Ekumenický1. Korintským12

1. Korintským

Duchovné dary1 Nech­cem, bratia, aby ste zo­tr­vávali v nevedomosti o duchovných daroch. 2 Viete, že keď ste ešte boli po­han­mi, ťahalo vás to k nemým mod­lám, ako ste boli k tomu vedení. 3 Pre­to chcem, aby ste vedeli, že ni­kto, ak hovorí v Božom Duchu, ne­povie: Pre­kliaty Ježiš! , a ni­kto ne­môže po­vedať: Ježiš je Pán! , iba ak v Duchu Svätom. 4 Pre­to sú dary milos­ti rôz­ne, ale Duch je ten is­tý; 5 a rôz­ne sú aj služby, ale Pán je ten is­tý; 6 a rôz­ne sú aj účin­ky moci, ale Boh je ten is­tý, ktorý pôsobí všet­ko vo všet­kých. 7 Každému je však daný prejav Ducha na spoločný úžitok. 8 Jed­nému sa totiž do­stáva skr­ze Ducha slovo múd­ros­ti, inému však podľa toho is­tého Ducha slovo po­znania, 9 inému zas viera v tom is­tom Duchu a inému dary uzdravovania v jednom a tom is­tom Duchu; 10 inému schop­nosť konať divy, druhému prorokovať, inému dar roz­lišovať duchov, inému zas rôz­ne druhy jazykov a inému schop­nosť vy­kladať ich. 11 No toto všet­ko spôsobuje jeden a ten is­tý Duch, ktorý každému udeľuje dar, ako chce. Jedno telo — mnoho údov12 Tak totiž ako je jed­no telo a má mnoho údov, a všet­ky údy tela, hoci je ich mnoho, tvoria jed­no telo, tak aj Kris­tus. 13 Veď my všet­ci sme boli po­krs­tení jed­ným Duchom v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či ot­roci alebo slobod­ní; a všet­ci sme boli na­pojení jed­ným Duchom. 14 Lebo telo nie je jeden úd, ale mnoho údov. 15 Keby noha po­vedala: Pre­tože nie som ruka, nie som z tela! , či zato ne­pat­rí k telu? 16 A keby ucho po­vedalo: Keďže nie som oko, nie som z tela! , či zato ne­pat­rí k telu? 17 Keby bolo celé telo len okom, kde by bol sluch? A keby bolo celé sluchom, kde by bol čuch? 18 Pre­to Boh usporiadal v tele všet­ky údy tak, ako chcel. 19 Keby však boli všet­ky údy jed­ným údom, kde by bolo telo? 20 Tak­to je teda mnoho údov, a pred­sa jed­no telo. 21 Pre­to oko ne­môže po­vedať ruke: Ne­pot­rebujem ťa! , ani hlava nohám: Ne­pot­rebujem vás! 22 Ba skôr je to tak, že tie údy tela, ktoré sa zdajú slabšími, sú ne­smier­ne po­treb­né, 23 a tým údom, ktoré sa nám zdajú menej cen­né, pre­ukazujeme väčšiu poc­tu, a pre­tože sú ne­slušné, do­stáva sa im o to starost­livejšie za­odenie, 24 za­tiaľ čo naše počest­né údy to ne­pot­rebujú. Boh však usporiadal telo tak, že slabšiemu údu dal viac cti, 25 aby neboli v tele rozt­ržky, ale aby sa údy vzájom­ne o seba starali. 26 A teda ak tr­pí jeden úd, spolu s ním tr­pia všet­ky údy; ak sa do­stáva cti jed­nému údu, radujú sa s ním všet­ky údy. 27 Vy ste Kris­tovo telo a jed­not­livo ste údy. 28 A v cirkvi Boh nie­ktorých ustanovil najprv za apoštolov, po druhé za prorokov, po tretie za učiteľov, po­tom sú zá­zraky, po­tom dary uzdravovať, po­máhať, viesť a dar rôz­nych jazykov. 29 Sú azda všet­ci apoštol­mi? Sú azda všet­ci prorok­mi? Sú azda všet­ci učiteľmi? Sú všet­ci divo­tvor­cami? 30 Majú azda všet­ci dary uzdravovania? Hovoria všet­ci jazyk­mi? Všet­ci ich vy­kladajú? 31 Usiluj­te sa však ešte o väčšie dary.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček