Roháček3. Mojžišova12

3. Mojžišova

Leviticus

O nečistote ženy, ktorá porodila. Jej očistenie a jej obeť.1 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol: 2 Hovor synom Iz­raelovým a po­vedz: Žena, keby mala plod, a porodila by chlapča, bude nečis­tá sedem dní jako vo dňoch, v ktorých sa od­deľuje pre svoju mesačnú nemoc, nečis­tá bude. 3 A ôs­meho dňa sa ob­reže telo jeho ne­ob­riez­ky. 4 A ona zostane trid­saťt­ri dní doma v krvi svoj­ho očisťovania sa. Nedot­kne sa ničoho svätého ani ne­voj­de do svätyne, do­kiaľ sa ne­vy­pl­nia dni jej očisťovania sa. 5 A keď porodí dievča, bude nečis­tá dva týžd­ne, jako vo svojom mesačnom oddelení, a zo­stane šesťdesiatšesť dní doma v krvi svoj­ho očisťovania sa. 6 A keď sa vy­pl­nia dni jej očisťovania, už či za syna a či za dcéru, prinesie ročného barán­ka na zápal­nú obeť a holúbä alebo hrd­ličku, sam­ca, na obeť za hriech ku dveriam stánu shromaždenia, ku kňazovi, 7 ktorý ho bude obetovať pred Hos­podinom a po­kryje na nej hriech, a tak bude čis­tá od toku svojej kr­vi. Toto je zákon, týkajúci sa ženy, ktorá porodila chlapča alebo dievča. 8 A keby ne­mala toľko, aby moh­la obetovať dobytča, vtedy vez­me dve hrd­ličky alebo dvoje holúbät, sam­cov, jed­no na zápal­nú obeť a druhé na obeť za hriech, a kňaz po­kryje na nej hriech, a bude čis­tá.