Roháček3. Mojžišova16

3. Mojžišova

Leviticus

Deň národného očistenia. Veľkňaz vojde za oponu. Azázel.1 A Hos­podin hovoril Mojžišovi po smr­ti dvoch synov Áronových, ktorí zo­mreli v tom, keď sa blížili obetovať pred Hos­podinom. 2 A Hos­podin riekol Mojžišovi: Hovor Áronovi, svoj­mu bratovi, aby ne­vchádzal hocikedy do svätyne, do vnút­ra za oponu pred po­krýv­ku, ktorá je na truh­le, aby nezom­rel, lebo sa v ob­laku ukážem nad po­krýv­kou. 3 S tým­to voj­de Áron do svätyne: s jun­com z hoviad na obeť za hriech a s baranom na zápal­nú obeť. 4 Ľanovú sukňu svätú si ob­lečie a ľanové nohavice budú na jeho tele, a opáše sa ľanovým pásom a ľanovým ovojom ovije ­hlavu; to je sväté rúcho. A umyjúc svoje telo vodou ob­lečie si ho. 5 A od obce synov Iz­raelových vez­me dvoch koz­lov z kôz na obeť za hriech a jed­ného barana na zápal­nú obeť. 6 A Áron bude obetovať jun­ca obeťou za hriech, ktorá bude za neho, a tak po­kryje h­riech za seba a za svoj dom. 7 Po­tom vez­me tých dvoch koz­lov a po­staví ich pred Hos­podina pri dveriach stánu shromaždenia. 8 A Áron dá na oboch koz­lov losy, jeden los Hos­podinovi a druhý los azázelovi. 9 A Áron bude obetovať koz­la, na ktorého pad­ne los Hos­podinovi, a bude ho obetovať obeťou za hriech. 10 A koz­la, na ktorého pad­ne los azázelovi, nech po­stavia živého pred Hos­podina po­kryť na ňom h­riech pustiac ho azázelovi na púšť. 11 A Áron bude obetovať jun­ca obeti za hriech, ktorá bude za neho, a po­kryje h­riech za seba a za svoj dom, a tedy zabije jun­ca obeti za hriech, ktorá bude za neho. 12 Po­tom vez­me pl­nú nádobu horiaceho uhlia s oltára zp­red tvári Hos­podinovej a pl­né svoje hrs­ti voňavého kadiva utlčeného a vnesie do­vnút­ra za oponu. 13 A dá kadivo na oheň pred Hos­podinom, a ob­lak kadiva po­kryje po­krýv­ku, ktorá je na svedoc­tve, a nezom­rie. 14 A vez­me z krvi jun­ca a po­prská svojím prs­tom na po­krýv­ku na východ a pred po­krýv­kou bude prskať sedemk­rát z krvi svojím prs­tom. 15 Po­tom za­bije koz­la obeti za hriech, ktorá bude za ľud, a zanesie jeho krv do­vnút­ra za oponu a urobí s jeho kr­vou tak, ako urobil s kr­vou jun­ca, a po­prská ňou na po­krýv­ku a pred po­krýv­kou. 16 A po­kryje h­riech na svätyni a tak ju očis­tí od nečis­tôt synov Iz­raelových a od ich pre­stúpení čo do všet­kých ich hriechov a tak urobí aj stánu shromaždenia, ktorý býva s nimi pro­stred ich nečis­tôt. 17 Ni­ktorý človek nebude v stáne shromaždenia, keď voj­de po­kryť h­riech v svätyni, do­kiaľ ne­vyj­de, a po­kryje za seba a za svoj dom i za celé shromaždenie Iz­raelovo. 18 Po­tom vy­j­de k ol­táru, ktorý je pred Hos­podinom, a po­kryje na ňom. A vez­me z krvi jun­ca a z krvi koz­la a dá na rohy ol­tára do­okola. 19 A po­prská naň z krvi svojím prs­tom sedemk­rát a očis­tí ho a po­svätí ho očis­tiac ho od nečis­tôt synov Iz­raelových. 20 Keď po­tom do­končí po­krývať a tak očisťovať svätyňu od hriechu i celý stán shromaždenia i ol­tár, bude obetovať živého koz­la. 21 A Áron vzloží obe svoje ruky na hlavu živého koz­la a bude vy­znávať nad ním všet­ky ne­právos­ti synov Iz­raelových a všet­ky ich pre­stúpenia čo do všet­kých ich hriechov a dá ich na hlavu koz­la a vy­ženie ho človekom, ustanoveným na to, na púšť. 22 A kozol ponesie na sebe všet­ky ich ne­právos­ti do ne­schod­nej zeme. A tedy vyženie koz­la na púšť. 23 Potom prijde Áron do stánu shromaždenia a vy­zlečie si ľanové rúcha, ktoré si ob­liekol, keď mal voj­sť do svätyne, a nechá ich tam. 24 A umyje svoje telo vodou na svätom mies­te a ob­lečie si svoje rúcho a vy­j­de a bude obetovať svoju zápal­nú obeť a zápal­nú obeť ľudu a po­kryje h­riech za seba i za ľud. 25 A tuk obeti za hriech bude kadiac páliť na ol­tári. 26 A ten, ktorý vy­hnal koz­la azázelovi, operie svoje rúcho a umyje svoje telo vodou a po­tom voj­de do tábora. 27 A jun­ca obeti za hriech a koz­la obeti za hriech, ktorých krv bola zanesená po­kryť h­riech v svätyni, vy­nesie von za tábor, a spália ich kože ohňom aj ich mäso aj ich laj­no. 28 A ten, kto ich spálil, operie svoje rúcho a umyje svoje telo vodou a po­tom voj­de do tábora. Záver o tom dni očistenia.29 A bude vám i toto večným ustanovením sied­meho mesiaca, desiateho dňa toho mesiaca, že budete ponižovať svoje duše. A nebudete konať nijakej práce, ani zrodený doma ani po­hos­tín, ktorý po­hos­tíni medzi vami, 30 lebo toho dňa po­kryjú na vás hriech, aby vás očis­tili; od všet­kých svojich hriechov budete čis­tí pred Hos­podinom. 31 Sobotou od­počin­ku vám to bude, a budete ponižovať svoje duše, večným ustanovením. 32 A h­riechy pokryje kňaz, ktorého po­mažú a ktorému na­pl­nia jeho ruku a tak ho vysvätia, aby konal kňaz­skú službu na­mies­to svoj­ho otca a ob­lečie si ľanové rúcho, sväté rúcho. 33 A po­kryje a tak očis­tí svätú svätyňu a po­kryje i stán shromaždenia i ol­tár. A po­kryje h­riech i na kňazoch i na všet­kom ľude shromaždenia. 34 To vám bude večným ustanovením na po­krývanie h­riechu na synoch Iz­raelových, na očis­tenie od všet­kých ich hriechov, raz do roka. A učinil, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi.