Roháček3. Mojžišova14

3. Mojžišova

Leviticus

Zákon o malomocnom v deň očisťovania.1 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol: 2 Toto bude zákon, týkajúci sa malomocného v deň jeho očisťovania sa; do­vedený bude ku kňazovi. 3 A kňaz vy­j­de von za tábor. A kňaz po­zrie a keď uvidí, že hľa, rana malomoci je uzdravená a že od­išla od malomoc­ného, 4 vtedy roz­káže kňaz, aby vzali pre toho, kto sa očisťuje, dvoch malých vtákov, živých a čistých, ced­rové drevo a čer­vec, dvak­rát far­bený, a yzop. 5 A kňaz roz­káže za­biť jed­ného z vtákov do hlinenej nádoby nad živou vodou. 6 Po­tom vez­me toho živého vtáka i ced­rové drevo i čer­vec, dvak­rát far­bený, aj yzop, a za­močí to i živého vtáka do krvi za­bitého vtáka nad živou vodou, 7 a po­prská na toho, kto sa očisťuje z malomoci, sedemk­rát, a vy­hlási ho za čis­tého, a živého vtáka pus­tí na pole. 8 A ten, kto sa očisťuje, operie svoje rúcho a oholí všet­ky svoje vlasy, umyje sa vodou a bude čis­tý a po­tom voj­de do tábora a bude bývať von­ku pri svojom stáne sedem dní. 9 A bude sied­meho dňa, že oholí všet­ky svoje vlasy, svoju hlavu i svoju bradu i svoje obočie a tak oholí všet­ky svoje vlasy a operie svoje rúcho, umyje svoje telo vodou a bude čis­tý. 10 A ôs­meho dňa vez­me dvoch barán­kov bez vady a jed­nu ročnú ovečku bez vady a tri desatiny bielej múky jem­nej obil­nej obeti, za­miesenej v oleji, a jeden log oleja. 11 A očisťujúci kňaz po­staví človeka, ktorý sa očisťuje, aj s tými vecami pred Hos­podina pri dveriach stánu shromaždenia. 12 A kňaz vez­me jed­ného barán­ka a bude ho obetovať obeťou za vinu i log oleja a bude to sem a ta vznášať na rukách obeťou po­vznášania pred Hos­podinom. 13 A za­bije barán­ka na mies­te, na ktorom sa za­bíja obeť za hriech a zápal­ná obeť, na svätom mies­te, lebo jako obeť za hriech tak i obeť za vinu, oboje pat­rí kňazovi; svätos­vätá je. 14 A kňaz vez­me z krvi obeti za vinu a dá na bol­tec pravého ucha toho, kto sa očisťuje, i na palec jeho pravej ruky i na palec jeho pravej nohy. 15 Po­tom vez­me kňaz z logu oleja a uleje na svoju ľavú ruku. 16 A kňaz omočí svoj pravý prst a tak vez­me z oleja, ktorý je na jeho ľavej ruke, a po­prská z oleja svojím prs­tom sedem ráz pred Hos­podinom. 17 A z ostat­ku oleja, ktorý je na jeho ruke, dá kňaz na bol­tec pravého ucha toho, kto sa očisťuje, i na palec jeho pravej ruky i na palec jeho pravej nohy, na krv obeti za vinu. 18 A to, čo zo­stane z oleja, ktorý je na ruke kňaza, dá na hlavu toho, kto sa očisťuje, a tak pokryje na ňom kňaz h­riech pred Hos­podinom. 19 Po­tom pri­praví kňaz obeť za hriech a po­kryje h­riech na tom, kto sa očisťuje, a tak ho očis­tí od jeho nečis­toty a po­tom za­bije zápal­nú obeť. 20 A kňaz bude obetovať zápal­nú obeť aj obil­nú obeť na ol­tári a tak pokryje kňaz na ňom hriech, a bude čis­tý. Očisťovanie chudobného malomocného.21 A keby bol tak chudob­ný, že by ne­sahala po to jeho ruka, vez­me jed­ného barán­ka obeťou za vinu na obeť po­vznášania po­kryť na ňom h­riech a jed­nu desatinu efy bielej múky jem­nej, za­miesenej v oleji, na obil­nú obeť a log oleja 22 a dve hrd­ličky alebo dvoje holúbät, sam­cov, po čo by sahala jeho ruka, a bude jed­no na obeť za hriech a druhé na zápalnú obeť. 23 A donesie ich vo ôs­my deň na svoje očis­tenie ku kňazovi, ku dveriam stánu shromaždenia, pred Hos­podina. 24 A kňaz vez­me barán­ka obeti za vinu a log oleja a kňaz to bude sem a ta vznášať obeťou po­vznášania pred Hos­podinom. 25 A za­bije barán­ka obeti za vinu a kňaz vez­me z krvi obeti za vinu a dá na bol­tec pravého ucha toho, kto sa očisťuje, a na palec jeho pravej ruky i na palec jeho pravej nohy. 26 A kňaz uleje z oleja na svoju ľavú ruku, 27 a po­prská svojím pravým prs­tom z oleja, ktorý je na jeho ľavej ruke, sedem ráz pred Hos­podinom. 28 A kňaz dá z oleja, ktorý je na jeho ruke, na bol­tec pravého ucha toho, kto sa očisťuje, i na palec jeho pravej ruky i na palec jeho pravej nohy, na mies­to krvi obeti za vinu. 29 A to, čo zo­stane z oleja, ktorý je na ruke kňaza, dá na hlavu toho, kto sa očisťuje, aby po­kryl na ňom h­riech pred Hos­podinom. 30 A bude obetovať jed­nu z hrd­ličiek alebo jed­no z holúbät, z toho, po čo sahá jeho ruka, 31 teda to, po čo sahá jeho ruka, bude obetovať, jed­no obeťou za hriech a druhé zápal­nou obeťou aj s obil­nou obeťou a tak pokryje kňaz h­riech na tom, kto sa očisťuje, pred Hos­podinom. 32 Toto je zákon, týkajúci sa toho, na ktorom by bola rana malomoci, ktorého ruka by ne­sahala po tam­to všet­ko v jeho očisťovaní sa. Malomoc na dome.33 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a Áronovi a riekol: 34 Keď voj­dete do Kanaán­skej zeme, ktorú vám ja dám do državia, a dal by som ranu malomoci na niek­torý dom zeme vášho državia, 35 vtedy prij­de ten, čí je dom, a oznámi kňazovi a po­vie: Vidí sa mi, že je na dome čosi jako rana malomoci. 36 A kňaz roz­káže, aby vy­práz­dnili dom, prv ako voj­de kňaz po­zrieť ranu, aby nebolo nečis­tým všet­ko, čo je v dome; až po­tom voj­de kňaz po­zrieť dom. 37 A keď po­zrie ranu a uvidí, že hľa, rana je na stenách domu, prie­hl­bin­ky, zelen­kas­té alebo čer­venas­té, a že sú na po­hľad nižšie ako stena inde, 38 vtedy vy­j­de kňaz z domu, ku dveriam domu, a za­vrie dom na sedem dní. 39 A kňaz prij­de opät sied­meho dňa a po­zrie a keď uvidí, že hľa, rana sa rozšírila po stenách domu, 40 roz­káže, aby vy­ňali kamene, na ktorých je rana, a aby ich vy­hodili von za mes­to na nečis­té mies­to. 41 A oškriabať dom z vnút­ra do­okola, a prach, ktorý našk­riabali, vy­sypú von za mes­to na nečis­té mies­to. 42 A vez­mú iné kamene a vložia ich na mies­to vyňatých kameňov a tiež vezmú inú hlinu a vy­mažú dom. 43 A keby sa na­vrátila rana a roz­moh­la by sa v dome ešte i po vy­ňatí kameňov a po ošk­riabaní domu a po jeho vymazaní, 44 voj­de kňaz a keď uvidí, že hľa, rana sa rozšírila po dome, rozožieravá malomoc je po dome; nečis­tý je. 45 Vtedy roz­boria dom, jeho kamene, jeho drevá a všetok maz domu a vy­nesú von za mes­to na nečis­té mies­to. 46 A ten, kto by vošiel do domu ktoréhokoľvek dňa, kým by bol za­vretý, bude nečis­tý až do večera. 47 A ten, kto by ležal v dome, operie svoje rúcho, i ten, kto by jedol v takom dome, tiež operie svoje rúcho. 48 Ale keby vošiel kňaz a videl by, že hľa, rana sa nerozšírila po dome po jeho vy­mazaní, kňaz vy­hlási dom za čis­tý, lebo rana je uzdravená. 49 A vez­me na očis­tenie domu dvoch malých vtákov, ced­rové drevo, čer­vec, dvak­rát far­bený, a yzop. 50 A za­bije jed­ného vtáka do hlinenej nádoby nad živou vodou. 51 Potom vezme ced­rové drevo a yzop a čer­vec, dvak­rát far­bený, a živého vtáka a za­močí to do krvi za­bitého vtáka a do tej živej vody a po­prská na dom sedem ráz. 52 A tak očistí dom od nečis­toty krvou vtáka, živou vodou, živým vtákom, ced­rovým drevom, yzopom a červ­com, dvak­rát far­beným. 53 A živého vtáka pus­tí von za mes­to, na pole, a tak pokryje na dome nečistotu, a bude čis­tý. Záver.54 To je zákon, týkajúci sa jakejkoľvek rany malomoci a prašiny 55 ako i malomoci na rúchu a na dome, 56 opuch­liny, prašiny a lesk­lej škvr­ny 57 ukázať, kedy je nie­kto nečis­tý a kedy je nie­kto čis­tý. To je tedy zákon malomoci.