Roháček3. Mojžišova3

3. Mojžišova

Leviticus

Pokojná obeť bitná z hoviad.1 Ak bude jeho obet­ný dar po­koj­nou obeťou bit­nou, a bude obetovať z hoviad, už či to bude mužského po­hlavia a či bude ženského po­hlavia, bez­vad­né ho bude obetovať pred Hos­podinom. 2 A vzloží svoju ruku na hlavu svoj­ho obet­ného daru a za­bije ho pri dveriach stánu shromaždenia, a synovia Áronovi, kňazi, budú kropiť kr­vou na ol­tár do­okola. 3 A bude obetovať z po­koj­nej obeti bit­nej ohňovú obeť Hos­podinovi, a síce tuk, ktorý po­krýva vnútor­nos­ti, i všetok tuk, ktorý je na vnútor­nos­tiach, 4 a obe ľad­viny s tukom, ktorý je na nich, ktorý je na slabinách, ako aj bránicu s pečeňou, to všet­ko odníme s ľad­vinami. 5 A kadiac budú to páliť synovia Áronovi na ol­tári so zápal­nou obeťou, ktorá bude na dreve, položenom na oh­ni, a to bude ohňová obeť upokojujúcej vône Hos­podinovi. Pokojná obeť z oviec.6 A keď bude jeho obet­ný dar z drob­ného dobyt­ka na po­koj­nú obeť bit­nú Hos­podinovi, už či bude mužského po­hlavia a či bude ženského po­hlavia, bez­vad­né ho bude obetovať. 7 Ak bude obetovať svoj obet­ný dar ov­cu, obetovať ju bude pred Hos­podinom. 8 A vzloží svoju ruku na hlavu svoj­ho obet­ného daru a za­bije ho pred stánom shromaždenia, a synovia Áronovi budú kropiť jeho krvou, ­kr­vou jeho daru, na ol­tár do­okola. 9 A bude obetovať z po­koj­nej obeti bit­nej ohňovú obeť Hos­podinovi, jej tuk, celý chvost, ktorý od­níme pri samom chrb­te, a tuk, ktorý po­krýva vnútor­nos­ti, ako i všetok tuk, ktorý je na vnútor­nos­tiach, 10 aj obe ľad­viny a tuk, ktorý je na nich, ktorý je na slabinách, i bránicu s pečeňou, to všet­ko odníme s ľad­vinami. 11 A kadiac bude to páliť kňaz na ol­tári. To je pokrm ohňovej obeti Hos­podinovi. Pokojná obeť z kôz.12 Keď bude jeho obet­ným darom koza, bude ju obetovať pred Hos­podinom. 13 A vzloží svoju ruku na jej hlavu a za­bije ju pred stánom shromaždenia, a synovia Áronovi budú kropiť jej kr­vou na ol­tár do­okola. 14 A bude z nej obetovať svoj obet­ný dar, ohňovú obeť Hos­podinovi, a síce tuk, ktorý po­krýva vnútor­nos­ti, i všetok tuk, ktorý je na vnútor­nos­tiach, 15 a obe ľad­viny a tuk, ktorý je na nich, ktorý je na slabinách, ako i bránicu s pečeňou, to všet­ko odníme s ľad­vinami. 16 A kadiac kňaz bude to páliť na ol­tári. To je pokrm ohňovej obeti na upokojujúcu vôňu; všetok tuk bude Hospodinovi. 17 To bude večným ustanovením po vašich po­koleniach vo všet­kých vašich byd­lis­kách. Nijakého tuku a nijakej krvi nebudete jesť.