Roháček3. Mojžišova27

3. Mojžišova

Leviticus

Sľuby. Oceňovanie.1 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol: 2 Hovor synom Iz­raelovým a po­vieš im: Keby nie­kto učinil zvlášt­ny sľub, podľa tvoj­ho ocenenia duší dá vý­platu Hospodinovi. 3 Tvoje cenenie bude pri mužs­kom po­hlaví od dvad­siatich rokov až do šesťdesiatich rokov, teda tvoje cenenie bude päťdesiat šek­lov strieb­ra v šek­le svätyne. 4 Keby to bola osoba ženského po­hlavia, bude tvoje cenenie trid­sať šek­lov. 5 A keby to bol nie­kto vo veku od piatich rokov do dvad­siatich rokov, bude tvoje cenenie, ak bude osoba mužského po­hlavia, dvad­sať šek­lov, a pre osobu ženského po­hlavia desať šek­lov. 6 Keby to bolo dieťa vo veku od mesiaca do piatich rokov, bude tvoje cenenie, ak bude mužského po­hlavia, päť šek­lov strieb­ra, a pre žen­ské po­hlavie bude tvoje cenenie tri šek­le strieb­ra. 7 A keby to bol nie­kto od šesťdesiatich rokov a vy­še, ak bude mužského po­hlavia, bude tvoje cenenie pät­násť šek­lov a pre osobu ženského po­hlavia desať šek­lov. 8 A keby to bol niek­to chudobnejší, než aby s­tačil na tvoje cenenie, po­stavia ho pred kňaza, a kňaz ho ocení a tak mu určí vý­platu podľa toho, čo bude vládať ten, kto sľúbil; kňaz ho ocení. Sľúbené hovädo.9 A keby bolo sľubom nejaké hovädo, jaké obetúvajú v obet­ný dar Hos­podinovi, každé, ktoré by dal z toho, svätým bude. 10 Ne­zmení toho ani ho nezamení, dob­ré za zlé alebo zlé za dob­ré. A keby pred­sa za­menil hovädo za hovädo, vtedy bude i toto i tam­to, za­menené zaň, svätým. 11 A keby sľúbil nejaké nečis­té hovädo, jakékoľvek, akého ne­obetúvajú v obet­ný dar Hos­podinovi, vtedy po­staví hovädo pred kňaza, 12 a kňaz ho ocení už či dob­ré a či zlé. Ako ho oceníš, kňazu, tak bude. 13 A keby ho chcel vy­kúpiť, pri­dá jeho pätinu nad tvoju cenu. Zasvätený dom14 A keby nie­kto za­svätil svoj dom, aby bol svätým Hos­podinovi, vtedy ho ocení kňaz ­stred­nou cenou medzi dob­rým a zlým; ako ho ocení kňaz, tak bude stáť. 15 Ale keby ten, kto za­svätil, ch­cel vyplatiť svoj dom, pri­dá pätinu peňazí tvojej ceny k nej, a dom bude jeho. Zasvätené pole.16 Keby nie­kto za­svätil Hos­podinovi niečo z poľa svoj­ho državia, vtedy sa bude riadiť tvoja cena podľa m­nožs­tva jeho semena, k­torým sa osieva: pole, na ktoré sa vy­seje chomer jačmeňa, budeš ceniť päťdesiat šek­lov strieb­ra. 17 Ak by za­svätil svoje pole od roku plesania, bude stáť podľa tvojej ceny. 18 A keby za­svätil svoje pole po roku plesania, vtedy mu na­počíta kňaz peňazí podľa rokov, ktoré zbývajú do roku plesania, a od­počíta sa od tvojej ceny. 19 A keby chcel vy­kúpiť pole ten, kto ho za­svätil, pri­dá pätinu peňazí tvojej ceny k nej, a zostane jemu. 20 Ale keby ne­vykúpil poľa alebo keby predal pole inému človekovi, už sa viacej ne­vykúpi. 21 A pole bude, keď vy­j­de v roku plesania, svätým Hos­podinovi, jako pole, ktoré je za­riek­nuté; kňazovi bude državím. 22 Keď za­svätí Hos­podinovi pole, ktoré kúpil, ktoré nie je z poľa jeho državia, 23 vtedy mu na­počíta kňaz sumu tvoj­ho cenenia do roku plesania, a dá tvoju cenu v ten is­tý deň ako sväté Hos­podinovi. 24 V roku plesania sa na­vráti pole k tomu, od koho bolo kúpené, k tomu, komu je državím zeme. 25 A každá tvoja cena sa bude rozumieť v šek­le svätyne; šekel bude dvad­sať zŕn. Prvorodené je Hospodinovo.26 Len pr­vorodeného z hoviad, čo už pr­voroden­ským právom pat­rí Hos­podinovi, ni­kto nezas­vätí; či by to už bolo nejaké hovädo z kráv či nejaké dobytča, Hos­podinovo je. 27 A keby išlo o nečis­té hovädo, vy­platí ho v tvojej cene a pri­dá k nej jej pätinu. A keby sa ne­vykúpilo, predá sa v tvojej cene. Zarieknuté.28 Len čo do všet­kého toho, čo bolo za­riek­nuté, čo by nie­kto za­riekol Hos­podinovi, ničoho z toho, čo má, už či je to človek či hovädo či nejaké pole jeho državia, sa ne­predá, ani sa ne­vykúpi nič také, čo bolo za­riek­nuté; svätos­vätým je Hos­podinovi. 29 Nič za­riek­nuté, čo by bolo za­riek­nuté z ľudí na záhubu, jako v bojoch Hospodinových, sa ne­vy­platí, ale is­tot­ne zo­mrie. Desiatky.30 A každý desiatok zeme, buď zo semena zeme buď z ovocia stromu, je Hos­podinov, je svätým Hos­podinovi. 31 A keby nie­kto chcel vy­kúpiť niečo zo svoj­ho desiat­ku, pri­dá k nemu jeho pätinu. 32 Ale každý desiatok z hoviad, z kráv, jako i z drob­ného dobyt­ka, z oviec alebo kôz, zo všetkého, čo ide pod palicu pastiera, desiate bude svätým Hos­podinovi. 33 Nebude vy­hľadávať, či je dob­ré a či zlé, ani ho nezamení. A keby ho pred­sa za­menil, bude i toto i tam­to, za­menené zaň, oboje bude svätým; ne­vykúpi sa. 34 To sú pri­kázania, ktoré pri­kázal Hos­podin Mojžišovi na vr­chu Sinai, aby ich oznámil synom Iz­raelovým.