Roháček3. Mojžišova18

3. Mojžišova

Leviticus

Nerobiť ako pohania.1 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol: 2 Hovor synom Iz­raelovým a po­vieš im: Ja som Hospodin, váš Bôh. 3 Podľa skut­kov Egypt­skej zeme, v ktorej ste bývali, nebudete robiť ani podľa skut­kov Kanaán­skej zeme, do ktorej vás vo­vediem, nebudete robiť ani nebudete chodiť v ich ustanoveniach. 4 Moje súdy budete činiť a budete os­tríhať moje ustanovenia, aby ste v nich chodili. Ja som Hospodin, váš Bôh. 5 A tedy budete os­tríhať moje ustanovenia a moje súdy, ktoré, keď bude činiť človek, bude nimi žiť. Ja som Hospodin. Neodkryť nahoty pokrevného.6 Ni­kto z vás sa ne­prib­líži k ni­ktorému svoj­mu po­krev­nému na­to, aby od­kryl jeho nahotu. Ja som Hospodin. 7 Ne­odk­ryješ na­hoty svoj­ho otca ani na­hoty svojej matere; je to tvoja mater, ne­odk­ryješ jej na­hoty. 8 Ne­odk­ryješ na­hoty ženy svoj­ho ot­ca; je to na­hota tvoj­ho ot­ca. 9 Ne­odk­ryješ nahoty svojej ses­try, dcéry svojeho otca alebo dcéry svojej matere, už či by bola narodená v dome alebo či by bola narodená in­de; ne­odk­ryješ ich na­hoty. 10 Ne­odk­ryješ na­hoty s­vojej vnučky, dcéry svojeho syna alebo dcéry svojej dcéry, lebo sú tvojou na­hotou. 11 Ne­odk­ryješ nahoty dcéry ženy svojeho ot­ca, k­torá je splodená od tvojho ot­ca; je tvoje ses­tra, ne­odk­ryješ jej na­hoty. 12 Ne­odk­ryješ na­hoty s­vojej tetky, ses­try svojeho ot­ca; je po­krev­ná tvoj­ho ot­ca. 13 Ne­odk­ryješ na­hoty s­vojej tetky, ses­try svojej mat­ky, lebo je po­krev­ná tvojej mat­ky. 14 Ne­odk­ryješ na­hoty s­voj­ho strýca, brata svojeho ot­ca, ani sa ne­prib­lížiš k jeho žene; je tvoja stryná. 15 Ne­odk­ryješ nahoty svojej ne­ves­ty; je žena tvoj­ho syna, ne­odk­ryješ jej na­hoty. 16 Ne­odk­ryješ na­hoty s­vojej švagrinej, ženy svoj­ho brata; je na­hotou tvoj­ho brata. 17 Ne­odk­ryješ na­hoty ženy a jej dcéry. Ne­vez­meš si dcéry jej syna ani dcéry jej dcéry, aby si od­kryl jej na­hotu; po­krev­né sú; to je mrz­ká vec. 18 A ne­vez­meš si ženy ku jej ses­tre, aby si ju sužoval od­krývajúc jej na­hotu pop­ri nej za jej života. 19 A k žene, keď je v od­lúčenos­ti svojej nečis­toty, sa ne­prib­lížiš, aby si od­kryl jej na­hotu. 20 A so ženou svoj­ho blížneho nebudeš ob­covať v súloži, aby si sa ňou zanečis­til. Moloch, samcoložníctvo a styk s hovädom.21 A nedáš, aby nie­kto z tvoj­ho semena bol pre­vedený cez oheň Molochovi, a ne­poškvr­níš mena svoj­ho Boha. Ja som Hospodin. 22 Nebudeš ležať s mužs­kým po­hlavím, ako sa líha so ženou; to je ohav­nosť. 23 Ani nebudeš ob­covať v súloži s ni­ktorým hovädom, aby si sa ním zanečis­til, ako ani žena sa ne­po­staví na súlož pred hovädo; to je ohav­ná pre­mrštenosť. Zdôraznenie rečených zákonov.24 Nezanečis­tite sa ni­ktorou z tých vecí, lebo všet­kými tými vecami zanečisťovali sa po­hania, ktorých vy­ženiem zp­red vašej tvári. 25 Lebo sa zanečis­tila zem, a p­reto navštívim jej ne­právosť na nej, a zem vy­vráti svojich obyvateľov. 26 Ale vy budete os­tríhať moje ustanovenia a moje súdy a ne­vykonáte ni­ktorej z tých ohav­nos­tí ani zrodený doma ani po­hos­tín, ktorý po­hos­tíni medzi vami. 27 Lebo všet­ky tie ohav­nos­ti robia ľudia zeme, ktorí pred vami, a zanečis­tená je zem. 28 Aby aj vás ne­vyv­rátila zem pre­to, že by ste ju zanečis­tili, tak ako vy­vráti národ, ktorý je pred vami. 29 Lebo každý, kto by urobil nie­ktorú z tých ohav­nos­tí, duše, ktoré by to urobily, budú vy­ťaté zp­ro­stred svoj­ho ľudu. 30 A pre­to budete os­tríhať moje nariadenie, aby ste ne­urobili nik­torého z tých ohav­ných ustanovení, ktoré sa robily pred vami, a nezanečis­títe sa nimi. Ja som Hospodin, váš Bôh.