Roháček3. Mojžišova11

3. Mojžišova

Leviticus

Rozdiel medzi čistým a nečistým zvieraťom.1 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a Áronovi a riekol im: 2 Hovor­te synom Iz­raelovým a po­vedz­te: Toto sú zvieratá, ktoré budete jesť zpomedzi všet­kých zvierat, ktoré na zemi. 3 Všet­ko z hoviad, čo má roz­delené kopyto, a síce to, čo má ro­z­dvojené kopytá a prežúva, budete jesť. 4 Iba tých­to nebudete jesť z po­medzi tých, ktoré prežúvajú, a zpomedzi tých, ktoré majú roz­delené kopyto: veľb­lúda, lebo síce prežúva, ale ne­má roz­deleného kopyta; nečis­tým vám bude. 5 Ani králika, lebo síce tiež prežúva, ale ne­má roz­deleného kopyta; nečis­tým vám bude. 6 Ani zajaca, lebo prežúva, ale ne­má roz­deleného kopyta; nečis­tým vám bude. 7 Ani svine, lebo tá síce má roz­delené kopyto a má ho ro­z­dvojené, ale prežúvať ne­prežúva; nečis­tou vám bude. 8 Ich mäsa nebudete jesť a ich mŕt­voly sa nedot­knete: nečis­tými vám budú. Čisté vo vodách.9 Zpomedzi všet­kých zvierat, ktoré vo vode, budete jesť tieto: všet­ko, čo má plut­vy a šupiny a žije vo vodách, už či v moriach a či v riekach, tie budete jesť. 10 Ale všet­ko, čo ne­má plutiev a šupín v moriach alebo v riekach, nech už je to jakýkoľvek hmyz vod­ný a jakákoľvek duša živá, ktorá žije vo vodách, ošk­livými vám budú. 11 A tedy ošk­livými vám budú; ich mäsa nebudete jesť a ich mŕt­voly si budete ošk­liviť. 12 Všet­ko, čo ne­má plutiev a šupín a žije vo vodách, ošk­livým vám bude. Nečistí vtáci.13 A z vtác­tva budete mať tieto v ošk­livos­ti; nebudú sa jesť, ošk­livými sú. Tedy nebudete jesť orla, supa, ani noha, 14 krahul­ca, sokola ani jeho druhu, 15 ni­ktorého kr­kav­ca ani jeho druhu, 16 pšt­rosa, sovy, čaj­ky, jas­traba ani jeho druhu, 17 bukača, krehára a kuvika, 18 ibisa, pelikána a labute, 19 bociana, volav­ky ani jej druhu, dud­ka a nedopiera. Čistý a nečistý plaz.20 Z­rov­na tak i každý ok­rýd­lený plaz, ktorý chodí na štyroch nohách, ošk­livým vám bude. 21 Avšak zo všet­kého plazu ok­rýd­leného, ktorý chodí na štyroch nohách, budete jesť to, čo má stehien­ka na svojich nohách, aby na nich skákaly po zemi. 22 Tieto z nich budete jesť: kobylku, z­vanú arbe, po jej druhu, salama po jeho druhu, char­gola po jeho druhu a chagaba po jeho druhu. 23 Ale každý iný okrýdlený plaz, ktorý má štyri nohy, ošk­livým vám bude, 24 lebo tými by ste sa poškv­rňovali. Každý, kto by sa dot­kol ich mŕt­voly, bude nečis­tý až do večera. Ešte iné zvieratá nečisté.25 I každý, kto by niesol niečo z ich mŕt­voly, operie svoje rúcho a bude nečis­tý až do večera. 26 Každé hovädo, ktoré má roz­delené kopyto, ale tak, že ho ne­má ro­z­dvojené, a ne­prežúva, také vám budú nečistými. Každý, kto by sa ich dot­kol, bude nečis­tý. 27 A všet­ko, čo chodí na svojich tlapách, zpomedzi všet­kých zvierat, ktoré chodia na štyroch, také vám budú nečistými. Každý, kto by sa dot­kol ich mŕt­voly, bude nečis­tý až do večera. 28 A ten, kto by niesol ich mŕt­volu, operie svoje rúcho a bude nečis­tý až do večera; nečis­tými vám budú. 29 Aj toto vám bude nečistým zpomedzi lez­cov, ktoré lezú po zemi: kr­tica, myš a jašter po svojich druhoch, 30 sysel, šťúr, slimák, po­tkan a tchor. 31 Toto tie, ktoré vám budú nečistými zpomedzi všet­kého, čo lezie. Každý, kto by sa ich dot­kol, keď by boly mŕt­ve, nečis­tý bude až do večera. 32 A všet­ko, na čo by pad­lo niečo z nich, keď by boly mŕt­ve, bude nečis­tým. Každá nádoba z dreva alebo rúcho alebo koža alebo mech, každá nádoba alebo nástroj, ktorými sa robí nejaká práca, vloží sa do vody, a bude to nečis­tým až do večera a potom bude čis­té. Rôzne nečisté neživé.33 A keby bola jakákoľvek nádoba z hliny, do ktorej by pad­lo niečo z nich, všet­ko, čo by bolo v nej, bude nečis­tým, a ju roz­bijete. 34 A každé jed­lo, ktoré sa jie, na ktoré by sa do­stala taká voda, bude nečis­tým, jako i každý nápoj, ktorý sa pije, v akej­koľvek takej nádobe, bude nečis­tým. 35 A všet­ko tedy, na čo by pad­lo niečo z ich mŕt­voly, nečis­tým bude: pec a oh­nište sa roz­boria; nečis­tými sú a budú vám nečis­tými. 36 Iba studňa a cis­ter­na, nád­rž vody, bude čis­tou; ale to, čo by sa dot­klo ich mŕt­voly, bude nečis­tým. 37 A tiež keby pad­lo niečo z ich mŕt­voly na jakékoľvek semeno na siatie, ktoré sa má siať, čis­tým bude. 38 Ale keby sa dalo vody na semä, a v­tedy by pad­lo naň niečo z ich mŕt­voly, nečis­tým vám bude. O zdochlinách a o plazoch.39 A keby zdoch­lo niek­toré z hoviad, ktoré vám je na po­krm, ten, kto by sa dot­kol jeho mŕt­voly, bude nečis­tý až do večera. 40 A ten, kto by jedol z jeho mŕt­voly, operie svoje rúcho a bude nečis­tý až do večera, a ten, kto by niesol jeho mŕt­volu, operie svoje rúcho a bude nečis­tý až do večera. 41 A každý plaz, ktorý sa plazí po zemi, ošk­livým vám bude; nebude sa jesť. 42 Ničoho z toho, čo sa plazí po bruchu, ani ničoho z toho, čo lezie po štyroch, ako ani ničoho, čo má viacej nôh, nech už by to bol akýkoľvek plaz, ktorý sa plazí po zemi, nebudete ich jesť, lebo sú ošk­livosťou. 43 Nezošk­livuj­te svojich duší nijakým plazom, ktorý sa plazí, a nezanečisťuj­te sa nimi, a boli by ste zanečis­tení nimi. 44 Lebo ja som Hospodin, váš Bôh, a pre­to sa po­svätíte a budete svätí, lebo ja som svätý, a nezanečisťuj­te svojich duší nijakým plazom, ktorý sa hýbe na zemi, 45 lebo ja som Hospodin, ktorý som vás vy­viedol hore z Egypt­skej zeme, aby som vám bol Bohom, a p­reto budete svätí, lebo ja som svätý. 46 Toto je zákon, týkajúci sa hoviad a vtác­tva a každej duše živej, ktorá sa hýbe vo vodách, ako i každej duše, ktorá sa plazí po zemi, 47 aby sa robil roz­diel medzi nečis­tým a čis­tým, medzi zvieraťom, ktoré sa jie, a medzi zvieraťom, ktoré sa nejie.