Roháček3. Mojžišova15

3. Mojžišova

Leviticus

O nečistote muža.1 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a Áronovi a riekol: 2 Hovor­te synom Iz­raelovým a po­viete im: Keby ktorýkoľvek muž tiekol zo svoj­ho tela, nečis­tý je svojím tokom. 3 A toto bude jeho nečis­tota v jeho toku: keď alebo stále vy­púšťa jeho telo svoj tok alebo keď ho zastavilo, že vôbec ne­tečie, to je jeho nečis­tota. 4 Každé ležište, na ktorom by ležal taký tečúci, bude nečis­té, a každá vec, na ktorej by sedel, bude nečis­tá. 5 Ten, kto by sa dot­kol jeho ležišťa, operie svoje rúcho a umyje sa vodou a bude nečis­tý až do večera. 6 A ten, kto by sadol na vec, na ktorej sedel tečúci, operie svoje rúcho a umyje sa vodou a bude nečis­tý až do večera. 7 A ten, kto by sa dot­kol tela tečúceho, operie svoje rúcho, umyje sa vodou a bude nečis­tý až do večera. 8 A keby na­pľuval tečúci na čis­tého, operie svoje rúcho a umyje sa vodou a bude nečis­tý až do večera. 9 A každé sed­lo, na ktorom by sedel tečúci, bude nečis­té. 10 Každý, kto by sa dot­knul čohokoľvek, čo bolo pod ním, bude nečis­tý až do večera, a ten, kto by niesol niečo z toho, operie svoje rúcho, umyje sa vodou a bude nečis­tý až do večera. 11 A každý, koho by sa dot­kol tečúci, ak si ne­umyl rúk vodou, operie svoje rúcho, umyje sa vodou a bude nečis­tý až do večera. 12 Hlinená nádoba, ktorej by sa dot­kol tečúci, sa roz­bije, a každá nádoba drevená sa umyje vodou. 13 A keby bol po­tom tečúci čis­tý od svoj­ho toku, na­počíta si sedem dní na svoje očis­tenie a operie svoje rúcho, umyje svoje telo živou vodou a bude čis­tý. 14 A ôs­meho dňa si vez­me dve hrd­ličky alebo dvoje holúbät, oboje budú samci, a prij­de pred Hos­podina ku dveriam stánu shromaždenia a dá ich kňazovi. 15 A kňaz ich bude obetovať jed­no obeťou za hriech a druhé zápal­nou obeťou a tak po­kryje na ňom kňaz h­riech pred Hos­podinom a očis­tí ho od jeho toku. O mužovi, z ktorého vyšlo semeno.16 A keď vy­j­de od nie­koho semeno súlože, umyje celé svoje telo vodou a bude nečis­tý až do večera. 17 A každé rúcho a každá koža, na ktorej by bolo semeno súlože, operie sa vo vode a bude nečis­té až do večera. 18 A žena, s ktorou by ležal muž v súloži semena, obaja sa umyjú vodou a budú nečis­tí až do večera. O tečúcej žene.19 A keby tiek­la žena, keď po­tečie z jej tela krv, sedem dní bude vo svojej od­lúčenos­ti, a každý, kto by sa jej dot­kol, bude nečis­tý až do večera. 20 Všet­ko, na čom by ležala vo svojej od­lúčenos­ti, bude nečis­té, i všet­ko, na čom by sedela, bude nečis­té. 21 A každý, kto by sa dot­kol jej ležišťa, operie svoje rúcho a umyje sa vodou a bude nečis­tý až do večera. 22 A každý, kto by sa dot­kol akej­koľvek veci, na ktorej by sedela, operie svoje rúcho a umyje sa vodou a bude nečis­tý až do večera. 23 Keby bolo niečo na ležišti alebo na veci, na ktorej sedela, keby sa toho dot­kol, niek­to bude nečis­tý až do večera. 24 A keby ešte i ležal nie­kto s ňou, a bola by jej od­lúčenosť, jej nečistota, na ňom, bude nečis­tý sedem dní, i každé ležište, na ktorom by ležal, bude nečis­té. O žene, tečúcej krome riadneho času.25 A žena, keby tiekol tok jej krvi za mnoho dní, aj krome času jej od­lúčenos­ti, alebo keby tiek­la nad čas svojej od­lúčenos­ti, po všet­ky dni toku jej nečis­toty, bude jako za dní svojej riad­nej odlúčenosti; nečis­tá je. 26 Každé ležište, na ktorom by ležala po všetky dni svoj­ho toku, bude jej ako ležište jej riad­nej odlúčenosti, a každá vec, na ktorej by sedela, bude nečis­tá jako v nečistote jej od­lúčenos­ti. 27 A každý, kto by sa dot­kol nie­ktorej z tých vecí, bude nečis­tý a operie svoje rúcho, umyje sa vodou a bude nečis­tý až do večera. 28 A keď bude čis­tá od svoj­ho toku, na­počíta si sedem dní a po­tom bude čis­tá,. 29 A ôs­meho dňa si vez­me dve hrd­ličky alebo dvoje holúbät, oboje sam­ce, a donesie ich ku kňazovi ku dveriam stánu shromaždenia. 30 A kňaz bude obetovať jed­no obeťou za hriech a druhé zápal­nou obeťou a kňaz po­kryje na nej h­riech pred Hos­podinom a tak ju očis­tí od toku jej nečis­toty. Záver.31 A tedy budete od­deľovať synov Iz­raelových od ich nečis­toty, aby nezom­reli pre svoju nečis­totu, keď by zanečisťovali môj príbytok, ktorý je pro­stred nich. 32 To je zákon tečúceho a toho, z ktorého vy­j­de semä súlože, ktorým sa znečisťuje, 33 a ne­moc­nej v jej od­lúčenos­ti a tečúceho svojím tokom, už či je mužs­kého a či žen­ského po­hlavia ako i muža, ktorý ležal s nečis­tou.