Roháček3. Mojžišova5

3. Mojžišova

Leviticus

Obeť za rôzne poblúdenie zámožného a chudobného.1 Keby nie­ktorý človek zhrešil tým, že by počul hlas za­kliatia a bol by toho svedkom alebo keby videl alebo by zvedel, keď ne­oz­námi, ponesie svoju ne­právosť. 2 Alebo človek, ktorý by sa dot­kol nejakej nečis­tej veci, nech už by bola jakákoľvek, alebo zdoch­liny nečis­tého zvieraťa divého alebo zdoch­liny nečis­tého hoväda alebo zdoch­liny nečis­tého plazu, a bolo by to skryté pred ním, a bol by tak nečis­tý a pre­vinil by sa; 3 alebo keby sa dot­kol nečis­toty človeka, nech už by to bola jakákoľvek jeho nečis­tota, ktorou sa zanečis­tí, a bolo by to skryté pred ním, ale keby to po­tom zvedel, že sa pre­vinil; 4 alebo keby sa nie­kto za­prisahal po­vediac nejakú vec nerozmyslene svojimi rtami, že urobí zlé alebo dob­ré, nech už by to bolo čokoľvek, čo by nero­zmys­lene s prísahou vy­riekol človek, a bolo by to skryté pred ním, ale keby to po­tom zvedel, že sa pre­vinil proti nie­ktorej z tých vecí, 5 a keby sa tedy stalo, že by sa pre­vinil proti nie­ktorej z tých vecí, vy­zná, čím zhrešil. 6 A do­vedie Hos­podinovi svoju obeť za vinu, za svoj hriech, ktorým zhrešil, samicu z drob­ného dobyt­ka, ovcu alebo kozu, na obeť za hriech, a kňaz po­kryje na ňom h­riech a tak ho očis­tí od jeho hriechu. 7 A keby ne­mal toľko, čo stačí na dobytča, vtedy donesie Hos­podinovi svojou obeťou za vinu, ktorou zhrešil, dve hrd­ličky alebo dvoje holúbät, jed­no na obeť za hriech a druhé na zápal. 8 Donesie ich ku kňazovi, ktorý bude prv obetovať to, ktoré je na obeť za hriech, a na­trh­ne jeho hlavu na jeho zátylí, ale ne­od­trh­ne. 9 A po­prská kr­vou obeti za hriech na stenu ol­tára a to, čo zbud­ne z kr­vi, vy­tlačí sa k zá­kladu ol­tára. To je obeť za hriech. 10 A z druhého učiní zápal­nú obeť tak, ako je obyčaj, a kňaz po­kryje na ňom h­riech a tak ho očis­tí od jeho hriechu, ktorým zhrešil, a od­pus­tí sa mu. 11 A keby ne­mal ani toľko, čo stačí na dve hrd­ličky alebo dvoje holúbät, vtedy donesie svojím obet­ným darom ten, kto zhrešil, desatinu efy bielej múky jem­nej na obeť za hriech, ne­priloží ku nej oleja, ani s ňou nedá kadiva, lebo je to obeť za hriech. 12 Donesie ju ku kňazovi, a kňaz vez­me z nej pl­nú svoju hr­sť, jej pamät­nú obeť, a kadiac bude páliť na ol­tári na spôsob ohňových obetí Hos­podinových. To je obeť za hriech. 13 A kňaz po­kryje na ňom hriech, jeho hriech, ktorým zhrešil proti nie­ktorej z tých vecí, a od­pus­tí sa mu, a bude to kňazovi jako obil­ná obeť. 14 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol: 15 Keby sa nie­ktorý človek do­pus­til ne­ver­nos­ti a zhrešil by z nedopat­renia pri nie­ktorej z po­sviat­nych vecí Hos­podinových, vtedy donesie Hos­podinovi svoju obeť za vinu: barana bez vady z drob­ného dobyt­ka podľa tvoj­ho cenenia v strieb­re šek­lov, v šek­le svätyne, na obeť za vinu. 16 A to, čím zhrešil pri po­sviat­nej veci, na­hradí a pri­dá k tomu jeho pätinu a dá to kňazovi, a kňaz po­kryje na ňom h­riech baranom obeti za vinu, a od­pus­tí sa mu. 17 A keby nie­kto, keď zhrešil a vy­konal nie­ktorý zo zákazov Hos­podinových, nech už by bol ktorýkoľvek, ktorý sa ne­má vy­konať, a ne­vedel by o tom, jed­nako sa pre­vinil a ne­sie svoju ne­právosť. 18 A do­vedie barana bez vady z drob­ného dobyt­ka podľa tvoj­ho ocenenia na obeť za vinu ku kňazovi, a kňaz po­kryje na ňom h­riech jeho po­blúdenia, ktorým po­blúdil tak, čo ne­vedel, a od­pus­tí sa mu. 19 To je obeť za vinu, lebo previniť is­tot­ne sa pre­vinil Hos­podinovi.