Roháček3. Mojžišova22

3. Mojžišova

Leviticus

Kto nemá jesť sväté.1 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol: 2 Hovor Áronovi a jeho synom, aby sa od­deľovali od svätých vecí synov Iz­raelových a aby ne­poškvr­nili mena mojej svätos­ti, od vecí, ktoré mne za­svätia. Ja som Hospodin! 3 Po­vedz im: Nech by to bol ktokoľvek a z ktoréhokoľvek vášho semena po vašich po­koleniach, kto by pri­stúpil k svätým veciam, ktoré by po­svätili synovia Iz­raelovi Hos­podinovi, a keby bola jeho nečis­tota na ňom, tá duša bude vy­ťatá zp­red mojej tvári. Ja som Hospodin! 4 Ktokoľvek zo semena Áronov­ho, kto by bol malomoc­ný alebo tečúci, nebude jesť zo svätých vecí, do­kiaľ by nebol čis­tý, ani ten, kto by sa dot­knul čohokoľvek nečis­tého od mŕtveho, alebo ten, z ktorého vy­šlo semeno súlože, 5 alebo ten, kto by sa dot­kol nejakého plazu, ktorým by sa zanečis­til, alebo človeka, ktorým by sa zanečis­til, nech už by to bola jakákoľvek jeho nečis­tota. 6 Duša, ktorá by sa toho dot­kla, bude nečis­tá až do večera a nebude jesť zo svätých vecí, len keď si umyje svoje telo vodou. 7 Keď zaj­de sln­ko, bude čis­tý a po­tom bude jesť zo svätých vecí, lebo je to jeho chlieb. 8 Zdoch­liny a roz­tr­haného z­verou nebude jesť, aby sa tým zanečis­til. Ja som Hospodin! 9 A tedy budú os­tríhať moje nariadenie, aby nenies­li preň hriechu a nezom­reli zaň, keďby ho poškvr­nili. Ja som Hospodin, ktorý ich po­sväcujem! 10 A ni­kto cudzí nebude jesť svätého ani prišlec, bývajúci u kňaza, ani najatý za mzdu nebude jesť svätého. 11 Ale človek, ktorého by kúpil kňaz do majet­ku za svoje peniaze, bude jesť z toho jako aj zrodený v jeho dome, tí budú jesť z jeho chleba. 12 Ale dcéra kňazova, ktorá by sa vy­dala za cudzieho, tá nebude jesť z obeti po­z­dvi­hnutia svätých vecí. 13 A dcéra kňazova, keby ovdovela alebo keby bola za­hnaná a plodu by ne­mala a na­vrátila by sa do domu svoj­ho otca a bola by jako za svojej mlados­ti, bude jesť z chleba svoj­ho ot­ca, ale ni­kto cudzí nebude jesť z neho. 14 A keby nie­kto jedol sväté z omylu, pri­dá k tomu jeho pätinu a dá sväté kňazovi, 15 aby ne­poškv­rňovali svätých vecí od synov Iz­raelových, toho, čo by po­z­dvih­núc obetovali Hos­podinovi. 16 Lebo by vzložili na seba ne­právosť pre­vinenia, keby jed­li svoje sväté vecí, lebo ja som Hospodin, ktorý ich po­sväcujem Obetné zvieratá bez vady a nie od cudzozemca.17 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol: 18 Hovor Áronovi a jeho synom a všet­kým synom Iz­raelovým a po­vieš im: Ktokoľvek z domu Iz­raelov­ho jako i z po­hos­tínov, k­torí sú v Iz­raelovi, kto by obetoval svoj obet­ný dar, nech už by to bol akýkoľvek ich sľub alebo jakákoľvek ich dob­rovoľná obeť, ktorú by obetovali Hos­podinovi zápal­nou obeťou, 19 aby vám bolo príjem­né, nech je to bez vady a mužského po­hlavia z hoviad, z oviec alebo z kôz. 20 Ničoho, čo by malo na sebe vadu, nebudete obetovať, lebo vám nebude príjem­ným. 21 A keby nie­kto obetoval Hos­podinovi po­koj­nú obeť bit­nú pl­niac nejaký zvlášt­ny sľub alebo keby obetoval dob­rovoľne, bude obetovať z hoviad alebo z drob­ného dobyt­ka, a len bezvadné bude príjem­né; nebude na ňom nijakej vady! 22 Slepého alebo polámaného alebo raneného alebo uhrivého alebo chra­stavého alebo prašivého nebudete obetovať Hos­podinovi ani ohňových obetí nedávaj­te z toho na ol­tár Hos­podinovi. 23 No, vola alebo dobytča, ktoré by maly na údoch niečo pri­veľké alebo pri­malé, môžeš obetovať dob­rovoľnou obeťou, ale za sľub nebude príjem­né. 24 Ale stlačeného od­muženého alebo stlčeného a toho, čo má niečo urvané, alebo vy­škopeného nebudete obetovať Hos­podinovi a ne­učiníte toho vo svojej zemi. 25 A z ruky cudzozem­ca nebudete obetovať chleba svoj­ho Boha z ni­ktorých tých vecí, lebo ich porušenosť je na nich, vada je na nich, nebudú vám príjem­nými. Kedy odstaviť mláďatá, kedy jesť obeť.26 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol: 27 Vôl alebo ovca alebo koza, keď sa urodí, za sedem dní bude pod svojou mat­kou, a len od ôs­meho dňa a ďalej bude príjem­né na obet­ný dar ohňovej obeti Hos­podinovi. 28 A hoväda z kráv alebo dobytčaťa, ov­ce alebo kozy, nezabijete s jeho mladým jed­ného a toho is­tého dňa. 29 A keď budete obetovať Hos­podinovi bit­nú obeť chvály, budete obetovať tak, aby vám bolo príjem­né. 30 Toho is­tého dňa sa bude jesť, ne­ponecháte z nej ničoho až do rána. Ja som Hospodin! 31 A budete os­tríhať moje pri­kázania a budete ich činiť. Ja som Hospodin! 32 Ne­poškvr­níte mena mojej svätos­ti, ale budem po­svätený medzi syn­mi Iz­raelovými. Ja som Hospodin, ktorý vás po­sväcujem, 33 ktorý som vás vy­viedol z Egypt­skej zeme, aby som vám bol Bohom. Ja som Hospodin!