Roháček3. Mojžišova25

3. Mojžišova

Leviticus

Sobota zeme.1 A Hos­podin hovoril Mojžišovi na vr­chu Sinai a riekol: 2 Hovor synom Iz­raelovým a po­vieš im: Keď voj­dete do zeme, ktorú vám ja dám, svätiť bude zem sobotu Hos­podinovi. 3 Šesť rokov budeš osievať svoje pole a šesť rokov budeš orezávať svoju vinicu a spratávať jej úrodu. 4 Ale sied­meho roku bude zemi sobota od­počin­ku, sobota Hos­podinovi; nebudeš osievať svoj­ho poľa ani nebudeš orezávať svojej vinice. 5 Toho, čo samo naras­tie tvoj­ho žniva, nebudeš žať ani nebudeš oberať hroz­na svojej ne­orezanej vinice. Rok od­počin­ku bude mať zem. 6 A úroda, k­torú vy­dá sobota zeme, bude vám za po­krm, tebe i tvoj­mu sluhovi i tvojej diev­ke, tvoj­mu nájom­níkovi i cudziemu tvojmu spolu­obyvateľovi dočasnému, ktorí po­hos­tínia u teba, 7 tvoj­mu hovädu i zveri, ktorá je v tvojej zemi, bude celá jej úroda za po­krm. Rok slobody a plesania.8 A na­počítaš si sedem sobôt rokov, sedemk­rát sedem rokov, aby ti bolo dní sied­mich sobôt rokov, štyrid­saťdeväť rokov. 9 A sied­meho mesiaca, desiateho dňa toho mesiaca dáš všade trúbiť na trúbu radost­ného po­krikovania. Na deň po­krytia h­riechov dáte trúbiť na trúbu po celej svojej zemi. 10 A po­svätíte rok päťdesiatich rokov a vy­hlásite slobodu v zemi všet­kým jej obyvateľom. Bude vám to rokom plesania, a na­vrátite sa každý ku svoj­mu državiu, ku svoj­mu vlastníctvu, aj sa každý na­vrátite ku svojej čeľadi. 11 A teda rokom plesania vám bude rok päťdesiatich rokov; nebudete siať ani nebudete žať toho, čo v ňom naras­tie samo od seba, ani nebudete oberať jeho ne­orezaných viníc. 12 Lebo je to rok plesania, svätý vám bude, ­priamo s poľa budete jesť jeho úrodu. 13 V tom­to roku plesania na­vrátite sa každý do svoj­ho državia. 14 A keď predáš niečo svoj­mu blížnemu alebo kúpiš z ruky svoj­ho blížneho, nebudete sa na­vzájom utis­kovať. 15 Za cenu podľa počtu rokov po roku plesania kúpiš od svoj­ho blížneho, a podľa počtu rokov úrod ti predá. 16 Čím viacej bude rokov, tým väčšia bude jeho kúp­na cena, a čím menej bude rokov, tým menšia bude jeho kúp­na cena, pre­tože ti predá iba počet úrod. 17 A nebudete utis­kovať blížny svoj­ho blížneho, ale sa budeš báť svoj­ho Boha, lebo ja som Hospodin, váš Bôh! 18 Ale budete činiť moje ustanovenia, budete os­tríhať moje súdy a budete ich činiť a tak budete bez­pečne bývať na zemi. 19 A zem dá svoje ovocie, a budete jesť do sýtos­ti a budete v nej bývať bez­pečne. 20 A keby ste po­vedali: A čože budeme jesť sied­meho roku, keď hľa, nebudeme siať ani nebudeme spratávať svojej úrody? 21 Nuž roz­kážem svoj­mu požeh­naniu, aby prišlo hoj­ne na vás šies­teho roku, a donesie vám úrodu na tri roku. 22 A budete siať ôs­meho roku a jesť zo starej úrody až do deviateho roku. Do­kiaľ ne­prij­de jeho úroda, budete jesť staré. 23 A zem sa nebude predávať navždy, lebo zem je moja, pre­tože vy s­te pohostínmi a dočas­nými usadlíkmi u mňa. 24 Po celej zemi svoj­ho državia dáte zemi možnosť výkupu. Výkup bratovho majetku.25 Keby schudob­nej tvoj brat a predal by niečo zo svoj­ho državia, a prišiel by jeho výkup­ník, blíz­ky jemu, nuž vy­kúpi predané svoj­ho brata. 26 A keby nie­kto ne­mal toho, kto by ho vy­kúpil, ale keby časom sahala po to jeho vlast­ná ruka, a zís­kal by toľko, že by sa mohol sám vy­kúpiť, 27 spočíta roky svoj­ho predaja a zbývajúce vráti človekovi, ktorému to predal, a na­vráti sa do svoj­ho državia. 28 Ale keby ne­na­hľadala jeho ruka toľko, aby mu mohol vrátiť, zo­stane jeho predané v ruke toho, kto to kúpil, až do roku plesania, a vy­j­de v roku plesania, a on sa na­vráti do svoj­ho državia. Výkup domu.29 A keby nie­kto predal dom na bývanie v ohradenom mes­te, bude mať právo vy­kúpiť ho, až do­kiaľ sa ne­skončí rok jeho predaja. Celý rok bude mať právo vy­kúpiť ho. 30 Ale keď sa ne­vykúpi, kým sa mu ne­vy­pl­ní celý rok, zo­stane dom, ktorý je v ohradenom mes­te, navždy tomu, kto ho kúpil, po jeho po­koleniach; ne­vyj­de v roku plesania. 31 Avšak domy v dedinách, ktoré ne­majú hrad­by do­okola, budú čo do predaja, po­važované za rov­naké s poľom zeme; taký dom bude môcť byť vy­kúpený; a v roku plesania vy­j­de ten, k­to ho kúpil. 32 Ale čo do miest Levitov, domov v mestách ich državia, Levitovia budú mať večne možnosť výkupu. 33 No, ten, kto vy­kúpi, nech je z Levitov, a tak vyjde predaj v domu alebo mesta jeho državia v roku plesania, lebo domy miest Levitov sú ich državím medzi syn­mi Iz­raelovými. 34 A pole ob­vodu ich miest sa ne­predá, lebo je to ich večným državím. Schudobnelého brata podporiť. Úžera.35 Keby schudob­nel tvoj brat, a jeho ruka by kles­la u teba, podop­rieš ho, i keby bol pohostín alebo dočas­ný usadlík, a bude žiť u teba; 36 neber od neho úžery ani úroku, ale sa budeš báť svoj­ho Boha, a tvoj brat sa bude živiť u teba. 37 Nedáš mu svojich peňazí na úžeru ani mu pre zisk nedáš svoj­ho po­kr­mu. 38 Ja som Hospodin, váš Bôh, ktorý som vás vy­viedol z Egypt­skej zeme, aby som vám dal zem Kanaána, aby som vám bol Bohom. O bratovi, ktorý sa predal. Sluhovia z pohanov.39 A keby schudob­nel tvoj brat u teba a predal by sa ti, nebudeš na ňom robiť ot­roc­kej roboty. 40 Bude u teba jako nájom­ník a jako dočas­ný usadlík, slúžiť bude u teba až do roku plesania, 41 A vy­j­de od teba on i jeho synovia s ním a na­vráti sa ku svojej čeľadi a k državiu svojich ot­cov sa na­vráti. 42 Lebo to moji služob­níci, ktorých som vy­viedol z Egypt­skej zeme; ne­predajú sa, jako sa predáva ot­rok. 43 Nebudeš nad ním panovať krute, ale sa budeš báť svoj­ho Boha. 44 A tvoj sluha a tvoja diev­ka, ktorých budeš mať, budú z po­han­ských národov, ktoré vôkol vás. Z tých si kúpite sluhu alebo diev­ku. 45 Aj zo synov cudzích usadlíkov, ktorí po­hos­tínia u vás, od tých budete kupovať a z ich čeľade, ktorá je u vás, ktorých splodili vo vašej zemi, a budú vám majet­kom. 46 Budete ich mať dedične pre svojich synov po sebe, aby ich mali za majetok; na nich budete po­vždy pracovať, ale nad svojimi brat­mi, nad synmi Iz­raelovými, nie­kto nad svojím bratom, nebudeš nad ním panovať krute. Chudobný brat u zbohatlého cudzinca.47 Keby sa zmohol u teba po­hos­tín alebo cudzí usadlík, a tvoj brat by schudob­nel u neho a predal by sa po­hos­tínovi, cudziemu usadlíkovi u teba alebo nie­ktorému udomác­nelému potomkovi cudzej čeľade, 48 keď by sa predal, bude mať možnosť výkupu; nie­kto z jeho bratov ho vy­kúpi. 49 Alebo jeho strýc či ujec alebo syn jeho strýca či ujca ho vy­kúpi, alebo nie­kto iný z jeho po­krev­ných, z jeho čeľade ho vy­kúpi, alebo keby časom sahala po to jeho ruka, sám sa vy­kúpi. 50 A spočíta s tým, kto ho kúpil, od roku, v ktorom sa mu predal, až do roku plesania, a bude peňazí jeho predaja podľa počtu rokov, a podľa dní nájom­níka bude u neho. 51 Ak je ešte mnoho rokov, podľa ich počtu, vráti svoje výkup­né z peňazí, za ktoré bol kúpený. 52 Alebo ak zbýva málo rokov do roku plesania, toľko mu na­počíta, podľa počtu jeho rokov vráti svoje výkup­né. 53 Jako nájom­ník bude u neho z roka na rok. Nebude nad ním panovať krute pred tvojimi očima. 54 A keby nebol vy­kúpený nejakým takým spôsobom, vy­j­de v roku plesania on i jeho synovia s ním. 55 Lebo mne synovia Iz­raelovi sluhami; sú mojimi sluhami, ktorých som vy­viedol z Egypt­skej zeme. Ja som Hospodin, váš Bôh.