Roháček3. Mojžišova17

3. Mojžišova

Leviticus

Obetovať pri dveriach stánu shromaždenia a nie démonom.1 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol: 2 Hovor Áronovi a jeho synom i všet­kým synom Iz­raelovým a po­vieš im: Toto je vec, ktorú pri­kázal Hos­podin po­vediac: 3 Ktokoľvek z domu Iz­raelov­ho, kto by za­bil vola alebo ovcu alebo kozu v tábore, alebo kto by za­bil von­ku za táborom, 4 a nedoviedol by toho ku dveriam stánu shromaždenia, aby obetoval obet­ný dar Hos­podinovi pred príbyt­kom Hos­podinovým, za krv sa to bude počítať tomu človekovi; vy­lial krv, a ten človek bude vy­ťatý z pro­stred­ku svoj­ho ľudu, 5 na­to, aby synovia Iz­raelovi do­vádzali svoje bit­né obeti, ktoré obetujú na šírom poli, aby ich do­vádzali Hos­podinovi ku dveriam stánu shromaždenia, ku kňazovi, a budú ich obetovať Hos­podinovi bit­nými obeťmi po­koj­nými. 6 A kňaz po­kropí kr­vou na ol­tár Hos­podinov pri dveriach stánu shromaždenia a bude kadiac páliť tuk na upokojujúcu vôňu Hos­podinovi. 7 A nebudú viacej obetovať svojich bit­ných obetí capom-démonom, za ktorými smil­nia. To im bude večným ustanovením po ich po­koleniach. Zákaz jesť krv ako aj zdochlinu.8 A pre­to im po­vieš: Ktokoľvek z domu Iz­raelov­ho alebo i z po­hos­tínov, kto po­hos­tíni medzi nimi, kto by obetoval zápal­nú obeť alebo bit­nú obeť 9 a nedoviedol by jej ku dveriam stánu shromaždenia, aby ju obetoval Hos­podinovi, ten človek bude vy­ťatý zo svoj­ho ľudu. 10 A ktokoľvek z domu Iz­raelov­ho alebo i z po­hos­tínov, kto po­hos­tíni medzi nimi, kto by jedol nejakú krv, proti takej duši, ktorá by jed­la krv, ob­rátim svoju tvár a vy­tnem ju zp­ro­stred jej ľudu, 11 lebo duša tela je v kr­vi, a ja som vám ju dal na ol­tár po­kryť ňou hriech na vašich dušiach, lebo práve krv po­krýva h­riech na duši. 12 Pre­to som po­vedal synom Iz­raelovým: Ni­ktorá duša z vás nebude jesť kr­vi, ani pohostín, ktorý po­hos­tíni medzi vami, nebude jesť kr­vi. 13 A ktokoľvek zo synov Iz­raelových alebo i z po­hos­tínov, kto po­hos­tíni medzi nimi, kto by ulovil nejaké zviera alebo vtáka, ktorý sa jie, a keď vyleje jeho krv, po­kryje ju zemou. 14 Lebo dušou jakéhokoľvek tela je jeho krv v jeho duši. Pre­to som po­vedal synom Iz­raelovým: Nebudete jesť krvi ni­ktorého tela, lebo dušou ktoréhokoľvek tela je jeho krv: ktokoľvek by ju jedol, bude vy­ťatý. 15 A každá duša, ktorá by jed­la zdoch­linu alebo roz­tr­hané zverou, už či by to bol zrodený doma a či po­hos­tín, operie svoje rúcho, umyje sa vodou a bude nečis­tý až do večera a potom bude čis­tý. 16 A keby ne­op­ral a svoj­ho tela by ne­umyl, ponesie svoju ne­právosť.