja, bratia, keď som prišiel k vám, ne­prišiel som vám ohlasovať Božie tajom­stvo so vznešenosťou slova alebo múd­ros­ti. 2 Roz­hodol som sa totiž, že medzi vami nebudem po­znať nič iné ok­rem Ježiša Kris­ta, a to ukrižovaného. 3 Aj ja som bol medzi vami slabý, prenik­nutý veľkým strachom a chvením; 4 moje slovo a moje ohlasovanie ne­spočívalo v presvedčivých slovách múd­ros­ti, ale v dokazovaní Ducha a moci, 5 aby sa vaša viera neza­kladala na ľud­skej múd­ros­ti, ale na Božej moci. Boží Duch a Božia múdrosť6 Múd­rosť však hovoríme medzi do­konalými, no nie múd­rosť toh­to veku ani kniežat toh­to veku, ktoré hynú, 7 ale hlásame v tajomstve skrytú Božiu múd­rosť, ktorú Boh pred vek­mi určil nám na slávu. 8 Ni­kto z kniežat toh­to veku ju ne­poz­nal; veď keby ju boli po­znali, neboli by ukrižovali Pána slávy. 9 Ale ako je na­písané: Ani oko ne­videlo, ani ucho ne­počulo a čo ani do ľud­ského srd­ca ne­vs­túpilo, to pri­pravil Boh tým, čo ho milujú. 10 Nám to však Boh zjavil skr­ze Ducha, lebo Duch skúma všet­ko, aj Božie hl­biny. 11 Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani Božie veci ne­poz­ná ni­kto, len Boží Duch. 12 My sme však ne­prijali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme po­znali, čo nám Boh daroval. 13 O tom aj hovoríme, nie však na­učenými slovami ľud­skej múd­ros­ti, ale tými slovami, ktoré učí Duch; a tak duchov­né veci vy­svetľujeme duchov­ne. 14 Teles­ný človek ne­prijíma veci Božieho Ducha; sú mu totiž bláz­nov­stvom a ne­môže ich po­znať, pre­tože sa po­sudzujú duchov­ne. 15 Ale duchov­ný človek po­sudzuje všet­ko, jeho však ne­posudzuje nik. 16 Veď kto po­znal Pánovu myseľ, aby ho poúčal?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček