Ekumenický1. Korintským10

1. Korintským

Výstraha pred modlárstvom1 Nech­cem, bratia, aby ste ne­vedeli, že naši ot­covia všet­ci boli pod ob­lakom a všet­ci prešli cez more, 2 všet­ci boli po­krs­tení v Mojžišovi, v oblaku a v mori, 3 všet­ci jed­li ten is­tý duchov­ný po­krm 4 a všet­ci pili ten is­tý duchov­ný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kris­tus. 5 Ale vo väčšine z nich ne­mal Boh zaľúbenie, veď za­hynuli na púšti. 6 Toto sa pre nás stalo predob­razom, aby sme neboli dych­tiví po zle, tak ako po ňom dych­tili oni. 7 Ani nebuďte mod­lári, ako boli nie­ktorí z nich, tak ako je na­písané: Po­sadil sa ľud, aby jedol a pil; nato vstali, aby sa za­bávali. 8 Ani ne­smil­nime, ako nie­ktorí z nich smil­nili, a pad­lo ich za jediný deň dvad­saťt­ritisíc. 9 Ani ne­pokúšaj­me Kris­ta, ako nie­ktorí z nich po­kúšali, a hynuli od hadov. 10 Ani nerep­taj­te, ako nie­ktorí z nich re­ptali, a hynuli od zhub­cu. 11 Toto sa im stalo predob­razom a nám, ktorých za­stihol koniec vekov, to bolo na­písané ako na­pomenutie. 12 A tak ten, kto si mys­lí, že stojí, nech si dáva po­zor, aby ne­padol. 13 Skúška, ktorá na vás doľah­la, je len ľud­ská. Boh je však ver­ný. On nedopus­tí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východis­ko, aby ste ju vládali zniesť. 14 Pre­to, moji milovaní, stráňte sa mod­lár­stva. 15 Pri­hováram sa vám ako roz­um­ným: Po­súďte sami, čo hovorím. 16 Nie je vari kalich dob­rorečenia, ktorý žeh­náme, účasťou na Kris­tovej kr­vi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je azda účasťou na Kris­tovom tele? 17 Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jed­no telo, lebo všet­ci máme podiel na jed­nom chlebe. 18 Po­zrite na Iz­rael podľa tela: Azda tí, čo jedia obety, ne­majú účasť aj na ol­tári? 19 Čo tým chcem po­vedať? Že mäso obetované mod­lám je niečo? Alebo že mod­la je niečo? 20 Ale čo obetujú, obetujú démonom, nie Bohu. No ja nech­cem, aby ste mali spoločen­stvo s démonmi. 21 Ne­môžete piť z Pánovho kalicha aj z kalicha démonov; a ne­môžete mať podiel na Pánovom stole aj na stole démonov. 22 Alebo máme roz­tr­pčovať Pána? Sme azda sil­nejší ako on? Všetko na Božiu slávu!23 Všet­ko je do­volené, no nie všet­ko osoží. Všet­ko je do­volené, no nie všet­ko buduje. 24 Ni­kto nech nehľadá, čo osoží iba jemu, ale to, čo osoží inému. 25 Jedz­te všet­ko, čo sa predáva na tr­hu, a pre svoje svedomie sa ne­musíte na nič pýtať, 26 lebo: Pánova je zem i všet­ko, čo ju na­pĺňa. 27 Ak vás nie­kto z neveriacich po­zve a chcete ísť, jedz­te všet­ko, čo vám pred­ložia, a pre svoje svedomie sa ne­musíte na nič pýtať. 28 Ak vám nie­kto po­vie: Toto bolo obetované mod­lám! , nejedz­te to kvôli tomu, kto vás na to upozor­nil, a kvôli svedomiu; 29 ne­mys­lím pre vaše svedomie, ale pre svedomie toho druhého. Veď prečo má moju slobodu súdiť svedomie nie­koho iného? 30 Ak ja niečo s vďakou požívam, prečo by ma mal nie­kto od­sudzovať za to, za čo ďakujem? 31 Či teda jete, alebo pijete, alebo čokoľvek robíte, všet­ko rob­te na Božiu slávu. 32 Nebuďte na po­horšenie ani Židom, ani Grékom, ani Božej cir­kvi, 33 ako aj ja sa usilujem páčiť všet­kým vo všet­kom, a nehľadám, čo osoží mne, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček